OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, IKAALINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Liiketalouden koulutusohjelma, Ikaalinen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Viestintätaidot 5
     
           
                       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                       
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
     
           
                       
Informaatiotekniikka 3
     
           
                       
10000550000002.52.52.52.5000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Pakolliset opintojaksot
                                                       
Tradenomi työmarkkinoilla
                                                       
Tradenomi työmarkkinoilla 2
     
           
                       
Talousmatematiikka 1 2
     
           
                       
Kirjanpidon perusteet 2
     
           
                       
Tuloksellinen asiakkuus
                                                       
Tuloksellinen asiakkuus 7
     
           
                       
Finanssimatematiikka 2
     
           
                       
Kirjanpito, kannattavuus ja hinnoittelulaskelmat 2
     
           
                       
Yrityksen sisäiset operaatiot
                                                       
Yrityksen sisäiset operaatiot 7
     
           
                       
Tilastotiede 1
     
           
                       
Kirjanpito ja kannattavuus 2
     
           
                       
Talousmatematiikka 2 1
     
           
                       
Yrityksen yhteiskunnallinen toimintaympäristö
                                                       
Yrityksen yhteiskunnallinen toimintaympäristö 7
     
           
                       
Palkkahallinto ja työoikeus 2
     
           
                       
Kirjanpito ja verotus 2
     
           
                       
Yrityksen perustaminen
                                                       
Aloittavan yrityksen suunnittelu 4  
       
               
               
Tietotekniikan hyväksikäyttö 3  
       
               
               
Henkilöstöresurssien johtaminen 3  
       
               
               
Yrityksen kansainvälistyminen
                                                       
Yrityksen kansainvälistyminen ja kulttuurituntemus 3  
       
               
               
Kansainvälisen kaupan toteutus 4  
       
               
               
Tilinpäätösanalyysi 2  
       
               
               
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 3  
       
               
               
Yrityksen kansainvälinen viestintä 1  
       
               
               
Svenska inom affärsekonomi
                                                       
Svenska i affärslivet 3
     
           
                       
Nordiska affärer och kulturer 2
     
           
                       
Nordisk affärskommunikation 3  
       
               
               
Muntlig kommunikation i svenska företag 1  
       
               
               
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                        
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                        
English for Business Administration
                                                       
English at Work 2
     
           
                       
Business English 4
     
           
                       
Business Communication 3  
       
               
               
Vaihtoehtoiset opintojaksot
                                                       
Deutsche Geschäftskommunikation 5  
       
               
               
Francais des affaires 5                                                        
Ett nordiskt samarbetsprojekt 5  
       
               
               
Taloushallinnon lisäkurssi
                                                       
Kirjanpito 2  
       
               
               
Verotus ja operatiivinen laskentatoimi 2  
       
               
               
Finanssimatematiikka 2 1  
       
               
               
MARKKINOINNIN JA KANSAINVÄLISTEN LIIKETOIMINTOJEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT
                                                       
Operatiivinen markkinointi 9  
       
               
               
Graafinen suunnittelu 2  
       
               
               
Kvalitatiivinen markkinointitutkimus 3  
       
               
               
Kvantitatiivinen markkinointitutkimus ja markkinoinnin suunnittelu 5  
       
               
               
Tixel 1  
       
               
               
International Business Operations 10    
         
                   
       
Essentials of International Marketing 6    
         
                   
       
International Business Strategy -business game 6    
         
                   
       
The Essence of Marketing 3  
       
               
               
Marketing and International Operations 2    
         
                   
       
Deutschkenntnisse für Marketing
                                                       
Deutschkenntnisse für Marketing Teil 1 2  
       
               
               
Deutschkenntnisse für Marketing Teil 2 6    
         
                   
       
Dans une entreprise francaise
                                                       
Dans une entreprice francaise partie 1 2  
       
               
               
Dans une entreprice francaise partie 2 6    
         
                   
       
TALOUSHALLINNON SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT
                                                       
Yrityksen taloudenhoito
                                                       
Kirjanpidon erityiskysymyksiä 5  
       
               
               
Taloushallinto toimintojen ohjaajana 5  
       
               
               
ATK-kirjanpito 5  
       
               
               
Palkkahallinto 4  
       
               
               
Laskutus 1  
       
               
               
Yrityksen verosuunnittelu 5    
         
                   
       
Yrityksen analysointi
                                                       
Tilintarkastus 3    
         
                   
       
Taulukkolaskennan taloudellisia sovelluksia 3    
         
                   
       
Tilinpäätösanalyysi 3  
       
               
               
Taloushallinnon matemaattiset sovellukset 5    
         
                   
       
Rahoitusmarkkinat 2    
         
                   
       
Sijoitustoiminta 3    
         
                   
       
Yrityksen laajentuminen
                                                       
Konsernitilinpäätös ja kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö 3    
         
                   
       
Accounting Terms 3    
         
                   
       
Arvonlisäverotuksen erityispiirteet 2  
       
               
               
Moderni talousohjaus 3    
         
                   
       
5097660252548.548.533330012.512.512.512.524.324.324.324.316.516.516.516.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Valmentavat opinnot, ruotsi 3
     
           
                       
30001.51.50000000.80.80.80.8000000000000
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 1 15  
       
               
               
Harjoittelu 2 15    
         
                   
       
015150007.57.57.57.50000003.83.83.83.83.83.83.83.80000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyöskentelyn perusteet 1    
         
                   
       
Tutkimustyön perusteet 2    
         
                   
       
Itsenäinen tutkimustyöskentely 12    
         
                   
       
0015000007.57.500000000003.753.753.753.750000
60 / 6360 / 11260 / 9660 / 060 / 31.560 / 31.560 / 5660 / 5660 / 4860 / 4860 / 060 / 060 / 15.860 / 15.860 / 15.860 / 15.860 / 28.160 / 28.160 / 28.160 / 28.160 / 24.0560 / 24.0560 / 24.0560 / 24.0560 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutusohjelman nimi
Liiketalouden koulutusohjelma

Tutkintonimike
Tradenomi

Laajuus ja kesto
Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja se kestää 3,5 vuotta.

Toteutusmuoto
Kokopäivä

Yksikkö
Liiketalous ja palvelut, Ikaalisten toimipiste

Koulutuspäällikkö
Hanna Saraketo

Hakukelpoisuus
Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa tradenomeja, joilla on vahva ammattitaito omalla erityisalallaan. He osaavat monipuolisesti liiketalouden perusasiat ja hallitsevat valitsemassaan suuntautumisvaihtoehdossa tarpeelliset erityiskysymykset. He viestivät suomen kielen lisäksi sujuvasti vähintään kahdella muulla kielellä. Työelämässä tarvittavat tietotekniset taidot ja tiedonhankintataidot elinikäistä oppimista varten ovat myös hallinnassa.
Tavoitteena on, että opiskelijoista tulee työhön tarttuvia, ryhmää rakentavia, oma-aloitteisia, oppimiskykyisiä ja työtään tutkivia tradenomeja. Työelämään siirryttyään he kehittyvät nopeasti asiantuntijoiksi organisaatiossaan ja pystyvät kehittämään oman alansa osaamista innovatiivisesti.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Markkinoinnin ja kansainvälisten liiketoimintojen suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet tradenomit toimivat erilaisissa asiantuntijatehtävissä liike-elämässä, kuten myynti-, markkinointi- ja ostotehtävissä, ulkomaankaupan palveluksessa esim. vienti- ja huolintatehtävissä tai erilaisissa vastaava- ja päällikkötehtävissä sekä kaupan että teollisuuden palveluksessa.

Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet tradenomit sijoittuvat ammattiasiantuntijatehtäviin kuten kirjanpitäjä, kassanhoitaja, laskuttaja, pankkitoimihenkilö, palkanlaskija, reskontran hoitaja, varastokirjanpitäjä tai erikoisasiantuntijatehtäviin kuten rahoitusanalyytikko, tilintarkastaja, controller tai taloushallinnon johtotehtäviin kuten talous- tai toimistopäällikkö ja projektivastaava.
Koulutus antaa hyvät edellytykset toimia myös yksityisenä yrittäjänä.

Koulutuksen arvoperusta
Liiketaloudessa keskeisiä arvoja ovat hyvä asiakaspalvelu, taloudellinen ja yhteiskunnallinen vastuu sekä vastuu työyhteisöstä ja ympäristöstä.

Opetuksen toteuttaminen
Oppimisympäristöksi Ikaalisten liiketalouden opetukseen on luotu eXpertia-oppimisympäristö. Pedagogisesti se pohjaa ongelmaperustaiseen oppimiseen. Osan opiskeluajasta opiskelijat työskentelevät pienryhmissä tutoropettajan valvonnassa syventyen työelämälähtöisiin ilmiöihin ja niihin liittyviin teorioihin. Niitä käsitellään lisäksi workshopeissa, yrityksille tehtävissä harjoitustöissä, asiantuntijaluennoilla ja yrityskäynneillä. Toisen vuoden aikana opiskelijat tutustuvat käytännössä yrityksen toimintoihin harjoitusyritystoiminnan kautta

Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina
1. vuosi
Ensimmäisenä opintovuonna opiskelijat kehittävät omia ammatillisia valmiuksiaan, muun muassa tietotekniikan hyväksikäyttöä ja viestintätaitoja. He tutustuvat yrityksen sisäisiin perustoimintoihin ja oppivat tuntemaan tuloksellisen liiketoiminnan elementit. Sen jälkeen näkökulma laajentuu yrityksen ulkoiseen toimintaympäristöön ja perehdytään asiakas- ja yhteiskuntasuhteiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
2. vuosi
Toisen vuoden opintojen aikana syven