OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma, Tradenomi (AMK): 210 op
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava Toni Männistö, p. 050 336 3687
Opinto-ohjaaja Anja Salo, p. 040 801 6440
Opintoasiainkoordinaattori Teija Helin, p. 040 801 6249

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Tradenomi, alempi korkeakoulututkinto, NQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

OHJELMOINTIOSAAMINEN
Ohjelmointitaito on opintosuunnasta riippumatta ammatillista ydinosaamista.
PROJEKTIOSAAMINEN
Opetus toteutetaan moduuleissa, joissa core-osaaminen yhdistyy valittuihin teemoihin: projekti- ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen sekä monialaisuuteen.
Projektiosaamiseen kuuluu projektityömallien tunteminen, projektien suunnittelu ja hallinta, projektitiimin roolien ja tehtävien ymmärtäminen, asiakaskontaktien hoitaminen, projektinhallintatyökalut, dokumentointi sekä versioiden, muutosten ja laadun hallinta.
TIIMITYÖTAIDOT
Työskentely tapahtuu tiimeissä, ja se on tavoitteellista, suunnitelmallista ja tehokasta.
VUOROVAIKUTUSTAIDOT
Vuorovaikutuksen lähtökohtana on kyky ja halu vastavuoroiseen viestintään ja yhdessä toimimiseen.

Sijoittuminen työelämään

Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi WWW-suunnittelija, pelisuunnittelija, ohjelmistosuunnittelija, frontend tai backend -devaaja , tietokantasuunnittelija, peliohjelmoija tai -graafikko tai projektipäällikkö. Työllisyystilanne alalla on hyvä.

Jatko-opintomahdollisuudet

3 vuoden vuoden työelämäjakson jälkeen mahdollisuus hakea ylempään AMK-tutkintoon, esim. tietojärjestelmäosaaminen koulutukseen. Tutkinto antaa hakukelpoisuuden myös soveltuviin yliopiston maisteriohjelmiin.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opetussuunnitelmasta. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.