OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > AJONEUVOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma, vuosina 2014-2018 aloittaneet

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Marko Mäkilouko

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK), NQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.

Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö

Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.

Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Sijoittuminen työelämään

Korjaamotekniikan suuntautumispolussa koulutetaan ajoneuvokatsastuksen, korjaamo- ja varaosaliiketoiminnan esimiehiä ja asiantuntijoita ajoneuvojen ja työkoneiden jälkimarkkinointiin. Tekniikan lisäksi opetuksessa painotetaan johtamis-, asiakaspalvelu-, markkinointi-, laatu- ja liiketoimintataitoja.

Työkonetekniikan suuntautumispolussa koulutetaan asiantuntijoita ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviin, tietokoneavusteisiin suunnittelu- ja lujuuslaskentamenetelmiin ja simulointiin. Useat insinöörit työskentelevät myös työkoneiden ja raskaiden ajoneuvojen jälkimarkkinoinnissa.

Älykkäiden koneiden suuntautumispolku koostuu työkonetekniikan ja älykkäiden koneiden yhteisistä opinnoista, joissa keskitytään ajoneuvojen ja työkoneiden älykkyyden ja autonomisuuden lisäämiseen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä

Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.