OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > VERKOSTOISSA OPPIMISEN JA OSAAMISEN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Verkostoissa oppimisen ja osaamisen tutkinto-ohjelma, 210 op

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Tradenomi (AMK), NQF 6 (Liiketalouden tai tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma)
Sosionomi (AMK), NQF 6
Medianomi (AMK), NQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Tutustu sivustoon: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/hae-tamkiin/suomenkielisten-amk-ohjelmien-yhteishaku
Lisäksi hakijan tulee olla suorittanut 31.10.2022 mennessä TAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opintojakso ”Ajattelu ja oppiminen” (5 op) vähintään arvosanalla 3. Kurssiarvosana tarkistetaan tietokannasta, eikä siitä tarvitse toimittaa erikseen dokumenttia. Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi, vaikka et vielä olisi saanut kurssista arvosanaa.
Huomaathan, että mikäli opintojesi aikana päätät hakeutua kohti Sosionomi (AMK) tutkintoa, koskee sitä SORA-säädäntö.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta sekä aiemmin hankitusta osaamisestaan että sovituista opiskelujen aikana hankkimasta osaamisesta.
Aikaisemmin hankitun osaamisen ja opintojen hyväksilukuja haetaan sähköisellä järjestelmällä ja osaamisen osoittaminen järjestetään erikseen sovittuina ajankohtina. Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet: https://www.tuni.fi/fi/opiskelijan-opas/kasikirja/tamk/opintojen-suunnittelu-ja-ohjaus-0/opintojen-suunnittelu-ja-hops/muualla-suoritettujen-opintojen-ja-osaamisen-hyvaksilukeminen.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavien osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Ensimmäisen vuoden aikana opiskelija saa kattavan kuvan neljästä koulutusalasta (liiketalous, tietojenkäsittely, sosionomi, medianomi), sekä työelämästä yleensä. Tavoitteena on, että opiskelija saa sekä käytännön että teorian tasolla eri aloista selkeän kuvan. Samalla hän miettii omia vahvuuksiasi ja mielenkiinnon kohteita niihin liittyen. Tämän perusteella opiskelija on valmis valitsemaan tutkintosuuntansa ensimmäisen vuoden päätteeksi. Toisesta vuodesta eteenpäin opiskelija tulee jatkamaan työskentelyä tiimissään, mutta nyt toiminta tulee suuntautumaan enemmän valittua alaa kohti tutkintovalmentajan avustamana. Lopulta opiskelija tulee saamaan valitun alan tutkintotodistuksen, mutta osaaminen on monialaista, laajaa ja opiskelijan omiin vahvuuksiin ja kiinnostuksenkohteisiin vahvasti perustuvaa.
Tutustu opintojaksojen sisältöihin tutkimalla opetussuunnitelmaa: https://opinto-opas-ops.tamk.fi/index.php/fi/167/fi/246171.

Sijoittuminen työelämään

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelija valitsee neljästä vaihtoehdosta itselleen koulutuksen suunnan, joka määrittelee hänen tutkintonimikkeensä. Vaihtoehtoja ovat: Tradenomi (tradenomi liiketalous, tradenomi tietojenkäsittely) 210 op, sosionomi AMK 210 op, medianomi 240 op.
Valmistuttuaan opiskelija voi työskennellä suuntautumisensa mukaisissa asiantuntija- tai esimerkiksi esimiestehtävissä. Tavoitteena on saavuttaa sellaiset tiedot, taidot ja verkostot, että opiskelija voi jatkaa valitun ammattialan mukaisissa työtehtävissä, mutta monialainen opiskelu mahdollistaa myös sijoittumisen työtehtäviin tai tehtäviin, jotka edellyttävät monialaista ja -ammattimaista osaamista. Opiskelijalla on hyvät valmiudet toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Myös tiimityötaidot ja viestintätaidot kehittyvät opintojen aikana vahvoiksi ja edesauttavat työelämään sijoittumista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opintojen toteuttamisessa näkyvä koulutuksen arvoperusta:

- Rohkeita kokeiluja ilman epäonnistumisen pelkoa. Rohkeus syntyy luottamuksesta ja luottamus rohkeista valinnoista.
- Ihmisten kohtaaminen kokonaisuutena ilman leimaamista. Kunnioittaminen on mahdollisuutta nähdä laajemmin vuorovaikutuksen ja erilaisuuden kautta.
- Vapaus luoda yhdessä uutta. Vapaus rikkoa vanhoja mielenmalleja ja perinteitä. Vapautta on käyttää potentiaalia ja vahvuuksia.
Pedagogisena viitekehyksenä toimivat tiimioppiminen valmennuspedagogiikkaa hyödyntäen, ilmiöpohjainen ja kokemuksellinen oppiminen, sekä sulautuva oppiminen. Tähän viitekehykseen pohjautuu koulutuksen toteuttamistapa, joka korostaa jatkuvan vuorovaikutussuhteen merkitystä niin opiskelijatiimeissä kuin yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden ja työelämän kanssa. Tämä kehittää opiskelijan vuorovaikutusosaamista monipuolisesti ja jatkuvasti opintojen alusta loppuun saakka. Opiskelija saa jatkuvasti rakentavaa palautetta omasta viestinnästä eri toimijoilta ympärillään, minkä pohjalta hän kykenee reflektoimaan ja kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Hän oppii tunnistamaan ja pyrkimään kohti yleisiä, kaikilla aloilla merkityksellistä viestintäosaamista, sekä tiedostaa ja kehittää viestinnällisiä taitoja ja osa-alueita, jotka liittyvät erityisesti hänen valitsemaansa koulutusalaan. Tämä osaaminen sisällyttää sekä kirjallisen että suullisen, sekä suomeksi, ruotsiksi kuin kolmannella kielellä viestimisen niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla kulttuurienvälisen viestinnän erityispiirteet huomioon ottaen.

Koulutuksen toteuttamistapa kehittää myös muita geneerisiä taitoja, joiden merkitys työelämätaitojen kentällä on olennainen. Paineen- ja epävarmuuden sietokyky, empatia, kyky innovatiivisuuteen, itsensä johtamisen taidot, muutoskyvykkyys ja johtamiskyky ennakoimattomissa ja monimutkaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä, vastuunottokyky sekä valmius jatkuvaan oppimiseen ovat taitoja, joita opiskelija kehittää ollessaan vuorovaikutuksessa ympärillään olevien toimijoiden kanssa ja käytännön projekteja suunnitellessaan ja toteuttaessaan.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.