OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > VERKOSTOISSA OPPIMISEN JA OSAAMISEN TUTKINTO-OHJELMA > VERKOSTOISSA OPPIMISEN JA OSAAMISEN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Verkostoissa oppimisen ja osaamisen tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Tiimioppiminen
                                                 
Ajattelu ja oppiminen 5
     
           
                       
Tiimioppiminen ja vuorovaikutustaidot 5
     
         
                   
Tiimityö ja innovointi 5
     
         
                   
Itsensä- ja tiimijohtamisen perusteet 5  
       
             
           
Projektijohtaminen 5  
       
             
           
Systeemiajattelu 5  
       
               
       
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työote 5  
       
             
           
Valmentava johtajuus 5    
         
                 
   
Final camp 5    
         
                   
1517.5102.51057.510552.5552.52.53.83.8552.52.52.52.51.31.3
Työelämäoppiminen
                                                 
Asiantuntija asiakaspalvelijana 1 10
     
         
                   
Asiantuntija asiakaspalvelijana 2 10
     
         
                   
Asiantuntija organisaation kehittäjänä 1 10  
       
             
           
Asiantuntija organisaation kehittäjänä 2 15  
       
             
           
Asiantuntija yhteiskunnallisena vaikuttajana 1 10    
         
                 
   
Asiantuntija yhteiskunnallisena vaikuttajana 2 10    
         
                 
   
Co-working and Impacting in Global Environment 20    
         
                 
   
2025400101012.512.52020055556.36.36.36.31010101000
Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen
()
                                                 
Matkalla asiantuntijaksi 3
       
             
                   
Asiantuntijana yhteisöissä ja verkostoissa 3  
         
                 
           
Asiantuntijana yhteiskunnallisena uudistajana ja elinikäisenä oppijana 3    
           
                     
   
Professionell svenska för valt utbildningsområde, muntlig 2  
       
               
               
Professionell svenska för valt utbildningsområde, skriftlig 3  
       
               
               
38300353030001.51.52.52.51.51.5001.51.500
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                   
Opinnäytetyön raportointi 5      
           
                       
007.57.5000007.57.500000000003.753.753.753.75
60 / 3860 / 50.560 / 60.560 / 1060 / 2060 / 1860 / 2560 / 25.560 / 2560 / 35.560 / 1060 / 1060 / 1060 / 960 / 960 / 12.660 / 12.660 / 12.860 / 12.860 / 12.560 / 12.560 / 17.7560 / 17.7560 / 5.0560 / 5.05
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

AMK-tutkintoon johtava koulutus
Tutkintonimike: Tradenomi (tradenomi liiketalous, tradenomi tietojenkäsittely) 210 op, sosionomi AMK 210 op, medianomi 240 op
Toteutusmuoto: Päivätoteutus
Yksikkö: Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri
Toimipisteen osoite: Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Osaamispäällikkö:
Hakukelpoisuus: Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutuksen tuottama osaaminen:

Monialainen verkostoissa oppimisen tutkinto-ohjelma on monialainen koulutuskokonaisuus, jossa opinnot keskittyvät monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa tapahtuvaan oppimiseen ja oppimisen taitoihin, sekä vahvaan työelämäyhteyteen opintojen aikana. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelija valitsee neljästä vaihtoehdosta itselleen koulutuksen suunnan, joka määrittelee hänen tutkintonimikkeensä. Tutkintokohtainen osaaminen saavutetaan Työelämäoppiminen ja Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen -osaamiskokonaisuuden opintoja suorittamalla läpi koko opintojen tiimi- ja tutkintokohtaisten valmentajien ohjauksessa.

Tavoitteena on saavuttaa sellaiset tiedot, taidot ja verkostot, että opiskelija voi jatkaa ammattialansa mukaisissa työtehtävissä, mutta monialainen opiskelu mahdollistaa myös sijoittumisen työtehtäviin tai tehtäviin, jotka edellyttävät monialaista ja -ammattimaista osaamista. Tutkinto mahdollistaa kokonaan uusin ammatteihin valmentautumista. Oppimisen kehyksenä toimii opintojen alussa muodostettu tiimi, minkä avulla opittua tietoa jaetaan ja yhdessäoppiminen mahdollistetaan. Opintojen aikana kasvatetaan yhteistyö- ja organisaatiotaitoja, kuten tiimioppiminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Oppiminen tapahtuu niin tiimissä kuin työelämän kumppaniorganisaatioiden kanssa tehtävässä työssä erilaisten projektien muodossa, ja opittuja asioita sovelletaan käytäntöön koko opintojen ajan.

Opetussuunnitelman rungon muodostavat kolme kokonaisuutta, joita opiskellaan joustavasti läpi opintojen: Tiimioppiminen, Työelämäoppiminen ja Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen. Opinnot toteutetaan rakenteellisesti niin, että näitä kaikkia kolmea kokonaisuutta opiskellaan tasaisesti koko opintojen ajan koko ajan syventäen siihen liittyvää osaamista. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelija perehtyy valittavissa oleviin ammattialoihin, ja ensimmäisen opiskeluvuoden aikana/päätteeksi tekee päätöksen oman ammattialan valinnasta. Tämä valinta ohjaa opiskelijan opintojaksovalintoja opintojen edetessä. Opinnäytetyö tehdään oman tutkinto-ohjelman opinnäytetyöprosessin mukaisesti.

Koulutuksessa kertyvä geneerinen ja substanssiosaaminen

Pedagogisena viitekehyksenä toimivat tiimioppiminen valmennuspedagogiikkaa hyödyntäen, ilmiöpohjainen ja kokemuksellinen oppiminen työelämäprojekteja toteutettaessa, sekä sulautuva oppiminen. Tähän viitekehykseen pohjautuu koulutuksen toteuttamistapa, joka korostaa jatkuvan vuorovaikutussuhteen merkitystä niin opiskelijatiimeissä kuin yhteistyössä eri alan asiantuntijoiden ja työelämän kanssa. Tämä kehittää opiskelijan vuorovaikutusosaamista monipuolisesti ja jatkuvasti opintojen alusta loppuun saakka. Opiskelija saa rakentavaa palautetta omasta viestinnästä jatkuvasti näiltä eri toimijoilta ympärillään, minkä pohjalta hän kykenee reflektoimaan ja kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Hän oppii tunnistamaan ja pyrkimään kohti yleisiä, kaikilla aloilla merkityksellistä viestintäosaamista, sekä tiedostaa ja kehittää viestinnällisiä taitoja ja osa-alueita, jotka liittyvät erityisesti hänen valitsemaansa koulutusalaan. Tämä osaaminen sisällyttää sekä kirjallisen että suullisen, sekä suomeksi, ruotsiksi kuin kolmannella kielellä viestimisen niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla kulttuurienvälisen viestinnän erityispiirteet huomioon ottaen.

Koulutuksen toteuttamistapa kehittää myös muita geneerisiä taitoja, joiden merkitys työelämätaitojen kentällä on olennainen. Paineen- ja epävarmuuden sietokyky, empatia, kyky innovatiivisuuteen, itsensä johtamisen taidot, muutoskyvykkyys ja johtamiskyky ennakoimattomissa ja monimutkaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä, vastuunottokyky sekä valmius jatkuvaan oppimiseen ovat taitoja, joita opiskelija kehittää ollessaan vuorovaikutuksessa ympärillään olevien toimijoiden kanssa ja käytännön projekteja suunnitellessaan ja toteuttaessaan.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen

Erityisesti ensimmäisen vuoden aikana käytännön kokeilujen ja laaja-alaisen oppimisen kautta opiskelija määrittelee oman ammattialakohtaisen opintosuuntauksensa, mikä tarkentuu opintojen jatkuessa. Opintojen aikana löytyneet kiinnostuksen kohteet ohjaavat uravalintaa, ja tavoitteena on, että valmistuneet työllistyvät opintojen aikana kertyneiden työelämäkontaktien ja -verkoston avulla, ja osaaminen vastaa muuttuvan työelämän tarpeita. Jos työllistyminen tapahtuu jo opintojen aikana, kertynyt osaaminen tunnistetaan joustavasti opinnollistamisen avulla.

Koulutuksen arvoperusta

- Rohkeita kokeiluja ilman epäonnistumisen pelkoa. Rohkeus syntyy luottamuksesta ja luottamus rohkeista valinnoista.
- Ihmisten kohtaaminen kokonaisuutena ilman leimaamista. Kunnioittaminen on mahdollisuutta nähdä laajemmin vuorovaikutuksen ja erilaisuuden kautta.
- Vapaus luoda yhdessä uutta. Vapaus rikkoa vanhoja mielenmalleja ja perinteitä. Vapautta on käyttää potentiaalia ja vahvuuksia.

Kansainvälisyys

Monialaiselle asiantuntijalle kansainväliset verkostoitumistaidot ovat tärkeitä. Koulutus mahdollistaa opiskelijavaihdon. Koulutuksen oma yhteisö ja toimintatapa mahdollistavat laajan määrän kansainvälisiä kontakteja ja erilaisia kansainvälistymismahdollisuuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Monet organisaatioista, joiden kanssa opiskelijat tekevät yhteistyötä ovat kansainvälisiä. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti kansainvälisiä tutkimus- ja ammatillisen tiedon lähteitä; eri alojen kansainvälisiä asiantuntijoita ja verkostoja, sekä englanninkielistä kirjallisuutta ja verkkoaineistoja

Opetuksen toteuttaminen

Oppiminen Verkostoissa oppimisen ja osaamisen tutkinto-ohjelmassa vaatii läsnäoloa ja aktiivista osallistumista kasvokkain ja verkkoympäristöissä. Tärkeitä oppimismenetelmiä tiimi- ja työelämäoppimisen kokonaisuuksissa ovat dialogi, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen, seminaarit, innovointitehtävät ja työelämäkumppaneiden kanssa tehtävät projektit. Ammatillisen asiantuntijuuden kehittämiseen liittyvät, opiskelijan valitsemat opintojaksot sisältävät omat oppimismenetelmänsä, joita opiskelija noudattaa annetun ohjeistuksen mukaisesti. Oppiminen vaatii aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Opiskelija suuntaa opintojaan säännöllisesti päivitettävän oppimisopimuksen sekä ammatillista kehittymistä kuvaavan portfolion avulla. Jokaisella tiimillä on nimetty tiimivalmentaja, joka tukee sekä tiimin että yksilön kehittymistä ja oppimista. Jokaiselle opiskelijalle valitaan lisäksi tutkintovalmentaja, joka ohjaa opiskelijaa polulla opiskelijan valitseman ammattialan asiantuntijaksi ja opastaa häntä tutkintoon vaadittavan osaamisen saavuttamisessa ja todentamisessa.

Opiskelun ongelmatilanteissa opiskelija saa apua tiimi- ja tutkintovalmentajiltaan, vertaistutoreilta, opinto-ohjaajilta, koulutuspäälliköltä, opettajilta, opinnäytetyönohjaajilta ja opintosihteereiltä.

TAMPERE3 yhteisten osaamisten linkittyminen koulutukseen tietämisen, tekemisen ja olemisen tasoilla

TAMPERE3 yhteiset osaamiset ovat etiikka, kansainvälisyys ja globaali vastuu, oppimisen taidot ja kriittinen ajattelu, talous- ja johtamistaidot sekä yhteiskunnallinen ymmärrys, tietotekniikka ja digitaidot, työyhteisötaidot, uuden kehittäminen ja innovointi, vuorovaiktus- ja viestintätaidot. Nämä sisältyvät opetussuunnitelmaan ja ohjaavat koulutuksen toteuttamista kaikkina opintovuosina.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelija hankkii perustaidot tiedon hankinnasta ja luo pohjan perustiedoista ja – taidoista sekä tutustuu eri ammattialojen eri toimintaympäristöihin. Opiskelija osaa tunnistaa, nimetä ja määritellä alaan liittyvät ilmiöt ja peruskäsitteistön. Opiskelija tietää ihmisten kohtaamisen ja vuorovaikutuksen sekä ammattialojen perusteet teoriassa ja käytännössä. Vuoden aikana opiskelija oppii toimimaan osana tiimiä ja verkostoja sekä kykenee toimimaan tiimin ja ryhmän ohjaajana erilaisissa työelämän projekteissa. Opiskelija suoriutuu annetuista tehtävistä ja tuntee erilaisia menettelytapoja ja osaa perustella valintojaan. Tiimissä ja työelämäprojekteissa toimimisen myötä opiskelija oppii antamaan ja vastaanottamaan palautetta, tarkastelemaan ja arvioimaan asioita omasta näkökulmastaan sekä tunnistamaan vuorovaikutuksensa tason ja ottamaan vastuun omasta suorittamisestaan.

Toisen opiskeluvuoden teemana on erilaisissa yhteisöissä toimiminen. Opiskelija oppii jäsentämään valitsemansa ammattialaan liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden väliset suhteet. Lisäksi hän kykenee soveltamaan, selittämään ja vertailemaan hankkimaansa tietoa suhteessa omaan toimintaansa ja ammattialan toimintaympäristöön. Toisen vuoden aikana opiskelijan tekemisessä korostuu kyky valita eri vaihtoehdoista teorian kautta perustellen sopivin menettelytapa niin omalle toiminnalle kuin toimintaympäristön kehittämiselle. Työelämäprojektien kautta opiskelijan osaaminen tehtävien ja ongelmien rajaamisessa, suunnitelmien laatimisessa sekä ongelmien ratkaisemisessa syventyy. Toisen vuoden aikana opiskelija tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että lähiyhteisön näkökulmasta, toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Osaamisen teemoina ovat myös omalle alalle tärkeiden toimintatapojen tunnistaminen ja niiden noudattaminen sekä vastuun ottaminen ja sitoutuminen oman toiminnan lisäksi myös tiimin toimintaan. Lisäksi opiskelija oppii kuvaamaan ja arvioimaan oman toimintansa taloudellisia ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.

Kolmannen ja neljännen vuoden opinnoissa teemana on tutkiva kehittäminen, kriittinen osaaminen ja monimuotoisissa toimintaympäristöissä toimiminen sekä yhteiskunnallinen ja globaali vaikuttaminen. Opintojen myötä opiskelijalla on ymmärrystä laaja-alaisista kokonaisuuksista ja niiden välisiä suhteita sekä kykyä analysoida ja yhdistää tietoa suhteessa käytäntöön ja eri ammatillisiin konteksteihin. Toiminnan tasolla opiskelija oppii etsimään ja soveltamaan erilaisia toimintatapoja ja ratkaisuvaihtoehtoja, perustelemaan teoriaan pohjaten valintojaan ja kokeilemaan ja kehittämään uudenlaisia toimintamalleja. Erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen arvioiminen ja yhdisteleminen luovasti sekä uusia luoden kehittyy. Opiskelija käyttää palautetta systemaattisesti oman ja yhteisönsä ammatillisen kasvun välineenä sekä tarkastelee ja arvioi itseään sekä sitä yhteisöä tai työkokonaisuutta, jossa omalla ammattialallaan toimii. Moniammatillisissa tiimeissä ja yhteistyössä opiskelija toimii vastuullisesti, sitoutuneesti, joustavasti ja rakentavasti sekä kehittää omaa ja ryhmän vuorovaikutusta oman alan vaatimukset ja tarpeet huomioiden. Opiskelija ymmärtää toimintansa taloudelliset ja hyvinvointia edistävät vaikutukset ja osaa toimia myös niitä ennakoiden.