OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MEDIA-ALAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Media-alan tutkinto-ohjelma, Medianomi (AMK): 240 op
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamispäällikkö Leena Mäkelä
Opinto-ohjaaja Maija Joensuu

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Medianomi (AMK)
NQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista hyväksilukea tutkintoon aiempia opintoja sekä aiemmin hankittua osaamista, joka on saavutettu esimerkiksi työkokemuksen, kurssien tai harrastusten avulla.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto. Opinnoissa saa valmiudet toimia media-alalla, erityisesti elokuvan ja television taiteellisissa ja tuotannollisissa tehtävissä. Opintosuuntina ovat Luova sisällöntuotanto (tuottaminen ja käsikirjoittaminen) ja AV-ilmaisu ja suunnittelu (kuvaus, leikkaus, äänisuunnittelu). Suuri osa opinnoista tapahtuu monialaisissa projekteissa.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Tavoitteena on, että opiskelija valmistuessaan:
- Tekee luovia ja toimivia ratkaisuja ideoinnissa, käsikirjoittamisessa ja tuotantoprosesseissa.
- Hallitsee oman erikoisalueensa ilmaisun, työmenetelmät ja teknologian.
- Osaa toimia alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- Osaa suunnitella ja johtaa mediatuotantoja ja toimia työryhmän jäsenenä.
- Pystyy toimimaan alan yrittäjänä kotimaisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla.
VUOSITEEMAT
1 vuosi: elokuvailmaisu ja projektiosaaminen.
Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija tuntee elokuvailmaisun perusteet, alan ammattiroolit ja työprosessien etenemisen. Hän pystyy toimimaan vähintään avustavissa työrooleissa ammattimaisissa elokuva- ja televisiotuotannoissa.
2. vuosi: televisiotuotanto ja ammatilllinen osaaminen.
Toisen vuoden opinnoissa perehdytään televisio-ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen, tv-journalismiin sekä yksikamera- ja monikameratuotantoihin. Ammattiopinnoissa suuntaudutaan osaamisalueille. Toisen vuoden jälkeen opiskelija pystyy työskentelemään av-tuotannoissa harjoittelijana tai oman alansa erityistehtävissä.
3. vuosi: asiakasprojektit ja ammattialan syventäminen.
Opiskelijat kehittävät ja toteuttavat kolmannen vuoden aikana av-projekteja erilaisten yhteistyökumppanien kanssa. Samaan vuoteen mahtuu myös ammattiopintoja, työharjoittelua ja mahdollista ulkomaanvaihtoa.
4. vuosi: ammatillinen asiantuntijuus.
Neljännen vuoden tavoitteena on saavuttaa vahva työelämäosaaminen ja valmiudet toimia alan taiteellisissa, tuotannollisissa tai teknisissä asiantuntijatehtävissä. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa opinnäytehankkeen tai osuuden yhteishankkeesta. Opinnäytehanke on julkaistavaksi tai ulkopuolisen tilaajan käyttöön suunniteltu mediaprojekti, AV-tuote, pilotti tai kehityshanke. Opinnäytteeseen liittyy aina myös hanketta tutkiva ja analysoiva kirjallinen raportti.

Sijoittuminen työelämään

Työharjoittelu on kestoltaan noin viisi kuukautta (30 opintopistettä). Suositeltavaa on, että opiskelija tutustuu harjoittelun kautta useampaan työpaikkaan ja työtehtävään. Harjoittelulla on ohjaava opettaja ja siitä laaditaan koulun ja työpaikan välinen sopimus, johon kirjataan myös työaika ja oppimistavoitteet.
Medianomeiksi valmistuneet sijoittuvat esimerkiksi televisio-, elokuva-, mainos- ja jälkituotantoyhtiöihin sekä teattereihin ja tapahtumatuotantoihin.

Jatko-opintomahdollisuudet

AMK-tutkinto (BA-taso) antaa hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa Suomessa tai ulkomailla.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson tarkemmat suoritus- ja arviointitavat.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Keskeisin työtapa on projektiopiskelu. Lisäksi opiskeluun kuuluu mm. luento-opetusta, verkko-opiskelua, kirjallisia tehtäviä, työharjoittelua ja itsenäistä tiedonhakua. Tutkintoon voi liittää opintoja myös TAMKin muilta opintoaloilta tai muista korkeakouluista. Kaikille yhteisten opintojen jälkeen syvennetään pienemmissä ryhmissä kunkin omaa opintopolkua, joka valitaan toisen opintovuoden kuluessa.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.