OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > LIIKETALOUDEN OHJELMA, TAMPERE
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Liiketalouden ohjelma, Tampere

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
                                                 
Yrityksen perustoiminnot
                                                 
Firman käynnistäminen 10
     
           
                       
Toimiva firma 15
     
           
                       
Kannattava firma 10
       
             
                   
Firman kehittäminen 10
       
             
                   
Hyvät työelämävalmiudet 1 5
     
         
                   
Kieliopinnot I
                                                 
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2
     
         
                   
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3
     
         
                   
Professional English for BBA Studies 5
     
         
                   
Pakolliset ammattiopinnot
                                                 
Tutkimus- ja kehittämisprojekti 10  
       
               
               
Yrityksen talous ja sijoittaminen 10  
         
                 
           
Markkinointi ja kansainvälisyys 10  
       
               
               
Organisaation johtaminen 5  
       
               
               
Yritysoikeus ja sopimukset 5  
         
                 
           
Viestintä monikulttuurisessa liike-elämässä 5  
         
                 
           
Hyvät työelämävalmiudet 2 3  
       
             
           
Ammatilliset projektityöt 7  
         
                 
           
Yrityspeli 5    
         
                 
   
Hyvät työelämävalmiudet 3 5    
         
                 
   
Kieliopinnot II
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Saksan kielen alkeet 5  
       
               
               
Ranskan kielen alkeet 5  
       
               
               
Venäjän kielen alkeet 5  
       
               
               
Saksan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Ranskan kielen jatkokurssi 5  
         
                 
           
Venäjän kielen jatkokurssi 5  
         
                 
           
Saksan kielen syventävä jatkokurssi 5  
         
                 
           
Venäjän kielen syventävä jatkokurssi 5  
         
                 
           
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Projektijohtaminen 15  
       
               
       
Liiketoiminnan taloussuunnittelu ja raportointi 5    
         
                   
       
Talousohjaus erilaisissa organisaatioissa 5    
           
                     
   
Hyvä kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö 5    
         
                   
       
Tilintarkastus 5    
         
                   
       
Henkilöstöoikeuden ja palkkahallinnon jatkokurssi 5    
           
                     
   
Yritysrahoitus 5    
         
                   
       
Yritysverotus 5    
           
                     
   
Henkilöverotus 5    
         
                   
       
Toiminnanohjausjärjestelmät II 5    
           
                     
   
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 5    
         
                   
       
Myynnin johtaminen 5    
         
                   
       
Brändinhallinta 5    
           
                     
   
Graafinen viestintä I 5    
         
                   
       
Graafinen viestintä II 5    
           
                     
   
Henkilöstöjohtaminen ja työyhteisön hyvinvointi 5    
         
                   
       
Verkkoliiketoiminta 10    
           
                     
   
Asian Studies 2    
         
                 
   
Kauppiasyrittäjyysopinnot 5    
         
                 
   
Exchange Studies Abroad 20    
         
                 
   
International Business 5    
         
                   
       
Business Intelligence and Control 5    
           
                     
   
Business Game 5    
         
                 
   
Työelämäprojektit 1    
         
                 
   
Liiketalouden ajankohtaiset teemat 5    
         
                 
   
Kirjaesseet 1      
           
                       
Vertaistuutorointi 3  
       
             
           
Callidus-tuutorointi 2    
         
                 
   
Markkinointituutorointi 2  
       
             
           
Kansainvälinen tuutorointi 2  
       
             
           
Mestarimyyjäopinnot 1    
         
                   
       
Cross Cultural Management 5    
         
                   
       
Business Responsibility and Sustainable Development 5    
           
                     
   
Työhyvinvoinnin edistäminen 3    
           
                     
   
Russia as Market Area 6    
         
                   
       
Vetoapua Venäjän tai itäisen Euroopan alueilla toimijoille 5    
           
                     
   
60104.5169.5132.527.55054.588.581116.316.313.813.8252527.327.344.344.340.540.50.50.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Harjoittelu 30    
         
                 
   
Kansainvälinen harjoittelu 30    
         
                 
   
00600000030300000000001515151500
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 0    
         
                   
Opinnäytetyön käynnistäminen 5                                                  
Opinnäytetyön raportointi 10                                                  
007.57.5000007.57.500000000003.753.753.753.75
60 / 6060 / 104.560 / 23760 / 8.560 / 32.560 / 27.560 / 5060 / 54.560 / 118.560 / 118.560 / 8.560 / 16.360 / 16.360 / 13.860 / 13.860 / 2560 / 2560 / 27.360 / 27.360 / 59.360 / 59.360 / 59.2560 / 59.2560 / 4.2560 / 4.25
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

AMK tutkintoon johtava nuorten koulutus

Tutkintonimike : Tradenomi, 210 op, 3,5 vuotta
Toteutusmuoto : Kokopäiväopetus
Yksikkö : Liiketalous Kuntokatu 3
Toimipisteen osoite : Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Koulutuspäällikkö : Milja Valtonen

Hakukelpoisuus : Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutusohjelman tuottama osaaminen:

Liiketaloudessa keskitytään teorian ja käytännön yhdistämiseen, työelämävalmiuksien kehittämiseen sekä yhteisölliseen oppimiseen. Työelämässä tarvitaan oppimiskyvyn ja -halun lisäksi mm. kykyä muutokseen, joustavuutta, ajankäytön hallintataitoa, taitoa kuunnella ja keskustella sekä taitoa tulkita tietoa. Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuu tradenomeja, jotka ymmärtävät liiketoimintaa kokonaisuutena, ja omaavat hyvät käytännön taidot.

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelman tavoitteena on luoda opiskelijoille kokonaiskuva liiketoimintaosaamisesta. Opinnot koostuvat 5-15 opintopisteen opintojaksoista. Opiskelija hankkii vahvan liiketaloudellisen perusosaamisen, jonka jälkeen hänellä on mahdollisuus valita ammattiopintoja esimerkiksi markkinoinnin, myynnin, taloushallinnon, kansainvälisen kaupan tai projektijohtamisen alalta. Ensimmäisen vuoden jälkeen osa opiskelijoista voi suuntautua yrittäjyyteen Proakatemiassa tai oikeudelliseen asiantuntijuuteen. Opiskelija voi valita ammattiopintoja myös muista koulutusohjelmista. Ammattiopintoihin tulee sisältyä 5 opintopistettä englannin- tai muun kielisiä opintoja.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen

Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuneet tradenomit sijoittuvat liike-elämän asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.


Koulutuksen arvoperusta

Valmistuttuaan TAMKin tradenomi on aloitteellinen, monialainen, joustava, yhteistyökykyinen, kansainvälinen ja tietotekniikkaa taitava kaupan ja hallinnon alan osaaja, joka kykenee kehittymään itsenäisesti ammatissaan. Työkokemusta hankittuaan hänellä on edellytykset toimia liiketoimintaosaamista vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Päätavoitteenamme on opiskelijan hyvä työllistyminen. Koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.Vahvat perustiedot ja käytännön taidot sekä oikea asenne antavat hyvän pohjan jatkuvalle työssä ja elämässä oppimiselle.

Opetuksen toteuttaminen

Kokopäiväopiskelua suur- ja pienryhmissä.

Opetusmenetelminä työskentely oppiyrityksessä (simuloitu tiimiyritys), valmennus, lähiopetus, kehityskeskustelut, ryhmätyöt, projektit, harjoitustyöt, kirjaesseet, raportit, yritysvierailut, caset, verkko-opiskelu, tentit.

Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina

1. vuosi: kasvu yrittäjyyteen

Liiketalouden käytännön tehtäviä päästään harjoittelemaan heti ensimmäisenä vuonna, kun oppiyrityksessä (yrityssimulointi) sovelletaan teoriaa käytäntöön. Työelämätaitoja valmennetaan oppiyrityksen ja muun opetuksen lisäksi tapaamisissa valmentajan johdolla. Valmentaja valmentaa yksilöä ja tiimiä kehittymään sekä ohjaa ensimmäisenä vuonna myös oppiyritystä. Valmennus jatkuu opintojen loppuun saakka. Tiimissä opiskellaan yhdessä sekä harjoitellaan yhteisöllisiä taitoja.

Ensimmäisen vuoden opinnot painottuvat yritystoiminnan perusteiden hallintaan ja kielten opiskeluun. Asioita opitaan niin teoriassa kuin tekemällä oppimalla. Haku yrittäjyyden suuntautumiseen eli Proakatemiaan sekä oikeudellisen asiantuntijuuden opintoihin on 1. vuoden alkukeväällä.

2. vuosi: liiketoiminta-ajattelun laajentaminen

Toisen vuoden opinnoissa perehdytään syvemmin yrityksen toimintaan eri näkökulmista. Opiskelijat opiskelevat myös projektinhallintaa sekä tekevät erilaisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja. Lisäksi opiskellaan toista vierasta kieltä.

Jos projektinhallinta kiinnostaa erityisesti, voi opiskelija suuntautua projektijohtamiseen, johon sisältyy laaja projektinhallinnan koulutus sekä projektien hallinnointia ja toteuttamista käytännössä. Haku opintokokonaisuuteen on toisen vuoden syksyllä. Projektijohtamisen opintokokonaisuuden valitsevat aloittavat projektijohtamisen opinnot toisen vuoden keväällä.

3. vuosi: oma suuntautuminen

Kolmantena vuonna opiskelija suorittaa yhteensä 35 opintopistettä itseään kiinnostavia vaihtoehtoisia ammattiopintoja (20 op) ja vapaasti valittavia opintojaksoja (15 op) joko liiketalouden tai muusta koulutusohjelmasta tai muusta korkeakoulusta. Vaihtoehtoisia ammattiopintoja toteutetaan kysynnän mukaan, joka opintojaksosta ei välttämättä ole toteutusta joka vuosi. Opiskelija valitsee itseään kiinnostavat opintojaksot 2. opintovuoden keväällä. Opiskelija suorittaa harjoittelun ja aloittaa opinnäytetyön tekemisen. Käytännön harjoittelu ja opinnäytetyön tekeminen ovat tärkeä osa omaa suuntautumista ja osaamisen kerryttämistä omalta alalta.

4. vuosi: opiskelijan itsenäistyminen

Viimeisenä puolena vuotena opiskelija saattaa loppuun opinnäytetyönsä sekä muut opintonsa.

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoista tai harjoittelusta ulkomailla niin, että se luetaan osaksi tradenomin tutkintoa. Kansainväliseen vaihtoon haetaan 2. vuoden keväällä ja lähdetään pääsääntöisesti 3. lukuvuoden aikana.

Opiskelun ongelmatilanteissa opiskelija saa apua valmentajaltaan, vertaistutoreilta, opinto-ohjaajilta, koulutuspäälliköltä, opettajilta, opinnäytetyönohjaajilta ja opintosihteereiltä. Opintojaksojen sisällöt on esitelty opinto-oppaassa ja opintojaksokohtaisessa toteutussuunnitelmassa. Opintojaksot arvioidaan asteikolla 1-5 ellei toisin mainita.

Opintojen rakenne

Perusopinnot 60 op
Ammattiopinnot 90 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op

Opetussuunnitelman ANIMAATIO (kesto n. 7:30) :

Linkki opetussuunnitelman animaatioon Youtubessa