OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, TAMPERE
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Liiketalouden koulutusohjelma, Tampere

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Hyvät työelämävalmiudet 1
                                                 
Hyvät työelämävalmiudet 1 5
     
         
                   
Toimiva yritys
                                                 
Firman käynnistäminen 10
     
           
                       
Toimiva firma 15
     
           
                       
Kannattava firma 10
       
             
                   
Firman kehittäminen 10
       
             
                   
Kieliopinnot 1
                                                 
Ruotsin kielen suullinen taito 2
     
         
                   
Ruotsin kielen kirjallinen taito 3
     
         
                   
Englannin kieli 5
     
         
                   
6000032.527.50000016.316.313.813.80000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                 
Hyvät työelämävalmiudet 2
                                                 
Hyvät työelämävalmiudet 2 5  
       
             
           
Hyvät työelämävalmiudet 3 5    
         
                 
   
Menestyvä yritys
                                                 
Kannattava asiakkuus 10  
       
               
               
Talousprosessit 10  
       
               
               
Toimiva organisaatio 10  
         
                 
           
Tutkiva ja kehittävä osaaja
                                                 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 10  
         
                 
           
Projektinhallinta ja organisaatioviestintä 5  
       
               
               
Kieliopinnot 2
                                                 
Saksan kielen alkeet 5  
       
             
           
Espanjan kielen alkeet 5  
       
             
           
Ranskan kielen alkeet 5  
       
             
           
Venäjän kielen alkeet 5  
       
             
           
Saksan kielen jatkokurssi 5  
       
             
           
Espanjan kielen jatkokurssi 5  
       
             
           
Ranskan kielen jatkokurssi 5  
       
             
           
Venäjän kielen jatkokurssi 5  
       
             
           
Saksan kielen syventävä jatkokurssi 5  
       
             
           
Venäjän kielen syventävä jatkokurssi 5  
       
             
           
Yrityspeli
                                                 
Yrityspeli 5    
         
                   
         
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                 
Projektijohtaminen 25  
       
               
       
Projektijohtaminen 25                                                  
Työelämäprojektit 5    
         
                 
   
Graafinen viestintä 5    
         
                   
         
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 10    
         
                   
       
Myynnin johtaminen 5    
         
                   
       
Integroitu kokonaisviestintä 10    
           
                     
   
Sähköinen liiketoiminta 10    
           
                     
   
Dialogitaito ja yrityksen imago kansainvälisissä kontakteissa 5                                                  
Vähittäiskaupan markkinointi 5                                                  
Matkailumarkkinointi 5                                                  
Toiminnanohjausjärjestelmien jatkokurssi 5    
           
                     
   
Saksan kieli ja kulttuuri 5                                                  
Wirtschaftsdeutsch International 5                                                  
Talousohjaus 10    
         
                   
       
Yritysrahoitus 10    
         
                   
       
Yrityksen kirjanpito ja verotus 10    
           
                     
   
Controller-toiminta ja toiminnanohjaus 5                                                  
International Marketing 5    
         
                   
         
Aasia-opinnot 25    
         
                 
   
Opinnot ulkomaisessa vaihto-ohjelmassa 20    
         
                 
   
Kirjaesseet 1      
           
                       
Liiketalouden teemaluennot 1      
           
                       
HR-toiminnot 5    
         
                     
       
Henkilöverotus 5    
         
                   
         
Markkinointituutorointi 2                                                  
Kansainvälinen tuutorointi 2                                                  
Callidus-tuutorointi 2                                                  
Vertaistuutorointi 3                                                  
0112.5162.520052.56010062.52000026.326.3303057.542.531.331.311
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                 
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Harjoittelu 30    
         
                 
   
Kansainvälinen harjoittelu 30    
         
                 
   
00600000030300000000001515151500
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 6060 / 112.560 / 222.560 / 1760 / 32.560 / 27.560 / 52.560 / 6060 / 13060 / 92.560 / 1760 / 16.360 / 16.360 / 13.860 / 13.860 / 26.360 / 26.360 / 3060 / 3060 / 72.560 / 57.560 / 46.360 / 46.360 / 8.560 / 8.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

AMK tutkintoon johtava nuorten koulutus

Koulutusohjelman nimi : LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

Tutkintonimike : Tradenomi, 210 op, 3,5 vuotta
Toteutusmuoto : Kokopäiväopetus
Yksikkö : Liiketalous Kuntokatu 3
Toimipisteen osoite : Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Koulutuspäällikkö : Riitta-Liisa Arpiainen

Hakukelpoisuus : Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi


Koulutusohjelman tuottama osaaminen:

Liiketaloudessa keskitytään teorian ja käytännön yhdistämiseen, työelämävalmiuksien kehittämiseen sekä yhteisölliseen oppimiseen. Työnantajat toivovat oppimiskyvyn ja -halun lisäksi mm. kykyä muutokseen, joustavuutta, ajankäytön hallintataitoa, taitoa kuunnella ja keskustella sekä taitoa tulkita tietoa. Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuu tradenomeja, jotka ymmärtävät liiketoimintaa kokonaisuutena, ja jotka käyvät epäröimättä töihin käsiksi.

Liiketalouden koulutusohjelman opintosuunnitelman tavoitteena on luoda opiskelijoille kokonaiskuva modernista liiketoimintaosaamisesta. Opinnot koostuvat 5-15 opintopisteen opintojaksoista. Opiskelija hankkii vahvan liiketaloudellisen perusosaamisen, jonka jälkeen hänellä on mahdollisuus valita ammattiopintoja esimerkiksi kansainvälisen kaupan, markkinoinnin ja viestinnän, taloushallinnon tai projektiosaamisen alalta. Ensimmäisen vuoden jälkeen osa opiskelijoista suuntautuu yrittäjyyteen proAkatemiassa. Opiskelija voi valita ammattiopintoja myös muista koulutusohjelmista.


Valmistuvien työelämään sijoittuminen

Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuneet tradenomit sijoittuvat esimerkiksi seuraavanlaisiin työtehtäviin: markkinointiassistentti, asiakkuussuunnittelija, marketing coordinator, markkinointisuunnittelija, myyntineuvottelija, talousassistentti, business controller, talouspäällikkö, projektipäällikkö, mainostoimistoyrittäjä, logistiikkakoordinaattori, vientiassistentti, vientipäällikkö, isännöitsijä, vakuutusneuvoja ja palveluneuvoja.


Koulutuksen arvoperusta

Valmistuttuaan TAMKin tradenomi on aloitteellinen, monialainen, joustava, yhteistyökykyinen, kielitaitoinen ja tietotekniikkaa taitava kaupan ja hallinnon alan osaaja, joka kykenee kehittymään itsenäisesti ammatissaan. Työkokemusta hankittuaan hänellä on edellytykset toimia liiketoimintaosaamista vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Vahvat perustiedot ja käytännön taidot, hyvä itsetuntemus sekä oikea asenne antavat hyvän pohjan jatkuvalle työssä ja elämässä oppimiselle.

Päätavoitteenamme on opiskelijan hyvä työllistyminen. Koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.


Opetuksen toteuttaminen

Kokopäiväopiskelua suur- ja pienryhmissä

Opetusmenetelminä työskentely opiskelijayrityksessä (simuloitu tiimiyritys), valmennus, lähiopetus, kehityskeskustelut, ryhmätyöt, projektit, harjoitustyöt,
kirjaesseet, raportit, yritysvierailut, caset, verkko-opiskelu, tentit


Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina

Sisäisen yrittäjän vuosi :
Tekemään päästään heti ensimmäisenä vuonna, kun opiskelijayrityksessä (yrityssimulointi) harjoitellaan teoriaa käytännössä. Työelämävalmiuksia valmennetaan opiskelijayrityksen ja muun opetuksen lisäksi sessioissa valmentajan johdolla. Valmentaja valmentaa yksilöä ja tiimiä kehittymään sekä ohjaa ensimmäisenä vuonna myös opiskelijayritystä. Tiimissä opiskellaan yhdessä sekä harjoitellaan yhteisöllisiä taitoja.
Ensimmäisen vuoden opinnot painottuvat yritystoiminnan perusteiden hallintaan ja kielten opiskeluun. Asioita opitaan niin teoriassa kuin tekemällä oppimalla. Lisäksi opiskelija osallistuu valmennukseen (Hyvät työelämävalmiudet -opintojakso). Valmennus jatkuu koko opiskelun ajan. Haku Yrittäjyyden suuntautumiseen, proAkatemiaan on 1.vuoden alkukeväällä ja sinne siirtyvät opiskelijat perehtyvät proAkatemian käytänteisiin jo ensimmäisen vuoden 4.periodin aikana.

Itsenäisen ajattelun ja toiminnan vuosi:
Toisen vuoden opinnoissa perehdytään tarkemmin yrityksen toimintaan eri näkökulmista. Opiskelijat tutustuvat myös projektinhallintaan sekä tekevät tutkimus- ja työelämäprojektin. Lisäksi opiskellaan toista vierasta kieltä. Jokainen opiskelija voi tehdä projekteja jopa useamman kymmenen opintopisteen edestä. Jos projektinhallinta kiinnostaa erityisesti, voi suuntautua projektiosaamiseen, johon sisältyy laaja projektinhallinnan koulutus sekä projektien hallinnointia ja toteuttamista käytännössä.
Projektiosaamisen opintokokonaisuuden valitsevat aloittavat projektiosaamisen opintonsa toisen vuoden keväällä. Haku opintokokonaisuuteen on toisen vuoden syksyllä.
Toisena opiskeluvuonna valinnaisia ammattiopintoja tai vapaasti valittavia opintoja valitaan 5 op.

Oman suuntautumisen vuosi :
Kolmantena vuonna opiskelija suorittaa 30 opintopistettä itseään kiinnostavia valinnaisia ammattiopintoja ja vapaasti valittavia opintojaksoja joko liiketalouden tai muusta koulutusohjelmasta (ei koske proAkatemian ja projektiosaamisen opintoja) kulloinkin tarjolla olevasta opintojaksotarjonnasta. Opiskelija valitsee itseään kiinnostavat opintojaksot 2.opintovuoden keväällä. 15 opintopistettä (=vapaasti valittavat opinnot) näistä opinnoista voi halutessaan suorittaa muussa korkeakoulussa. Opiskelija suorittaa harjoittelun ja aloittaa opinnäytetyön tekemisen.

Itsenäistymisen vuosi:
Viimeisenä puolena vuotena opiskelija saattaa loppuun opinnäytetyönsä sekä muut opintonsa. Yrityspeli on kaikille pakollinen 5 opintopisteen opintojakso.

Opiskelu liiketalouden koulutusohjelmassa harjaannuttaa opiskelijaa toimimaan liike-elämässä. Mm. kielitaidon, tietojenkäsittelytaitojen ja hyvän kirjallisen ja suullisen ilmaisutaidon lisäksi opiskelu liiketalouden koulutusohjelmassa edellyttää opiskelijalta aikataulujen yhteensovittamista ja niihin sitoutumista, yhteistyökykyä, kykyä itsenäiseen tiedonhakuun sekä kykyä arvioida ja soveltaa tietoa. Opiskelijalla on vastuu omien opintojensa edistymisestä. Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osan alansa opinnoista tai harjoittelusta ulkomailla niin, että se luetaan osaksi tradenomin tutkintoa.

Opiskelun ongelmatilanteissa opiskelija saa apua valmentajaltaan, vertaistutoreilta, opinto-ohjaajilta, koulutuspäälliköltä, opettajilta, opinnäytetyönohjaajilta ja opintosihteereiltä. Hyödyllistä tietoa on tarjolla kotisivuilla osoitteessa www.tamk.fi sivuotsikon Opiskelu alla sekä intrassa Opiskelijantiellä. Opintojaksojen sisällöt on esitelty tarkasti erillisissä oppaissa, jotka jaetaan opiskelijoille opintovuoden alussa. Opintojaksot arvioidaan asteikolla 1-5 ellei toisin mainita.


Opintojen rakenne

Perusopinnot 60 op
Ammattiopinnot 90 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op