OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, PROAKATEMIA, TAMPERE
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Liiketalouden koulutusohjelma, Proakatemia, Tampere

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Hyvät työelämävalmiudet 1
                                                 
Hyvät työelämävalmiudet 1 5
     
         
                   
Toimiva yritys
                                                 
Firman käynnistäminen 10
     
         
                   
Toimiva firma 15
     
         
                   
Kannattava firma 10
     
         
                   
Firman kehittäminen 10
     
         
                   
Kieliopinnot 1
                                                 
Ruotsin kielen suullinen taito 2
     
         
                   
Ruotsin kielen kirjallinen taito 3
     
         
                   
Englannin kieli 5
     
         
                   
60000303000000151515150000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                 
Yrittäjyyden kehittäminen
                                                 
Yrittäjäksi kasvaminen 10  
       
             
           
Tiimiyrityksen kehittäminen ja tiimioppiminen 10  
       
             
           
Henkilökohtainen kasvu 10  
       
             
           
Menestyvä liiketoiminta
                                                 
Johtaminen 10    
         
                 
   
Luova ajattelu 10    
         
                 
   
Oppiva organisaatio 10    
         
                 
   
Asiakkuuksien rakentaminen 10    
         
                 
   
Markkinointiviestintä 10    
         
                 
   
Yrityksen talous hallintaan 10    
         
                 
   
Tietojärjestelmien kehittäminen 10    
         
                 
   
Kieliopinnot 2
                                                 
Saksan kielen alkeet 5                                                  
Espanjan kielen alkeet 5                                                  
Ranskan kielen alkeet 5                                                  
Venäjän kielen alkeet 5                                                  
Saksan kielen jatkokurssi 5                                                  
Espanjan kielen jatkokurssi 5                                                  
Ranskan kielen jatkokurssi 5                                                  
Venäjän kielen jatkokurssi 5                                                  
Saksan kielen syventävä jatkokurssi 5                                                  
Venäjän kielen syventävä jatkokurssi 5                                                  
Projektiosaaminen
                                                 
Projektinhallinta, verkkototeutus 5                                                  
0307000015153535000007.57.57.57.517.517.517.517.500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30                                                  
0000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 6060 / 3060 / 7060 / 1560 / 3060 / 3060 / 1560 / 1560 / 3560 / 3560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 17.560 / 17.560 / 17.560 / 17.560 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

AMK tutkintoon johtava nuorten koulutus

Koulutusohjelman nimi : LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

Tutkintonimike : Tradenomi, 210 op, 3,5 vuotta
Toteutusmuoto: Kokopäiväopetus
Yksikkö : Liiketalous Kuntokatu 3, Proakatemia Finlayson
Toimipisteen osoite : Liiketalous Kuntokatu 3, Proakatemia Finlayson
Koulutuspäällikkö : Riitta-Liisa Arpiainen

Hakukelpoisuus : Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutusohjelman tuottama osaaminen :

Proakatemiassa oppimisen kehyksenä toimii opintojen alkuvaiheessa perustettava tiimiyritys. Tiimiyrityksen kautta opitaan yritystoiminnan eri osa-alueita, kuten liikeidean kehittäminen, tuotteistus, myynti, markkinointi, yrityksen talouden hallinta ja johtaminen. Jatkuvasti opitaan myös yhteistyö- ja organisaatiotaitoja, kuten tiimioppiminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla asiakasprojekteja oman tiimiyrityksen kautta.


Valmistuvien työelämään sijoittuminen

Noin viidennes jatkaa opintojen jälkeen yrittäjänä ja muut sijoittuvat työelämään hyvin erilaisiin tehtäviin. Opintojen aikana löytyneet kiinnostuksen kohteet ohjaavat uravalintaa. Usein valmistuneet sijoittuvat työelämään opintojen kautta kertyneiden työelämäkontaktien avulla.


Koulutuksen arvoperusta

Proakatemia tarjoaa mahdollisuuden tiimiyrittäjyyteen, kansainvälistymiseen ja ainutlaatuisiin verkostoihin. Proakatemian arvopolku, luottamus, rohkeus, teot, oppiminen ja menestyminen, kuvaa oppimisprosessin kulkua.


Opetuksen toteuttaminen

Oppiminen Proakatemiassa vaatii läsnäoloa ja aktiivista osallistumista. Tärkeitä oppimismenetelmiä Proakatemiassa ovat dialogi, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen, seminaarit, innovointitehtävät ja asiakasprojektit.


Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelija suorittaa 60 op liiketalouden perusopintoja. Proakatemiaan haetaan 1.opintovuoden keväällä ja yhtenä
edellytyksenä Proakatemiassa opiskelulle on kaikkien 1.vuoden opintojen hyväksytty suorittaminen . Toisena ja kolmantena vuonna opiskelija suorittaa Proakatemian ammattiopintoja yhteensä 90 op. Opintoihin sisältyy myös harjoittelu (30 op), joka suoritetaan projektiopintoina sekä opinnäytetyö (15 op). Vapaasti valittavat opinnot (15 op) opiskelija suorittaa joko liiketalouden tai muista koulutusohjelmista. Tutkinto suoritetaan 3,5 vuodessa.


Opintojen rakenne

Perusopinnot 60 op
Ammattiopinnot 90 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op