OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, TAMPERE
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietojenkäsittelyn koulutus, Tampere

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
                                                 
ICT-alan perusosaaminen
                                                 
Toimistosovellukset 3
     
           
                         
Johdatus ICT-alaan ja tiimityöhön 6
     
           
                       
Tietotekninen logiikka 3
     
           
                         
Taulukkolaskenta ja tietokannat 3
     
             
                       
Johdatus ohjelmointiin 6
     
           
                       
Johdatus tietoverkkoihin 6
     
           
                       
Tuotekehitysprojekti
                                                 
ICT-osaajan työelämätaidot 6
       
             
                   
WWW-tekniikat 3
       
             
                   
Digitaalinen grafiikka 3
       
             
                   
Projekti-infrastruktuurin rakentaminen 3
       
             
                   
Innovointimenetelmät 3
       
             
                   
Ketterän ICT-projektin hallinta 6
       
             
                   
Kielet ja viestintä
                                                 
Englannin kieli 3
     
             
                       
ICT-projektin englanti 3
       
             
                   
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2  
       
             
           
Ruotsin kielen suullinen taito 1  
       
             
           
Kouluttajakoulutus 3    
         
                 
   
Asiantuntijaviestinnän perusteet 3
       
             
                   
Projekti- ja palveluliiketoimintaosaaminen
                                                 
Projektijohtamisen perusteet 3    
         
                   
       
ICT-palvelun kehittämisprojekti 3    
         
                   
       
Talousmatematiikka 3    
         
                   
       
Henkilökohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu 3  
       
             
           
ICT-alan ansaintalogiikat ja liiketoimintamallit 3  
       
             
           
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät
(Valitaan opintoja 9 op)
                                                 
Kehittämistyön menetelmät opinnäytetyössä 6    
         
                 
   
Data-analytiikka 3    
         
                   
       
Opintopolun opinnot
(Valitaan yksi)
                                                 
Pelituotanto
                                                 
Pelianalyysi 3  
       
               
                 
Pelisuunnittelu 3  
       
                 
               
2D Peligrafiikka ja peliohjelmointi 3  
       
               
                 
2D Pelijulkaisu 6  
       
                 
               
Käytettävyys 3  
       
               
                 
3D Mallintaminen 6  
         
                 
           
Mobiilipeligrafiikka ja peliohjelmointi 3  
         
                 
           
Mobiilipelijulkaisu 6  
         
                 
           
3D Peligrafiikka ja peliohjelmointi 6    
         
                   
       
3D Pelijulkaisu 6    
         
                   
       
Tietoverkkopalvelut
                                                 
Reititys ja kytkentäisyys 4  
       
               
                 
Skaalautuvat verkot 4  
       
                 
               
Verkkojen yhdistäminen 4  
         
                 
           
Reititettyjen IP-verkkojen toteuttaminen 5    
         
                   
         
Kytkentäisten IP-verkkojen toteuttaminen 5    
         
                     
       
Pilvipalvelualustan hallinta 5    
           
                     
     
IT- Infrastruktuuri-palveluiden asennus, ylläpito ja hallinta  9  
       
               
               
Edistyneet IT- infrastruktuuri-palvelut sekä tietoverkkotyö, ylläpito ja hallinta  9  
         
                 
           
Ohjelmistotuotanto
                                                 
Käytettävyys 3  
       
               
                 
Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu 3  
       
                 
               
Olio-ohjelmointi 6  
       
               
               
Ohjelmiston rakentamisprojekti 3  
         
                 
           
Dynaamisen verkkopalvelun rakentaminen 6  
         
                 
             
Dynaamisen verkkopalvelun toteutusprojekti 3  
         
                   
           
Mobiiliohjelmointi 1 6    
         
                   
       
Ohjelmistotuotannon versionhallinta 3  
       
                 
               
Palvelinohjelmointi 6    
         
                   
       
Ohjelmistotestaus 3    
         
                     
       
Web-palvelut
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Olio-ohjelmointi 3  
       
               
                 
Projekti 1 9  
       
               
               
Selaintekniikat 1 3  
       
               
                 
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3  
       
                 
               
Projekti 2 12  
         
                 
           
Dokumentointi ja dokumentaation hallinta 3  
         
                 
           
Yrittäjyys ja e-business 3    
         
                   
       
Typografia 3    
           
                     
   
Julkaisujärjestelmät 3    
         
                   
       
Verkkoanalysointi 3    
           
                     
   
Projekti 3 8    
         
                   
       
UCD: Testaaminen 3    
         
                   
       
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Peliohjelmointi 3
       
             
                   
Projektiopinnot 1 10  
       
               
       
Ohjelmistotuotannon uudet suuntaukset 6    
         
                   
       
Mediaseuranta 5  
       
               
       
Floworks projektit 6  
       
               
       
Demolaprojekti 10  
       
               
       
Interaktiivinen projekti 10  
       
               
       
Open Source -käyttöjärjestelmän perusteet 3  
       
               
               
Open Source -käyttöjärjestelmän skriptit 3  
         
                 
           
Open Source -käyttöjärjestelmän palvelut 6    
         
                   
       
Mobiilipeliohjelmointi 6
       
             
                   
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3  
       
               
               
Web-palvelun rakentaminen 10  
         
                 
           
Verkon tietoturva 5  
         
                   
           
GameCamp 10
       
             
                   
Kuvantamisen DICOM-järjestelmät 3  
       
               
               
MOOC-kurssi 5  
       
               
       
GameCamp Advanced 10    
           
                     
   
Internetin tietoturva 3    
         
                   
       
791801320304981.598.5106.525.50151524.524.540.840.848.350.351.854.815.310.300
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 1 kk 6  
       
               
               
Harjoittelu 2 kk 12  
       
               
               
Harjoittelu 3 kk 18  
       
               
               
Harjoittelu 4 kk 24  
       
               
               
Harjoittelu 5 kk 30  
       
               
               
09000009000000000454500000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15  
       
               
       
07.57.500007.57.5000000003.753.753.753.750000
60 / 7960 / 277.560 / 139.560 / 060 / 3060 / 4960 / 171.560 / 10660 / 11460 / 25.560 / 060 / 1560 / 1560 / 24.560 / 24.560 / 85.860 / 85.860 / 52.0560 / 54.0560 / 55.5560 / 58.5560 / 15.360 / 10.360 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

AMK tutkintoon johtava nuorten koulutus
Koulutuksen nimi : TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS
Tutkintonimike : Tradenomi, 210 op, 3,5 vuotta
Toteutusmuoto : Kokopäiväopetus
Yksikkö : Tietojenkäsittely Kuntokatu 3
Toimipisteen osoite : Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Koulutuspäällikkö : Mira Grönvall
Hakukelpoisuus : Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi
Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma mahdollistaa opiskelijan kasvun ICT-alan asiantuntijaksi. Tavoitteena on, että tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa opiskelijoista kehittyy aloitteellisia, yhteistyökykyisiä ja itseään aktiivisesti kehittäviä ICT-alan projektiosaajia.
Joustava opetussuunnitelma ja monipuoliset sisällölliset painotukset tarjoavat opiskelijalle hyvät mahdollisuudet suuntautua omaa kiinnostustaan lähellä oleville osaamisalueille.
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman painopistealueita ovat muun muassa:
-pelituotanto ja WWW-palvelut,
-ohjelmistojen tuottaminen ja testaaminen,
-tietoverkkojen ja palvelinjärjestelmien palvelut,
-tietoturvaan erikoistuminen,
-uusien teknologioiden nopea käyttöönottaminen ja soveltaminen,
-terveysalan tietojärjestelmät,
-asiakasrajapinnassa toimiminen sekä
-ICT-alan yrittäjyys.
Koulutusohjelmassa liiketoimintaosaamisella on vahva jalansija, mikä luo hyvän pohjan toimia yrityksissä erilaisissa asiantuntijatehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.
Opiskelu aloitetaan tiimeissä valmentajan ohjauksessa. Opintojen alussa keskitytään monipuolisesti eri ICT-painopistealueiden perussisältöihin projektien sekä tiimioppimisen kautta. Lisäksi opiskeluissa keskitytään alalla vaadittaviin tiimityötaitoihin sekä hyviin suullisiin ja kirjallisiin viestintävalmiuksiin niin suomeksi kuin englanniksikin.
Opintojen kuluessa kukin syventää osaamistaan valitsemillaan painopistealueilla. Työelämäyhteyksiä kehitetään jatkuvasti tekemällä monenlaisille organisaatioille erilaisia projekteja, suoritetaan viisi kuukautta kestävä harjoittelu sekä toteutetaan alan osaamista osoittava käytännönläheinen opinnäytetyö.
Opiskelijoilla on valmistuttuaan erinomaiset mahdollisuudet sijoittua oman osaamisprofiilinsa mukaisiin työtehtäviin joko ICT-yrityksissä tai erilaissa tietotekniikkaa hyödyntävissä organisaatioissa.
PERUSOPINNOT, 60 op
Perusopinnoissa kehitetään monipuolisesti tietotekniikan hyödyntämisen perusvalmiuksia. Perusopintoihin kuuluvat myös viestintä- ja kieliopinnot.
AMMATTIOPINNOT, 90 op
Ammattiopinnoista opiskelija pystyy kokoamaan itselleen soveltuvan osaamiskokonaisuuden tietojenkäsittelyn opinnoista ja täydentämään niitä halutessaan ulkomailla opiskelun, projektiopintojen ja muiden TAMKin koulutusohjelmien opinnoilla. Opiskelijan on suoritettava vähintään 70 opintopisteen edestä tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ammattiopintoja (sisältäen pakolliset 45 opintopistettä valitun suuntautumisen opintoja). Ammattiopintojen 15 opintopistettä voivat koostua joko tietojenkäsittelyn tai muiden koulutusohjelmien ammattiopinnoista.
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, 15 op
Vapaasti valittavien opintojen tarkoitus on antaa opiskelijalle mahdollisuus opiskella häntä kiinnostavia aiheita myös muilta kuin liiketalouden aloilta. Opiskelija voi valita ammattikorkeakoulutasoisia opintoja 15 opintopistettä ammattikorkeakoulun ja muiden koulutuksen tarjoajien opinnoista. Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavat opintojaksot haluaminaan ajankohtina.
HARJOITTELU, 30 op
Harjoittelu tarkoittaa 20 viikon kokopäiväistä työskentelyä jossakin yrityksessä tai organisaatiossa. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman ammattialansa keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä antaa mahdollisuuksia opittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
OPINNÄYTETYÖ, 15 op
Opinnäytetyö on käytännön työhön liittyvä kehittämistehtävä.
Opintojen rakenne
Perus- ja ammattiopinnot 150 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op