OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LABORATORIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > LABORATORIOTEKNIIKAN KOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Laboratoriotekniikan koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörin työkalut 1
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Opiskelutaidot ja tietojärjestelmät 3
     
             
                             
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
     
             
                             
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
Mekaniikka, virtaukset ja lämpöoppi 3
     
             
                           
1500015000000010.54.500000000000000
Laboratoriotekniikan perusosaaminen
                                                       
Yleinen kemia 3
     
             
                             
Laboratoriotekniikka ja työturvallisuus 5
     
             
                             
Analyyttinen kemia 7
     
               
                           
150001500000008700000000000000
Insinöörin työkalut 2
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3
       
               
                         
Sähköstatiikka ja magnetismi 3
       
                 
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
15000015000000007.57.5000000000000
Laboratoriotekniikan osaaminen
                                                       
Epäorgaaninen kemia 4
       
               
                         
Mikrobiologia 4
       
               
                       
Working English for Engineers 3
       
               
                       
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
       
                 
                       
14000014000000007.56.5000000000000
Bio-ja ympäristöosaaminen
                                                       
Orgaanisen kemian perusteet 3  
       
                 
                     
Orgaaninen kemia 3  
       
                   
                   
Mikrobiologian laboratoriotyöt 4  
       
                 
                     
Biochemistry 4  
       
                 
                   
Ympäristöanalytiikka 4  
       
                 
                   
0180000180000000001170000000000
Analytiikan perusteet
                                                       
Fysikaalinen kemia 1 3  
       
                 
                     
Spectrometry 5  
       
                 
                   
Chromatographical methods 5  
       
                 
                   
013000013000000000850000000000
Syventävä bio-ja ympäristöosaaminen
                                                       
Laboratory Course in Biochemistry 4  
         
                   
               
Orgaaninen syntetiikka 5  
         
                   
               
Ympäristöprojekti 6  
         
                     
               
Projektin hallinta 3  
         
                   
                 
018000001800000000007.510.500000000
Orientoiva harjoittelu
                                                       
Orientoiva harjoittelu 12  
         
                   
                 
0120000012000000000012000000000
Laatu ja bioteknologia
                                                       
Laiteanalytiikka 9    
         
                     
           
Geenitekniikka 3    
         
                     
             
Proteiinianalytiikka ja immunotekniikat 3    
         
                       
           
Laboratorion laatu ja tilastolliset menetelmät 5    
         
                     
           
00200000020000000000001010000000
Projektiopinnot ja TKI
                                                       
Technical English for Professionals 3    
         
                       
           
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
Tutkimustyön perusteet 3    
         
                     
           
001100000110000000000047000000
Laboratoriotekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Menetelmäkehitys ja validointi 4    
           
                       
         
Fysikaalinen kemia 2 3    
           
                       
         
0070000007000000000000700000
Laboratorion toiminnan suunnittelu
                                                       
Johtaminen ja esimiesvalmiudet 3    
           
                       
         
Laboratorion ylläpito ja toiminnan suunnittelu 3    
           
                         
       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
           
                       
         
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
           
                         
       
001000000010000000000000550000
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot (valitaan tarjonnasta 12 op ja opinnot tarjotaan kysynnän mukaan))
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                       
Soveltava analytiikka
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                       
Rakennusterveys 3      
             
                           
Syventävä kemia 4      
           
                         
   
Laiteanalytiikan jatkokurssi 5      
           
                         
   
Bioteknologian osaamiskokonaisuus
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                       
Solubiologia ja soluviljely 4    
           
                       
       
Syventävä mikrobiologia 3    
           
                       
       
Molekyylibiologia 4      
             
                           
Ympäristöteknologia ja ympäristöhallinta
                                                       
Contaminated Soils 4      
             
                           
Advanced Water and Wastewater Engineering 4    
           
                       
       
Environmental Monitoring and Measurements 4      
           
                         
   
0011270000011131400000000005.55.56.56.577
Syventävä harjoittelu
                                                       
Syventävä harjoittelu 18      
           
                       
00018000000990000000000004.54.54.54.5
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
 
0001500000001500000000000000150
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Puhdastilatyöskentely ja sisäilman puhtaus / Clean Room Work and Cleanliness of Indoor Air 5    
         
                     
           
Aistinvarainen arviointi 2      
             
                           
3052300050021.51.50000002.52.5000011
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot (valitaan tarjonnasta 12 op ja opinnot tarjotaan kysynnän mukaan)
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                       
Soveltava analytiikka
                                                       
Rakennusterveys 3      
           
                         
   
Syventävä kemia 4      
           
                         
   
Laiteanalytiikan jatkokurssi 5      
           
                         
   
Bioteknologian opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                       
Solubiologia ja soluviljely 4      
           
                         
   
Syventävä mikrobiologia 3      
           
                         
   
Molekyylibiologia 4      
           
                         
   
Ympäristöteknologia ja ympäristöhallinta
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                       
Contaminated Soils 4      
           
                         
   
Advanced Water and Wastewater Engineering 4      
           
                         
   
Environmental Monitoring and Measurements 4      
           
                         
   
00036000000360000000000000181800
60 / 6260 / 6160 / 6460 / 9860 / 3360 / 2960 / 3160 / 3060 / 3660 / 2860 / 5860 / 4060 / 2060 / 1360 / 1560 / 1460 / 1960 / 1260 / 19.560 / 10.560 / 16.560 / 19.560 / 17.560 / 10.560 / 2960 / 2960 / 27.560 / 12.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Laboratoriotekniikan koulutuksesta valmistuvan tutkintonimike on Insinööri (amk). Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä (op) ja se kestää 4 vuotta.
KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Laboratoriotekniikan koulutuksesta valmistuu insinööri, jolla on laaja-alainen luonnontieteellinen perusosaaminen sekä valmiudet kehittyä tutkinnon suoritettuaan alan asiantuntijaksi. Laboratoriotekniikan opinnot painottuvat kemialliseen analytiikkaan, vaativaan laiteanalytiikkaan, bioteknologian eri osa-alueisiin, esimerkiksi mikrobiologian, biokemian ja solu- ja molekyylibiologian teoriaan ja työmenetelmiin, ympäristön tilan ja ympäristövaikutusten seurantaan liittyviin mittauksiin sekä laboratorion laadunhallintaan. Laboratoriotekniikan opintoihin sisältyvät insinöörin perusopinnot.
Koulutuksessa korostuvat oma-aloitteisuus, itseohjautuvuus, ryhmä-, projekti- ja yhteistyötaidot, analyysimenetelmien monipuolinen osaaminen ja kehittäminen. Merkittävä osa opiskelusta tapahtuu laboratorioympäristössä, jossa työskennellään osana työryhmää. Koulutus antaa valmiudet myös oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Laboratoriotekniikan alalla työskentelevältä edellytetään kokonaisuuksien hallintaa, innovointi- ja ongelmanratkaisutaitoja. Lisäksi keskeisiä osaamisalueita ovat laadunhallinta ja laatuosaaminen sekä ympäristötietoisuus. Koulutus antaa monipuolisen osaamisen tutkimus-, tuotanto-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin.
VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Laboratoriotekniikan osaaja voi toimia vaativissa laboratorioalan tehtävissä erilaisissa tutkimuslaitoksissa, viranomaislaboratorioissa tai yritysten ja teollisuuden laboratorioissa muun muassa lääke-, elintarvike-, puunjalostus- ja kemian teollisuuden laboratorioissa sekä ympäristöalan ja biotieteiden tutkimuslaboratorioissa.
Työtehtäviä voivat olla muun muassa esimies- ja asiantuntijatehtävät, tutkimus-, tuotekehitys- ja laadunvalvontatehtävät sekä osto-, myynti- ja asiakaspalvelutehtävät.
KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Koulutuksen keskeisiä arvolähtökohtia ovat työskentelyn ammatillisuus ja vastuullisuus, laboratoriotutkimusten korkea laatu ja luotettavuus sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen. Koulutuksen sisältöä on suunniteltu yhdessä elinkeinoelämän kanssa.
OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opiskelu koostuu teoriaopinnoista, laboratorioharjoituksista ja erilaisista työryhmissä tehtävistä projektitöistä sekä ohjatusta harjoittelusta. Opiskelussa kehitetään taitoja itseohjautuvaan työskentelyyn ja tiedonhaun hallintaan. Opiskelun ohjauksen tavoitteena on tutkimuksellisen työotteen kehittäminen työelämän laboratorioita vastaavissa ajanmukaisissa oppimisympäristöissä.
Opiskelijat luovat yhteyksiä työelämään erilaisten projektien avulla ja harjoittelun aikana sekä tekemällä opinnäytetyön työelämän tarpeisiin. Tutkinnon suorittaneella tulee olla laboratorioalan jatkuvasti kansainvälistyessä hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä monipuoliset viestintätaidot erityisesti englannin kielessä. Useimmilla opintojaksoilla käytössä olevat kurssikirjat ovat englanninkielisiä ja kielten opiskelua integroidaan ammattiopintoihin. Koulutuksesta valmistuu kansainvälisyysosaamista vaativiin tehtäviin, jonka vuoksi opiskelijoille tarjotaan myös englanninkielisiä opintojaksoja ja opintojaksoilla vierailee luennoitsijoita ulkomaisista korkeakouluista. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Opiskelijavaihdon suositeltu ajankohta on 3. opiskeluvuosi.
Opinnot jakautuvat vuositeemoihin ja kukin opintovuosi neljään opintokokonaisuuteen. Työelämävalmiuksia kehittävissä projektiopinnoissa työskennellään monialaisissa toimintaympäristöissä ja tehdään yhteistyötä eri alojen opiskelijoiden kanssa. Osa opintokokonaisuuksista on yhteisiä muiden koulutusten kanssa tai niihin voidaan valita opintoja kv-vaihdossa tai työskentelyä yritysprojekteissa.
KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA
Ensimmäinen opiskeluvuosi painottuu matemaattis-luonnontieteelliseen perusosaamiseen ja laboratoriotekniikan alan tuntemiseen. Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija osaa toimia ammattikorkeakoulun oppimis- ja toimintaympäristöissä ja on selvillä koulutuksestaan ja tulevasta ammatistaan. Opiskelija osaa käyttää viestintä- ja tiedonhankintataitoja sekä matemaattis-luonnontieteellistä osaamistaan ammattiopintojen pohjana. Opiskelija osaa työskennellä turvallisesti laboratoriossa noudattaen annettua ohjeistusta ja tehdä ohjatusti yksinkertaisia kemiallisia analyysejä.
Toisen vuoden jälkeen opiskelija osaa yleisimmät biokemialliset, mikrobiologiset, synteettiset ja kemialliset analyysimenetelmät ja osaa käyttää keskeisimpiä laboratorioanalyysilaitteita. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan työelämässä. Toisena opintovuonna opintoja on mahdollista suunnata valinnaisilla ja syventävillä opinnoilla oman kiinnostuksensa mukaan.
Kolmannen vuoden jälkeen opiskelija osaa työskennellä laboratoriossa projektityöryhmän jäsenenä ja itsenäisesti toteuttaa, suunnitella ja kehittää laboratorioanalyysejä käyttäen vaativia kemian ja bioteknologian analyysimenetelmiä. Opiskelija on perehtynyt laboratorion toiminnan suunnitteluun ja laadunhallintaan. Opiskelija on syventänyt osaamistaan laboratoriotyön erikoisosaamisalueilla valitsemalla valinnaisia ja syventäviä opintoja oman kiinnostuksensa mukaan.
Neljännen vuoden opiskelun jälkeen opiskelija osaa soveltaa osaamistaan työelämässä, suunnitella ja toteuttaa työelämästä saadun tutkimus- ja kehittämishankkeen ja raportoida sen opinnäytetyön muodossa. Opinnäytetyön teossa opiskelijan tutkiva työote on kehittynyt. Opiskelija osaa suhtautua kriittisesti tutkittuun tietoon.