OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON TUTKINTO-OHJELMA > RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Yleiset perusopinnot
                                                 
Matematiikan perusteet 3
     
           
                       
Rakennusalan perusteet 3
     
           
                       
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                       
900090000004.54.5000000000000
Rakentamisen perusopinnot
                                                 
Algebra ja geometria 3
       
             
                   
Betonitekniikka 5
     
           
                       
Tietotekniikka ja CAD-suunnittelu 5
     
           
                       
Talonrakentamisen perusteet 5
     
           
                       
18000153000007.57.51.51.50000000000
Tekniikan perusopinnot
                                                 
Mittaustekniikka 3  
       
               
               
Rakenteiden toiminta 5
       
             
                   
Fysiikan peruskurssi 3
       
             
                   
8300083000000441.51.500000000
Orientaatioprojekti
                                                 
Talonrakennus 5
       
             
                   
Työmaan projektityö 1 5
       
             
                   
100000100000000550000000000
Rakennustekniikan perusteet
                                                 
Lujuusoppi 5  
       
               
               
Betoni- ja elementtirakenteet 5  
         
                 
           
Infrarakentamisen ja geotekniikan perusteet 5  
       
               
               
Rakennusfysiikka ja kosteudenhallinta 5  
         
                 
           
0200000101000000005555000000
Tuotannon ja talouden perusopinnot
                                                 
Tuotannon ja talouden suunnittelu 5  
       
               
               
Työlainsäädäntö ja -turvallisuus 5  
       
               
               
Rakentamistalous ja sopimustekniikka 5  
       
               
               
Svenska för byggmästare - skriftlig färdighet 2  
         
                 
           
Svenska för byggmästare - muntlig färdighet 1  
         
                 
           
018000015300000007.57.51.51.5000000
Tuotantoprojekti
                                                 
Tuotantotekniikka 5  
         
                 
           
Työmaan projektityö 2 7  
         
                 
           
012000001200000000066000000
Tuotannon ja talouden syventävät opinnot
                                                 
Pohja- ja maarakennustyöt 5    
         
                   
       
Hankintatoimi ja aliurakointi 5    
         
                   
       
Laadunhallinta ja dokumentointi 5    
         
                   
       
0015000001500000000007.57.50000
Rakennustekniikan syventävät opinnot
                                                 
Puu- ja teräsrakenteet 5    
           
                     
   
Talotekniikka 5    
         
                   
       
Korjausrakentaminen ja -menetelmät 5    
         
                   
       
Paikalleen mittaus ja tietomallintamien 5  
         
                 
           
05150000510500000002.52.5552.52.500
Johtamisosaaminen
                                                 
Johtamistaito ja kokoustekniikka 4    
           
                     
   
Tuotannon ja talouden ohjaus 5    
           
                     
   
Working English for Professionals 3    
           
                     
   
Yritystalous ja asiakaspalvelu 4      
           
                       
001240000012400000000006622
Tuotannon suunnitteluprojekti
                                                 
Työmaan projektityö 3 8    
           
                     
   
0080000008000000000004400
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
               
               
English for Engineers 3    
         
                   
       
Pientalon vastaavan työnjohtajan kurssi 2      
           
                       
Matematiikan valmentava kurssi 3
     
           
                       
333230303021.51.5001.51.5001.51.50011
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 5
     
         
                   
Harjoittelu 2 10  
       
             
           
Harjoittelu 3 15    
         
                 
   
5101502.52.5557.57.501.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.800
Opinnäytetyö
                                                 
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                       
Opinnäytetyö 10      
           
                       
00013000000130000000000006.56.5
60 / 5360 / 7160 / 6860 / 1960 / 29.560 / 23.560 / 3660 / 3560 / 35.560 / 32.560 / 1960 / 14.860 / 14.860 / 11.860 / 11.860 / 1860 / 1860 / 17.560 / 17.560 / 17.860 / 17.860 / 16.360 / 16.360 / 9.560 / 9.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Rakennusalan työnjohdon koulutuksella tähdätään käytännönläheisiin rakennusalan työnjohtotehtäviin. Rakennusmestari (AMK) -Tutkinto antaa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.
Rakennushanke vaatii monista osapuolista johtuen saumatonta yhteistyötä osapuolien kesken. Monissa tehtävissä selviytymisen edellytyksenä on taloudellisen ajattelun yhdistäminen tekniseen osaamiseen. Alalla menestyminen edellyttää asiakaslähtöistä toimintatapaa ja palveluhenkisyyttä sekä tietotekniikan soveltamista. Matemaattis-luonnontieteellisten ja rakennusteknisten valmiuksien rinnalla työelämässä vaaditaan erityisesti johtamis-, ihmissuhde-, viestintä- ja neuvottelutaitoa sekä arvo-osaamista. Kansainvälisiin ja monikulttuurisiin hankkeisiin osallistuminen edellyttää vahvaa ja laaja-alaista ammattitaitoa, kielitaitoa sekä eri kulttuurien tuntemusta ja kykyä toimia erilaisissa ympäristöissä.
VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Rakennusmestarit sijoittuvat valmistuttuaan rakennustyömaiden työnjohtotehtäviin. Ammattinimikkeitä ovat mm. työmaamestari ja työnjohtaja. Rakennusliikkeiden toimistoille valmistuvat rakennusmestarit voivat sijoittua määrälaskenta-, kustannuslaskenta- tai työnsuunnittelutehtäviin.
Työkokemuksen kartuttua rakennusmestarit voivat toimia rakennustyömaiden vastaavana työnjohtajana. Rakennusliikkeissä rakennusmestarit voivat edetä myös työpäällikön tai projektipäällikön tehtäviin ja rakennuttajaorganisaatioissa ammattinimikkeitä ovat valvoja ja rakennuttaja. Monipuolisia työtehtäviä löytyy myös kaupan ja materiaaliteollisuuden palveluksesta.
RAKENNUSALAN ARVOPERUSTA
Rakennusalan toimintaohjeina ovat elinkaariajattelu, ekologia ja kestävä kehitys. Rakennetulla ympäristöllä on keskeinen merkitys ihmisten hyvinvoinnille, yhteiskunnan taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle sekä elinympäristön laadulle. Rakennusalan yritys- ja liiketoiminnassa korostuvat asiakaskeskeisyys, taloudellisuus, yrittäjyys ja terve kilpailu.
OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Perusopinnot toteutetaan ammattiopintojen kanssa siten, että ne tukevat saumattomasti rakennusmestarin työtehtäviin kouluttautumista. Opiskelu toteutetaan käytännönläheisesti työnjohdossa tarvittavaa osaamista korostaen läheisessä yhteistyössä talonrakennustyömaiden toteutuksien kanssa.
Koulutuksessa korostuu rakennustekniikan ohella esimieskoulutus ja johtaminen, monipuolinen työnsuunnittelu kokonaisuutena (aikataulu, laatu, työturvallisuus, tietotekniikka, kustannukset, tehtäväsuunnitelmat jne.) ja niiden mukaisen työmaan toteutuksen hallinta sekä työmaatekniikka. Osa opinnoista tehdään yhdessä yritysten kanssa projektiopintoina, harjoitteluina ja opinnäytetöinä.