OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LABORATORIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > LABORATORIOTEKNIIKAN KOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Laboratoriotekniikan koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörin työkalut 1
                                                       
Opiskelutaidot ja tietojärjestelmät 3
     
             
                             
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
Mekaniikka, virtaukset ja lämpöoppi 3
     
               
                           
Laboratoriotekniikan algebra ja geometria 3
     
             
                             
150001500000007.57.500000000000000
Laboratoriotekniikka 1
                                                       
Laboratoriotekniikka ja työturvallisuus 5
     
             
                           
Analyyttinen kemia 7
     
             
                           
Yleinen kemia 3
     
             
                             
150001500000009600000000000000
Insinöörin työkalut 2
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja magnetismi 3
       
               
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
15000015000000007.57.5000000000000
Laboratoriotekniikka 2
                                                       
Epäorgaaninen kemia 4
       
               
                       
Mikrobiologia 4
       
               
                         
Mikrobiologian laboratoriotyöt 4
       
                 
                       
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Laboratoriotekniikan tietotekniset sovellukset 3
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Laboratoriotekniikka 3
                                                       
Biokemia 4  
       
                 
                   
Orgaaninen kemia 6  
       
                 
                   
Fysikaalinen kemia 1 3  
       
                 
                   
Projektin hallinta 3  
       
                 
                   
016000016000000000880000000000
Analytiikka 1
                                                       
Spectrometry and Chromatography 3  
       
                 
                   
Laboratory Work of Spectrometry and Chromatography 7  
       
                 
                   
Laiteanalytiikka 4  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
       
                 
                   
0170000170000000008.58.50000000000
Analytiikka 2
                                                       
Laboratory Course in Biochemistry 4  
         
                   
               
Orgaaninen syntetiikka 5  
         
                   
               
Laiteanalytiikan laboratoriotyöt 5  
         
                   
               
014000001400000000007700000000
Harjoittelu 1
                                                       
Harjoittelu 1 15  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
Bio- ja ympäristöteknologia
                                                       
Geenitekniikka 3    
         
                     
           
Proteiinianalytiikka ja immunotekniikat 3    
         
                     
           
Ympäristöprojekti 10    
         
                     
           
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
00190000019000000000009.59.5000000
Projektiopinnot ja TKI
                                                       
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
Tutkimus ja tuotekehitys 4    
         
                     
           
009000009000000000004.54.5000000
Laatu ja menetelmäkehitys
                                                       
Laboratorion laatu ja tilastolliset menetelmät 6    
           
                       
       
Menetelmäkehitys ja validointi 6    
           
                       
       
Fysikaalinen kemia 2 4    
           
                       
       
001600000016000000000000880000
Laboratorion toiminnan suunnittelu
                                                       
Johtaminen ja esimiesvalmiudet 3    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
           
                       
       
Laboratorion ylläpito ja toiminnan suunnittelu 6    
           
                       
       
0013000000130000000000006.56.50000
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Syventävä kemia 4    
         
                     
   
Laiteanalytiikan jatkokurssi 5    
           
                       
       
Contaminated Soils 4      
           
                         
   
Advanced Water and Wastewater Engineering 4      
           
                         
   
Environmental Monitoring and Measurements 4    
           
                       
       
Solubiologia ja soluviljely 4      
           
                         
   
Kirjatentti 3      
           
                         
   
Rakennusterveys 3      
           
                         
   
Solubiologia ja soluviljely 5      
           
                         
   
001125000001125000000000005.55.512.512.500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 13 op)
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Puhdastilatyöskentely ja sisäilman puhtaus / Clean Room Work and Cleanliness of Indoor Air 5    
           
                       
       
Kiertokuitu ja uusiomassat 3    
         
                     
           
3080300035001.51.50000001.51.52.52.50000
Harjoittelu 2
                                                       
Harjoittelu 2 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 6660 / 6260 / 7660 / 5560 / 3360 / 3360 / 3360 / 2960 / 3160 / 4560 / 2560 / 3060 / 1860 / 1560 / 16.560 / 16.560 / 16.560 / 16.560 / 14.560 / 14.560 / 15.560 / 15.560 / 22.560 / 22.560 / 12.560 / 12.560 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Laboratoriotekniikan koulutuksesta valmistuvan tutkintonimike on Insinööri (amk). Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä (op) ja se kestää 4 vuotta.
KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Laboratoriotekniikan koulutuksesta valmistuu insinööri, jolla on laaja-alainen luonnontieteellinen perusosaaminen sekä valmiudet kehittyä tutkinnon suoritettuaan alan asiantuntijaksi. Laboratoriotekniikan opinnot painottuvat kemialliseen analytiikkaan, vaativaan laiteanalytiikkaan, bioteknologian eri osa-alueisiin, esimerkiksi mikrobiologian, biokemian ja solu- ja molekyylibiologian teoriaan ja työmenetelmiin, ympäristön tilan ja ympäristövaikutusten seurantaan liittyviin mittauksiin sekä laboratorion laadunhallintaan. Laboratoriotekniikan opintoihin sisältyvät insinöörin perusopinnot.
Koulutuksessa korostuvat oma-aloitteisuus, itseohjautuvuus, ryhmä-, projekti- ja yhteistyötaidot, analyysimenetelmien monipuolinen osaaminen ja kehittäminen. Merkittävä osa opiskelusta tapahtuu laboratorioympäristössä, jossa työskennellään osana työryhmää. Koulutus antaa valmiudet myös oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Laboratoriotekniikan alalla työskentelevältä edellytetään kokonaisuuksien hallintaa, innovointi- ja ongelmanratkaisutaitoja. Lisäksi keskeisiä osaamisalueita ovat laadunhallinta ja laatuosaaminen sekä ympäristötietoisuus. Koulutus antaa monipuolisen osaamisen tutkimus-, tuotanto-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin.
VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Laboratoriotekniikan osaaja voi toimia vaativissa laboratorioalan tehtävissä erilaisissa tutkimuslaitoksissa, viranomaislaboratorioissa tai yritysten ja teollisuuden laboratorioissa muun muassa lääke-, elintarvike-, puunjalostus- ja kemian teollisuuden laboratorioissa sekä ympäristöalan ja biotieteiden tutkimuslaboratorioissa.
Työtehtäviä voivat olla muun muassa esimies- ja asiantuntijatehtävät, tutkimus-, tuotekehitys- ja laadunvalvontatehtävät sekä osto-, myynti- ja asiakaspalvelutehtävät.
KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Koulutuksen keskeisiä arvolähtökohtia ovat työskentelyn ammatillisuus ja vastuullisuus, laboratoriotutkimusten korkea laatu ja luotettavuus sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen. Koulutuksen sisältöä on suunniteltu yhdessä elinkeinoelämän kanssa.
OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opiskelu koostuu teoriaopinnoista, laboratorioharjoituksista ja erilaisista työryhmissä tehtävistä projektitöistä sekä ohjatusta harjoittelusta. Opiskelussa kehitetään taitoja itseohjautuvaan työskentelyyn ja tiedonhaun hallintaan. Opiskelun ohjauksen tavoitteena on tutkimuksellisen työotteen kehittäminen työelämän laboratorioita vastaavissa ajanmukaisissa oppimisympäristöissä.
Opiskelijat luovat yhteyksiä työelämään erilaisten projektien avulla ja harjoittelun aikana sekä tekemällä opinnäytetyön työelämän tarpeisiin. Tutkinnon suorittaneella tulee olla laboratorioalan jatkuvasti kansainvälistyessä hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä monipuoliset viestintätaidot erityisesti englannin kielessä. Useimmilla opintojaksoilla käytössä olevat kurssikirjat ovat englanninkielisiä ja kielten opiskelua integroidaan ammattiopintoihin. Koulutuksesta valmistuu kansainvälisyysosaamista vaativiin tehtäviin, jonka vuoksi opiskelijoille tarjotaan myös englanninkielisiä opintojaksoja ja opintojaksoilla vierailee luennoitsijoita ulkomaisista korkeakouluista. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Opiskelijavaihdon suositeltu ajankohta on 3. opiskeluvuosi.
Opinnot jakautuvat vuositeemoihin ja kukin opintovuosi neljään opintokokonaisuuteen. Työelämävalmiuksia kehittävissä projektiopinnoissa työskennellään monialaisissa toimintaympäristöissä ja tehdään yhteistyötä eri alojen opiskelijoiden kanssa. Osa opintokokonaisuuksista on yhteisiä muiden koulutusten kanssa tai niihin voidaan valita opintoja kv-vaihdossa tai työskentelyä yritysprojekteissa.
KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA
Ensimmäinen opiskeluvuosi painottuu matemaattis-luonnontieteelliseen perusosaamiseen ja laboratoriotekniikan alan tuntemiseen. Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija osaa toimia ammattikorkeakoulun oppimis- ja toimintaympäristöissä ja on selvillä koulutuksestaan ja tulevasta ammatistaan. Opiskelija osaa käyttää viestintä- ja tiedonhankintataitoja sekä matemaattis-luonnontieteellistä osaamistaan ammattiopintojen pohjana. Opiskelija osaa työskennellä turvallisesti laboratoriossa noudattaen annettua ohjeistusta ja tehdä ohjatusti yksinkertaisia kemiallisia analyysejä.
Toisen vuoden jälkeen opiskelija osaa yleisimmät biokemialliset, mikrobiologiset, synteettiset ja kemialliset analyysimenetelmät ja osaa käyttää keskeisimpiä laboratorioanalyysilaitteita. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan työelämässä. Toisena opintovuonna opintoja on mahdollista suunnata valinnaisilla ja syventävillä opinnoilla oman kiinnostuksensa mukaan.
Kolmannen vuoden jälkeen opiskelija osaa työskennellä laboratoriossa projektityöryhmän jäsenenä ja itsenäisesti toteuttaa, suunnitella ja kehittää laboratorioanalyysejä käyttäen vaativia kemian ja bioteknologian analyysimenetelmiä. Opiskelija on perehtynyt laboratorion toiminnan suunnitteluun ja laadunhallintaan. Opiskelija on syventänyt osaamistaan laboratoriotyön erikoisosaamisalueilla valitsemalla valinnaisia ja syventäviä opintoja oman kiinnostuksensa mukaan.
Neljännen vuoden opiskelun jälkeen opiskelija osaa soveltaa osaamistaan työelämässä, suunnitella ja toteuttaa työelämästä saadun tutkimus- ja kehittämishankkeen ja raportoida sen opinnäytetyön muodossa. Opinnäytetyön teossa opiskelijan tutkiva työote on kehittynyt. Opiskelija osaa suhtautua kriittisesti tutkittuun tietoon.