OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON TUTKINTO-OHJELMA > RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUS, INFRARAKENTAMINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennusalan työnjohdon koulutus, infrarakentaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Yleiset perusopinnot
                                                 
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Rakentamisen perusteet 3
     
           
                       
Matematiikan perusteet 3
     
           
                       
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                       
120001200000066000000000000
Rakentamisen perusopinnot
                                                 
Algebra ja geometria 3
     
           
                       
Betonin materiaalitekniikka 3
     
           
                       
Rakennuspiirustukset ja CAD suunnittelu 3
     
           
                       
Geotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Talonrakentamisen perusteet 3
     
           
                       
15000150000007.57.5000000000000
Tekniikan perusopinnot
                                                 
Fysiikan peruskurssi 3
       
             
                   
Mittaustekniikka 3
       
             
                   
Rakenteiden toiminta 5
       
             
                   
1100001100000005.55.50000000000
Orientaatioprojekti
                                                 
Infrarakentamisen perusteet 3
       
             
                   
Pohjarakentamisen perusteet 5
       
             
                   
Työmaan projektityö 1 5
       
             
                   
1100001100000005.55.50000000000
Talousosaaminen
                                                 
Sopimustekniikka 3  
       
               
               
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
               
               
Kustannuslaskenta 3  
       
               
               
Työlainsäädäntö ja -turvallisuus 4  
       
               
               
013000013000000006.56.500000000
Rakennetekniikka
                                                 
Lujuusoppi 5  
       
               
               
Betonirakenteet 3  
       
               
               
Rakennusfysiikka 3  
       
               
               
Talonrakennus 4  
         
                 
           
015000011400000005.55.522000000
Tuotanto-osaaminen
                                                 
Betonityöt 3  
         
                 
           
Svenska för byggmästare - skriftlig färdighet 2  
         
                 
           
Svenska för byggmästare - muntlig färdighet 1  
         
                 
           
Maarakentamisen perusteet 5  
       
               
               
Infran piirustukset ja mallinnus 3  
         
                 
           
01400005900000002.52.54.54.5000000
Tuotantoprojekti
                                                 
Infran tuotantotekniikka 3  
         
                 
           
Työmaan projektityö 2 7  
         
                 
           
010000001000000000055000000
Tuotannon ja talouden syventävät opinnot
                                                 
Infran mittaukset 3    
         
                   
       
Hoito ja ylläpito 3    
         
                   
       
0060000060000000000330000
Rakennustekniikan syventävät opinnot
                                                 
Kallio- ja louhintatekniikka 5    
         
                   
       
Tie- ja kadunrakennus 4    
         
                   
       
Kunnallistekniset verkostot 3    
         
                   
       
Päällystetekniikka 3    
         
                   
       
Sillanrakennus 3    
         
                   
       
001800000180000000000990000
Johtamisosaaminen
                                                 
Työmaan johtaminen ja aikataulusuunnittelu 3    
         
                   
       
Johtamistaito ja kokoustekniikka 4    
           
                     
   
Working English for Professionals 3    
           
                     
   
Hankinnat ja aliurakointi 3    
           
                     
   
0013000003100000000001.51.55500
Tuotannon suunnitteluprojekti (Vaihdetava)
                                                 
Materiaalien jalostus ja uusiokäyttö 3    
           
                     
   
Työmaan projektityö 3 5    
           
                     
   
0080000008000000000004400
Vaihdettava opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 14 op)
                                                 
Yritystalous ja asiakaspalvelu 4      
           
                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
       
             
                   
English for Engineers 3  
         
                 
           
Matematiikan valmentava kurssi 2
     
           
                       
53042303004111.51.5001.51.5000022
Opinnäytetyö
                                                 
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5                                                  
Opinnäytetyön toteutus 5                                                  
Opinnäytetyön raportointi 5                                                  
000300000030000000000001.51.5
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 5
     
         
                   
Harjoittelu 2 10  
       
             
           
Harjoittelu 3 15    
         
                 
   
5101502.52.5557.57.501.251.251.251.252.52.52.52.53.753.753.753.7500
60 / 5960 / 6560 / 6060 / 760 / 31.560 / 27.560 / 3460 / 3160 / 34.560 / 25.560 / 760 / 15.7560 / 15.7560 / 13.7560 / 13.7560 / 1760 / 1760 / 15.560 / 15.560 / 17.2560 / 17.2560 / 12.7560 / 12.7560 / 3.560 / 3.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Rakennusalan työnjohdon koulutuksella tähdätään käytännönläheisiin infrarakennusalan työnjohtotehtäviin. Rakennusmestari (AMK) -Tutkinto antaa kelpoisuuden toimia infrarakennustöissä vastuullisena työnjohtajana.
Rakennushanke vaatii monista osapuolista johtuen saumatonta yhteistyötä osapuolien kesken. Monissa tehtävissä selviytymisen edellytyksenä on taloudellisen ajattelun yhdistäminen tekniseen osaamiseen. Alalla menestyminen edellyttää asiakaslähtöistä toimintatapaa ja palveluhenkisyyttä sekä tietotekniikan soveltamista. Matemaattis-luonnontieteellisten ja rakennusteknisten valmiuksien rinnalla työelämässä vaaditaan erityisesti johtamis-, ihmissuhde-, viestintä- ja neuvottelutaitoa sekä arvo-osaamista. Kansainvälisiin ja monikulttuurisiin hankkeisiin osallistuminen edellyttää vahvaa ja laaja-alaista ammattitaitoa, kielitaitoa sekä eri kulttuurien tuntemusta ja kykyä toimia erilaisissa ympäristöissä.
VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Rakennusmestarit sijoittuvat valmistuttuaan infrarakennustyömaiden työnjohtotehtäviin. Ammattinimikkeitä ovat mm. työmaamestari ja työnjohtaja. Rakennusliikkeiden toimistoille valmistuvat rakennusmestarit voivat sijoittua määrälaskenta-, kustannuslaskenta- tai työnsuunnittelutehtäviin.
Työkokemuksen kartuttua rakennusmestarit voivat toimia rakennustyömaiden vastaavana työnjohtajana. Rakennusliikkeissä rakennusmestarit voivat edetä myös työpäällikön tai projektipäällikön tehtäviin ja rakennuttajaorganisaatioissa ammattinimikkeitä ovat valvoja ja rakennuttaja. Monipuolisia työtehtäviä löytyy myös kaupan ja materiaaliteollisuuden palveluksesta.

RAKENNUSALAN ARVOPERUSTA
Rakennusalan toimintaohjeina ovat elinkaariajattelu, ekologia ja kestävä kehitys. Rakennetulla ympäristöllä on keskeinen merkitys ihmisten hyvinvoinnille, yhteiskunnan taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle sekä elinympäristön laadulle. Rakennusalan yritys- ja liiketoiminnassa korostuvat asiakaskeskeisyys, taloudellisuus, yrittäjyys ja terve kilpailu.
OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Perusopinnot toteutetaan ammattiopintojen kanssa siten, että ne tukevat saumattomasti rakennusmestarin työtehtäviin kouluttautumista. Opiskelu toteutetaan käytännönläheisesti työnjohdossa tarvittavaa osaamista korostaen läheisessä yhteistyössä talonrakennustyömaiden toteutuksien kanssa.
Koulutuksessa korostuu rakennustekniikan ohella esimieskoulutus ja johtaminen, monipuolinen työnsuunnittelu kokonaisuutena (aikataulu, laatu, työturvallisuus, tietotekniikka, kustannukset, tehtäväsuunnitelmat jne.) ja niiden mukaisen työmaan toteutuksen hallinta sekä työmaatekniikka. Osa opinnoista tehdään yhdessä yritysten kanssa projektiopintoina, harjoitteluina ja opinnäytetöinä.