OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, SÄVELTÄJÄ
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutusohjelma, säveltäjä

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                                     
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                                     
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
       
               
                               
Informaatiotekniikka 3
       
               
                               
Viestintätaidot
                                                                     
Kirjoitusviestintä 2  
         
                   
                       
Neuvottelu- ja kokoustaito 1  
         
                   
                       
Vuorovaikutustaidot 2  
         
                   
                       
550002.52.52.52.50000001.31.31.31.31.31.31.31.3000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                     
Kieliopinnot
                                                                     
Ruotsin kieli 3    
           
                       
               
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                                      
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                                      
Ensimmäinen vieras kieli, englanti 3  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C
                                                                     
Pääinstrumentti C1 9
       
               
                               
Pääinstrumentti C2 9  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C3 20    
           
                       
               
Täydentävät instrumenttiopinnot
                                                                     
Kuoro 2      
             
                           
       
Partituurinsoitto ja prima vista 1 (vaihtoehto 1) 5
       
               
                               
Partituurinsoitto ja prima vista 2 (vaihtoehto 1) 4  
         
                   
                       
Sivuinstrumentti (vaihtoehto 2) 9  
         
                   
                       
Säveltapailu
                                                                     
Säveltapailu 1 2
       
               
                               
Säveltapailu 2 2  
         
                   
                       
Säveltapailu 3 3    
           
                       
               
Musiikkianalyysi
                                                                     
Musiikkianalyysi 1 3
       
               
                               
Musiikkianalyysi 2 3  
         
                   
                       
Musiikkianalyysi 3 3    
           
                       
               
Musiikin kirjoittaminen
                                                                     
Satsiopin perusteet 5
       
               
                               
Nuotinkirjoitus tietokoneella 2
       
               
                               
Musiikin historia
                                                                     
Musiikin historia 1 5
       
               
                               
Musiikin historia 2 7  
         
                   
                       
Soitinoppi 3
       
               
                               
Syventävät musiikin teoreettiset opinnot
                                                                     
Säveltapailun syventävät opinnot 5        
               
                               
Musiikkianalyysi 4 6      
             
                           
       
Musiikin historian syventävät opinnot 5        
               
                               
Soitinnus 1 5  
         
                   
                       
Soitinnus 2 5    
           
                       
               
Tyyliharjoitukset 1 6  
         
                   
                       
Tyyliharjoitukset 2 5    
           
                       
               
Sävellys C
                                                                     
Sävellys C1 15
       
               
                               
Sävellys C2 15  
         
                   
                       
Sävellys B
                                                                     
Sävellys B1 15    
           
                       
               
Sävellys B2 15      
             
                           
       
Sävellys B3 10        
               
                               
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
                                                                     
Tiedonhankintataidot 1
       
               
                               
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3    
           
                       
               
Ura ja rekrytointi 1      
             
                           
       
5063572420252531.531.528.528.51212101012.512.512.512.515.815.815.815.814.314.314.314.366665555
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                                     
HARJOITTELU
                                                                     
Harjoittelu 1 15    
           
                       
               
Harjoittelu 2 15        
               
                               
001501500007.57.5007.57.5000000003.83.83.83.800003.83.83.83.8
OPINNÄYTETYÖ
                                                                     
Opinnäytetyö 15      
             
                           
       
0001500000007.57.5000000000000003.753.753.753.750000
60 / 5560 / 6860 / 7260 / 3960 / 3560 / 27.560 / 27.560 / 3460 / 3460 / 3660 / 3660 / 19.560 / 19.560 / 17.560 / 17.560 / 13.860 / 13.860 / 13.860 / 13.860 / 17.160 / 17.160 / 17.160 / 17.160 / 18.160 / 18.160 / 18.160 / 18.160 / 9.7560 / 9.7560 / 9.7560 / 9.7560 / 8.860 / 8.860 / 8.860 / 8.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutusohjelman nimi

Musiikin koulutusohjelma

Koulutusohjema jakaantuu seitsemään suuntautumisvaihtoehtoon, jotka ovat:

Musiikkipedagogin sv
• Instrumenttipedagogi
• Musiikinteoriapedagogi
• Kuoronjohtaja
Musiikinohjaajan sv
Musiikkiteknologian sv
Esittävän säveltaiteen sv
Kirkkomusiikin sv
Säveltäjän sv
Teatterimusiikin ja musiikkidraaman sv

Tutkintonimike

Musiikkipedagogin sv, musiikinohjaajan sv ja musiikkiteknologian sv: Musiikkipedagogi (AMK)
Esittävän säveltaiteen sv, kirkkomusiikin sv, säveltäjän sv sekä teatterimusiikin ja musiikkidraaman sv: Muusikko (AMK)

Laajuus ja kesto

270 op; 4,5 vuotta

Toteutusmuoto

Kokopäivä

Yksikkö, toimipisteen osoite

TAMK Musiikki, F. E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere

Johtaja ja koulutuspäällikkö

Johtaja Ilari Laakso
Koulutuspäällikkö Timo Salo

Hakukelpoisuus

Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa, www.tamk.fi

Koulutusohjelman tuottama osaaminen

Musiikin koulutusohjelmassa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut on saavuttanut lauluäänen tai soittimen hallintaan, musiikin hahmottamiseen, musiikinteoreettiseen osaamiseen, musiikin tuntemukseen – ja suuntautumisvaihtoehdon niin edellyttäessä – pedagogiseen, kirkkomusiikin, musiikkiteknologian, säveltämisen tai teatterimusiikin ja musiikkidraaman erityisosaamiseen perustuvan ammattitaidon. Tutkinnon suorittanut on alansa asiantuntija, joka kykenee musiikin jatko- tai erikoistumisopintoihin.

Musiikin koulutusohjelmasta valmistuneilla on suuntautumisen mukaisten musiikkialan asiantuntijatehtävien edellyttämä musiikillinen osaaminen. Instrumenttiosaamisen ohella he tuntevat musiikin tyylejä, kykenevät hahmottamaan ja kirjoittamaan musiikkia sekä soveltamaan tätä osaamista käytännön työssä. He pystyvät hyödyntämään tietotekniikkaa ja kommunikoimaan sekä suomen kielellä että vieraalla kielellä erilaisissa työelämään liittyvissä tilanteissa.

Heillä on työelämää kehittävään käytännölliseen tutkimukseen sekä viestintätaitoihin liittyvää osaamista. Koulutuksesta valmistuneet ovat tietoisia työelämän vaatimuksista, sisäisestä yrittäjyydestä ja ammattietiikasta. Lisäksi he ovat koulutuksen aikana omaksuneet esiintymiseen, itsenäiseen työskentelyyn ja itsensä kehittämiseen liittyviä taitoja.

Musiikin koulutusohjelman monipuolinen rakenne mahdollistaa opintojen valitsemisen eri suuntautumisvaihtoehtojen tarjonnasta. Näin opiskelija voi laajentaa ja profiloida osaamistaan oman kiinnostuksensa ja suuntautumisensa mukaan. Toimivat työelämäsuhteet ja vilkas kansainvälisyys monipuolistavat koulutusohjelman antia.

Säveltäjän sv

Säveltäjän suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot koostuvat sävellysopinnoista ja niitä tukevista laajoista musiikinteorian ja musiikin historian opinnoista. Opiskelijalla on pääinstrumentti ja yksi sivuinstrumentti. Harjoittelu voi liittyä kiinteästi sävellystyöhön tai säveltäjän työtä lähellä oleviin musiikin erityisasiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen

Säveltäjän suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa sellaisen käytännön sävellystaidon ja perehtyneisyyden musiikkiin, että hän kykenee työllistämään itsensä säveltäjänä sekä muissa säveltäjän työtä lähellä olevissa musiikin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Sävellystyön ohella säveltäjän ammattitaitovaatimuksiin sisältyvät laaja musiikin tuntemus ja musiikinteoreettinen tietämys, musiikin hahmottamiskyky ja muusikon taidot.

Koulutuksen arvoperusta

Musiikillinen, pedagoginen ja kulttuurinen osaaminen
Osaamisen ja työelämän kehittäminen taiteellisen toiminnan ja soveltavan tutkimuksen kautta
Dynaamisuus muuttuvassa työelämässä
Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys muusikoksi ja musiikkipedagogiksi kasvamisessa
Kansainvälisyys ja kulttuurikasvatus

Opetuksen toteuttaminen

Musiikin koulutusohjelmassa opetuksessa painotetaan teoreettiseen tietoon tukeutuvaa käytännön työskentelyä. Osa opintojaksoista toteutetaan yksilöopetuksena ja osa ryhmäopetuksena. Taitojen oppimisen vaatima pitkäjänteinen opiskelu edellyttää säännöllistä, pitkälle aikavälille jakautuvaa opetusta. Tällaisia opintoja toteutetaan koko lukuvuoden kestoisina.
Opintoja, joiden sisältö ja luonne mahdollistaa intensiivisen opiskelun lyhyellä aikavälillä, toteutetaan myös periodiopetuksena. Osallistuminen yhteistyössä työelämän kanssa toteutettaviin produktioihin, projekteihin ja harjoitteluun ovat keskeinen osa oppimisprosessia.

Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina

Säveltäjän suuntautumisvaihtoehto

1. opintovuosi
Yhteiset perusopinnot
• Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
Musiikin teoreettiset opinnot
• Tonaalisen musiikin hahmottamisen perusteet
• Barokkimusiikin analyysi
• Musiikin historia antiikista wieniläisklassismiin
• Tonaalisen musiikin kirjoittamisen perusteet
Instrumenttiopinnot
• Edistyminen musiikkityylien hallinnassa sekä niiden edellyttämässä tekniikassa ja tulkinnassa
• Sivuinstrumenttiopinnot
Sävellysopinnot
• Säveltämisen perustaidot: sävellysharjoituksia ja pienimuotoisia sävellyksiä
Tutkimusopinnot
• Tiedonhankintataidot

2. opintovuosi
Yhteiset perusopinnot
• Viestintätaidot
Kieliopinnot
• Ensimmäinen vieras kieli (musiikkialan sanasto)
Musiikin teoreettiset opinnot
• Tonaalisen musiikin hahmottaminen
• Klassismin ja romantiikan musiikin analyysi
• Musiikin historia romantiikasta nykypäivään
• Soitinoppi ja sovituksen perusteet
Instrumenttiopinnot
• Persoonallisen ilmaisun ja laajojen muotokokonaisuuksien hallinnan kehittyminen
• Julkiset esiintymiset
Sävellysopinnot
• Paletin laajentaminen: sävellyksiä ja sävellysharjoituksia eri tekniikoin

3. opintovuosi
Kieliopinnot
• Ruotsin kieli
Musiikin teoreettiset opinnot
• Musiikin hahmottaminen: irtautuminen tonaalisuudesta
• Vanhan musiikin ja 1900-2000-luvun musiikin analyysi
• Tradition tuntemuksen syventäminen analysoinnin ja tyyliharjoitusten tekemisen kautta
Instrumenttiopinnot
• Eri musiikkityylien hallinta
• Julkiset esiintymiset
• Valmiudet instrumenttiosaamisen soveltamiseen työelämässä
Sävellysopinnot
• aitojen syventäminen: laajempia ja vaativampia sävellyksiä ja sävellysharjoituksia eri tekniikoin
Tutkimusopinnot

4. opintovuosi
Musiikin teoreettiset opinnot
• Tonaalisen musiikin hahmottamisen syventäminen
• Vapaatonaalisen ja atonaalisen musiikin hahmottaminen
• Aikamme musiikin tuntemuksen syventäminen analysoinnin ja tyyliharjoitusten tekemisen kautta
Sävellysopinnot
• Kohti omaa ääntä I: laajoja ja vaativia sävellyksiä eri tekniikoin
Opinnäytetyö

5. opintovuosi
Sävellysopinnot
• Kohti omaa ääntä II: laajoja ja vaativia sävellyksiä eri tekniikoin
Opinnäytetyö

Opintojen rakenne?
Perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 205 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 270 op
Koulutusohjelman lukusuunnitelma / opinto-ohjelma