OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, OIKEUDELLINEN ASIANTUNTIJUUS, TAMPERE
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Liiketalouden koulutusohjelma, oikeudellinen asiantuntijuus, Tampere

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Toimiva yritys
                                                       
Firman käynnistäminen 10
     
           
                       
Toimiva firma 15
     
           
                       
Kannattava firma 10
     
           
                       
Firman kehittäminen 10
     
           
                       
Kieliopinnot 1
                                                       
Ruotsin kielen suullinen taito 2
     
           
                       
Ruotsin kielen kirjallinen taito 3
     
           
                       
Englannin kieli 5
     
           
                       
Hyvät työelämävalmiudet 1
                                                       
Hyvät työelämävalmiudet 1 5
     
           
                       
60000303000000015151515000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Taloushallinto
                                                       
Verotuksen perusteet 4  
       
               
               
Yrityksen verosuunnittelu ja arvonlisäverotus 4  
       
               
               
Taloushallinnon atk-sovellukset 2  
       
               
               
Viestintäosaaminen
                                                       
Viestintä suomen kielellä 4  
       
               
               
Svenska i juridik och affärskommunikation 4    
         
                   
       
English in legislation 4  
       
               
               
Tutkimusosaaminen
                                                       
Tutkimustyön perusteet 3    
         
                   
       
Työyhteisön johtaminen
                                                       
Henkilöstöjohtaminen 3    
         
                   
       
Strateginen johtaminen 2    
         
                   
       
Oikeusopinnot
                                                       
Johdatus julkisoikeuteen 5  
       
               
               
Kunnallisoikeus 3    
         
                     
           
Julkiset hankinnat 3    
         
                   
       
Hallinto-oikeus 5  
       
               
               
Informaatio-oikeus: julkisuus, tietosuoja ja tietoturvallisuus 4    
         
                   
       
EU-oikeus 5  
       
               
               
Työ- ja virkamiesoikeus 5  
       
               
               
Kiinteistö- ja ympäristöoikeus 5    
         
                   
       
Perhe- ja perintöoikeus 5    
         
                   
       
Rikosoikeus 3    
         
                   
       
Siviili- ja rikosprosessi 3    
         
                   
       
Insolvenssioikeus 4    
         
                   
       
Sopimus-, esine- ja immateriaalioikeus 5    
           
                       
       
Käytännön kurssit 5    
         
                   
       
03852000191925270000009.59.59.59.512.512.513.513.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
HARJOITTELU
                                                       
Orientoiva harjoittelu 15  
       
               
               
Suuntautumisharjoittelu 15      
           
                       
015015007.57.5007.57.500003.83.83.83.800003.83.83.83.8
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
60 / 6060 / 5360 / 5260 / 3060 / 3060 / 3060 / 26.560 / 26.560 / 2560 / 2760 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 13.360 / 13.360 / 13.360 / 13.360 / 12.560 / 12.560 / 13.560 / 13.560 / 7.5560 / 7.5560 / 7.5560 / 7.55
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutusohjelman nimi Liiketalouden koulutusohjelma, oikeudellisen asiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehto
Tutkintonimike Tradenomi
Laajuus ja kesto 210 op, 3,5 vuotta
Toteutusmuoto: kokopäivä
Yksikkö, tms / toimipisteen osoite Liiketalous, Tampere, Kuntokatu 3
Koulutuspäällikkö Riitta-Liisa Arpiainen
Hakukelpoisuus: yleinen hakukelpoisuus
Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuneella opiskelijalla on sellaiset taidot ja valmiudet, että hän kykenee toimimaan julkishallinnon ja elinkeinoelämän asiantuntijatehtävissä sekä kykenee kehittämään ammattialaansa

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Tutkinnon suorittanut voi toimia valtion, kuntien ja elinkeinoelämän oikeudellista ja liiketaloudellista osaamista vaativissa tehtävissä.

Koulutuksen arvoperusta
Opetuksen toteuttaminen
Opetusmenetelminä työskentely opiskelijayrityksessä (simuloitu tiimiyritys), valmennus, lähiopetus, kehityskeskustelut, ryhmätyöt, projektit, harjoitustyöt, luennot, harjoitukset, opintokäynnit, projektit sekä kenttä- ja virtuaaliopinnot.Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina
Ensimmäisen opintovuoden aikana opiskelijalle muodostuu kokonaisnäkemys yritystoiminnan eri osa-alueista, oikeudellisesta ajattelusta, oikeuslähteistä, Suomen oikeusjärjestelmästä ja keskeisistä oikeudenaloista.

Toisen ja kolmannen vuoden opintojen aikana syvennetään oikeudellisen ajattelua, Suomen ja Euroopan unionin oikeusjärjestysten ja keskeisten oikeusalojen tietämystä.

Neljännen vuoden syksyllä sovelletaan saavutettua osaamista suorittamalla harjoittelua ja opiskelemalla vapaasti valittavia opintoja sekä tekemällä opinnäytetyötä.
Millaisia kesätöitä / harjoittelua opiskelija voi tehdä 1. opintovuoden jälkeen
esimerkiksi erilaiset liikealan työt kaupoissa toimistoissa,
2. opintovuoden jälkeen:
hallinnolliset työt virastoissa tai laitoksissa
3. opintovuoden jälkeen:
asiantuntijatehtävät hallinnossa tai oikeuslaitoksessa

Opintojen rakenne
Perusopinnot 60 op
Ammattiopinnot 90 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op