OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > METSÄTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > METSÄTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Metsätalouden tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Metsä kasvupaikkana
                                                       
Opiskelutaidot ja tietotekniset perustaidot 5
     
             
                           
Metsä kasvupaikkana 10
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Metsien hoidon ja puunhankinnan perusteet
                                                       
Jaksollinen metsän kasvatus 5
     
             
                           
Metsän mittaus 5
     
             
                           
Puunhankinnan perusteet 5
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Puu biotalouden raaka-aineena
                                                       
Puutavaran laatu ja mittaus 3
       
               
                       
Puu biotalouden raaka-aineena 7
       
               
                       
Kirjoitusviestintä 3
       
               
                       
13000013000000006.56.5000000000000
Metsän uudistaminen ja metsäluonnon monimuotoisuus
                                                       
Metsäluonnon monimuotoisuus 5
       
               
                       
Metsän uudistaminen 7
       
               
                       
Tilastomatematiikka 3
       
               
                       
15000015000000007.57.5000000000000
Paikkatieto ja metsäsuunnittelu
                                                       
Metsäsuunnitelman käyttö ja päivitys 5  
       
                 
                   
Paikkatieto 7  
       
                 
                   
012000012000000000660000000000
Puunhankinnan prosessit
                                                       
Puunkorjuu ja kaukokuljetus 6  
         
                   
               
Puukauppa 4  
         
                   
               
Puunkorjuun suunnittelu 6  
         
                   
               
Metsäbioenergia 5  
       
                 
                   
0210000516000000002.52.58800000000
Metsä yhteiskunnassa
                                                       
Metsä yhteiskunnassa 5  
       
                 
                   
Projektityöskentelyn perusteet 3  
         
                   
               
Svenska för skogsbranschen - muntlig färdighet 2  
       
                 
                   
Svenska för skogsbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
                 
                   
Ammatillinen kasvu 3    
         
                   
       
0123000931.51.50000004.54.51.51.50.80.80.80.80000
Metsän ja metsäluonnon hoito
                                                       
Talousmetsien luonnonhoito 5  
       
                 
                   
Metsänkasvatuksen kannattavuus 5  
         
                   
               
Erirakenteisten metsien kasvatus 4  
         
                   
               
014000059000000002.52.54.54.500000000
Liiketoiminta-ja projektiosaaminen
                                                       
Metsätalouden liiketoiminta 5    
         
                     
           
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Neuvonta- ja myyntiosaaminen
                                                       
Metsäomaisuus ja metsänomistajat 5    
           
                       
       
Metsäneuvonta 5    
           
                       
       
Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot 3    
           
                       
       
Palvelujen myynti 5    
           
                       
       
English for Forestry Professionals 5    
           
                       
       
00230000002300000000000011.511.50000
Metsätalouden erityisosaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Erityiskohteiden metsänhoito 5    
         
                     
           
Suometsien hoito 5    
         
                     
           
Metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen 10      
           
                         
   
Puunhankinnan suunnittelu ja logistiikka 10      
           
                         
   
0010200000100200000000005500101000
Johtamisosaaminen
                                                       
Metsätalouden tietojärjestelmät 5      
             
                           
Metsätalouden toiminnanohjaus 5      
           
                         
   
00010000000550000000000002.52.52.52.5
Harjoittelu
                                                       
Perusharjoittelu 10
       
               
                       
Asiantuntijatehtävien harjoittelu 1 10  
         
                   
               
Asiantuntijatehtävien harjoittelu 2 10    
           
                       
       
1010100010010010000055005500550000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                       
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                     
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                       
Opinnäytetyön raportointi 5      
             
                           
002.512.5000002.557.500000000001.251.252.52.53.753.75
60 / 6860 / 6960 / 58.560 / 42.560 / 3060 / 3860 / 3160 / 3860 / 21.560 / 3760 / 3060 / 12.560 / 1560 / 1560 / 1960 / 1960 / 15.560 / 15.560 / 1960 / 1960 / 10.860 / 10.860 / 18.5560 / 18.5560 / 1560 / 1560 / 6.2560 / 6.25
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Metsätalouden tutkinto-ohjelma
Metsätalousinsinööri (AMK)
240 op, 4 vuotta
Kokopäiväopiskelu
Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Koulutuspäällikkö Ari Vanamo

Metsätalouden tutkinto-ohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on metsätalousinsinööri (amk). Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä (op) ja se kestää 4 vuotta.

Hakukelpoisuus: katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK- tutkinnoissa www.tamk.fi

Metsätalousinsinöörin ammatin kuvaus ja valmistuvien työelämään sijoittuminen

Metsätalousinsinööri työskentelee suunnittelijana, asiantuntijana tai esimiehenä metsätalouden eri tehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Osa metsätalousinsinööreistä toimii itsenäisinä yrittäjinä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat puun osto, puun korjuun ja kaukokuljetuksen organisointi, metsävaratiedon ja muun paikkatiedon hallinta, metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu ja toteutuksen organisointi sekä metsänomistajien neuvonta. Myös monikäytön sekä metsäluonnon hoidon ja suojelun tehtävissä työskentelee metsätalousinsinöörejä. Yhä useamman metsätalousinsinöörin työnkuvaan kuuluvat myös erilaiset projektitehtävät. Perinteisen metsäsektorin lisäksi metsätalousinsinööri voi työllistyä myös muille aloille.

Metsätalousinsinöörin työhön kuuluu sekä itsenäisiä, yksin tehtäviä töitä että tiimityöskentelyä. Vuorovaikutustilanteita esimerkiksi metsänomistajien kanssa on useimmiten paljon. Työtehtävät sisältävät työskentelyä niin toimistossa kuin metsässäkin.
Metsätalousinsinöörin on työssään hallittava monipuolisesti erilaisia metsätalouden keskeisiä osa-alueita (mm. metsäekologia, metsänhoito, metsävaratiedon keruu, paikkatieto, puunhankinta) sekä tunnettava yritystaloutta ja osattava toimia erilaisten asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen arvoperusta

Metsätalousinsinööri vastaa uudistuvan luonnonvaran, metsän, hoidosta ja käytöstä. Samalla hän työskentelee muiden ihmisten, yhteiskunnan ja yritysten kanssa. Kestävyyden eri näkökulmien (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen) huomioon ottaminen on olennaista, samoin kuin muiden ihmisten arvostaminen ja heidän mielipiteidensä kunnioittaminen. Metsätalousinsinöörin on työtehtävissään oltava rehellinen ja luotettava.

Opetuksen toteuttaminen

Metsätalouden koulutuksessa oppimisstrategiana on pääasiassa ongelmaperustainen oppiminen (PBL). Opetussuunnitelman opintojaksot on rakennettu työelämälähtöisten tilanteiden pohjalta ja ne ovat yleensä laajoja kokonaisuuksia. Ongelmalähtöisessä oppimisessa keskeisiä ovat tutoriaali-istunnot, joissa opiskelijat alussa tutustuvat ongelmaan ja asettavat itse oppimistavoitteensa. Oppimistavoitteisiin haetaan vastauksia seuraavien 1-3 viikon aikana. Tämän jälkeen sama opiskelijaryhmä käy asiat läpi loppututoriaali-istunnossa ja laatii synteesin opitusta. Ongelmalähtöisessä oppimisessa erityisesti opiskelijoiden vuorovaikutus- ja viestintätaidot kehittyvät huomattavasti.

Oppimisessa opiskelijoiden itsenäisen tiedonhankinnan rooli on suuri, mutta sen lisäksi on luentoja, erilaisia harjoitustehtäviä ja runsaasti maastossa tehtäviä harjoituksia, maastoretkeilyjä ja vierailuja. Myös erilaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä sekä metsäkonesimulaattoria käytetään opetuksessa.

Koulutuksen tuottama osaaminen

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelijoilla on kokonaiskuva metsästä, metsäluonnosta, metsien hoidosta sekä puun käytöstä. Opiskelijat osaavat suunnitella ja toteuttaa keskeisiä metsänhoitotöitä ja arvioida toteutettujen töiden laatua. He osaavat mitata puita ja puutavaraa sekä arvioida ja laskea puustotunnuksia. He osaavat myös käyttää erilaisia ammattikorkeakoulun tietojärjestelmiä, hakea tietoa eri lähteistä ja laatia lyhyitä ammattialansa raportteja.

Toisena opiskeluvuotena pääpaino on puunhankinnan osaamisessa. Opiskelijoille rakentuu kokonaiskuva eri puutavaralajien puunkorjuusta sekä puukaupasta. Myös ymmärrys metsien yhteiskunnallisesta merkityksestä ja monitavoitteisesta metsien käytöstä alkaa rakentua. Toisen vuoden jälkeen opiskelijat osaavat tehdä leimikkokohtaisen puunkorjuusuunnitelman sekä arvioida puunkorjuun laatua. He osaavat tehdä metsäsuunnitelman, hyödyntää paikkatietoa ja käyttää erilaisia paikannusvälineitä ja paikkatieto-ohjelmia. Opiskelijat osaavat kommunikoida metsäasioista myös toisella kotimaisella kielellä.

Kolmannen vuoden aikana opiskelijat kehittyvät erityisesti viestintä- ja vuorovaikutustaidoissaan ja liiketoiminnan osaamisessa. Opiskelijoille rakentuu kokonaiskuva metsänomistajakunnasta ja metsänomistajien neuvonnasta sekä metsätalouden yritystoiminnasta. Opiskelijat saavat valmiudet toimia erilaisissa projektitehtävissä. Kolmannen vuoden loppupuolella opiskelijan on mahdollista syventää osaamistaan tietyissä metsätalouden osa-alueissa.
Kolmannen vuoden jälkeen opiskelijat osaavat viestiä alansa asioista vieraalla kielellä. Ulkomaanvaihto mahdollistetaan kolmannen lukuvuoden aikana. Harjoittelu on pääosin mahdollista tehdä kolmannen ja neljännen lukuvuoden välilläm mutta osa on tehtävä jo aiemmin. Kolmannen opiskeluvuoden jälkeen opiskelijat osaavat suunnitella ja toteuttaa keskeisiä metsätalouden toimenpiteitä, järjestää metsänomistajatapahtuman, antaa henkilökohtaista neuvontaa, toimia avustavissa esimiestehtävissä sekä projektiluonteisissa tehtävissä.

Neljäntenä opiskeluvuotena opiskelijoiden osaamisessa yhdistyy harjoittelun tuoma käytännön kokemus ja aiempien opiskeluvuosien opinnot. Opiskelijoiden metsäosaaminen syvenee ja laajenee edelleen erityisesti kehittämis- ja tutkimusosaamisen suuntaan. Opinnäytetyö keskeinen opintosuoritus viimeisen opiskeluvuoden aikana, Neljännen vuoden jälkeen opiskelija on valmis siirtymään työelämään suunnittelu-, asiantuntija- tai esimiestehtäviin.