OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KUVATAITEEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > KUVATAITEEN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Kuvataiteen koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 2
     
           
                       
Havainto
                                                       
Havaintoprosessit 1 15
     
           
                       
Havaintoprosessit 2 10
     
           
                       
Taiteen diskurssit
                                                       
Taiteen diskurssit 5
     
           
                       
Taidehistoria 7
     
           
                       
Ruotsin kielen suullinen taito 1  
       
               
               
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2  
       
               
               
Kulttuurintutkimus ja estetiikka 5  
       
               
               
Proseminaari ja post-studio seminaari 7    
         
                   
       
Englannin kieli ja viestintä 3    
         
                   
       
Tutkielma 5      
           
                       
Taiteen merkityksellistäminen
                                                       
Johdatus esinemaailmaan 5
     
           
                       
Yksityinen/julkinen tila 5
     
           
                       
Taiteellisen työskentelyn perusteet 1 10
     
           
                       
Taiteellisen työskentelyn perusteet 2 10  
       
               
               
Taiteellisen toiminnan reflektio
                                                       
Kuvataitelijan portfolio 7  
       
               
               
Suomen kieli ja viestintä 3  
       
               
               
Portfoliotyöskentely 5  
       
               
               
Liikkuvan kuvan perusteet
                                                       
Liikkuvan kuvan perusteet 10  
       
               
               
594310529.529.521.521.5552.52.514.814.814.814.810.810.810.810.82.52.52.52.51.31.31.31.3
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Tila ja kaupunkitila 10    
         
                   
       
Äänitaide 10    
         
                   
       
Paikkasidonnainen taide 10    
         
                   
       
Kuvanveisto 10    
         
                   
       
Maalaus 10    
         
                   
       
Taide prosessina 10    
         
                   
       
Verkkotaide 10    
         
                   
       
Valokuvataide 10    
         
                   
       
Mediataidenäyttely 10    
         
                   
       
Grafiikka 10    
         
                   
       
Videotaide 10    
         
                   
       
Työhuonetyöskentely 1 10    
         
                   
       
Työhuonetyöskentely 2 10      
           
                       
Elokuvallinen taideteos 15    
         
                   
       
Taideprojekti 20    
         
                   
       
Työpaja 10    
         
                   
       
Öljyvärimaalaus 5
     
           
                       
Elävän mallin piirustus 5
     
           
                       
Luonnoskirjatyöskentely 5
     
           
                       
Taiteilijan www-portfolio 5      
           
                       
Studia Generalia 5
     
           
                       
Postmoderni kuva - työpaja 10    
         
                   
       
Yhteisötaide 10    
         
                   
       
Taiteen tuottaminen 10  
       
               
               
20101851510105592.592.57.57.555552.52.52.52.546.346.346.346.33.83.83.83.8
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 30
     
           
                       
3000015150000007.57.57.57.5000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
60 / 10960 / 5360 / 19560 / 3560 / 54.560 / 54.560 / 26.560 / 26.560 / 97.560 / 97.560 / 17.560 / 17.560 / 27.360 / 27.360 / 27.360 / 27.360 / 13.360 / 13.360 / 13.360 / 13.360 / 48.860 / 48.860 / 48.860 / 48.860 / 8.8560 / 8.8560 / 8.8560 / 8.85
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Kuvataiteen koulutusohjelma
Kuvataiteilija (AMK)
Laajuus 240 op, kesto 4 vuotta
Toteutetaan kokopäiväopiskeluna TAMKin Finlaysonin kampuksella (Finlaysoninkatu 7)
Koulutuspäällikkö Juha Suonpää
Hakeminen: katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa: www.tamk.fi.
Tampereen ammattikorkeakoulun Kuvataiteen koulutusohjelman tavoite on kouluttaa eri ilmaisukeinoja hallitsevia kansainvälisiä nykytaiteilijoita.

Nykytaiteilijalta vaaditaan laaja-alaista kuvataiteen tradition ja nykysuuntausten tuntemusta. TAMKin kuvataiteen koulutusohjelman pyrkimys on kouluttaa yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti valveutuneita ja kansainvälisesti suuntautuneita taiteilijoita, jotka hallitsevat myös oman taiteensa tuotantoprosessit ja markkinoinnin.

Kuvataiteen koulutusohjelman arvoperustana on moniarvoinen ja monikulttuurinen yhteiskunta. Yhteisöllisyyteen, kansainvälisyyteen, kulttuuriseen identiteettiin, sukupuolisen tasa-arvoon sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset ovat koulutusohjelman sisään rakennettuja perusperiaatteita.


Opetus perustuu dialogiseen vuorovaikutukseen, joka määrittää ja kehittää taiteilijuutta. Opinnoissa painotetaan omakohtaista luovuutta, kriittisyyttä, visuaalisen ajattelun kehittämistä sekä aktiivista osallistumista visuaalisen kulttuurin tuottamiseen ja kulttuurin kenttien rajoille sijoittuvien taiteen muotojen eli hybridimedioiden etsintään. Opetus toteutetaan pääosin lähiopetukseen perustuvien opintojaksojen, työpajojen, seminaarien ja projektien avulla. Noin kolmannes kuvataiteen opiskelijoista suorittaa kansainvälisiä opintoja lukuisissa kuvataiteen vaihtokouluissa Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa.

Opintojen rakenne perustuu sekä valtakunnallisesti että koulutusohjelmakohtaisesti määriteltyjen osaamisten tuottamiseen. Ensimmäisen ja toisen vuoden syksyn aikana suoritettavien perusopintojen aikana tutustutaan taidemaailman käytäntöihin, traditioihin, nykytaiteen ilmiöihin sekä erilaisiin esitystekniikoihin ja niiden avulla tapahtuvaan julkiseen esittämiseen. Kuvallisen osaamisen ytimeen kuuluu käsitteellinen ilmaisu. Kuvataiteilijan identiteettiä tuotetaan taiteellisten prosessien hallinnan ja itsereflektiivisyyden avulla. Yhteiskunnallinen aktiivisuus, ympäristöeettinen työskentely ja kansainvälisyys liittyvät kiinteästi taiteilijan yhteiskuntaosaamisen kehittämiseen.

Toisen vuoden keväällä alkavissa ja kolmannen vuoden ajan kestävissä ammattiopinnoissa syvennetään refleksiivistä ajattelua kuvallisen osaamisen kehittymisessä sekä kuvataiteilijan identiteetin rakentumista aktiivisen taiteellisen esitystoiminnan avulla oman ydinosaamisen löytämiseksi. Yhteiskunnallinen aktiivisuus, taiteellisten prosessien hallinta ja kulttuurin rajapintojen kriittinen koettelu kuuluvat ammattiopinnoissa kehittyvään ydinosaamiseen. Ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy valitsemiinsa kuvataiteen osa-alueisiin. Näitä ovat mm. käsitteelliseen ilmaisuun liittyvät taiteen muodot valokuva-, video-, media-, animaatio-, verkko-, tila-, yhteisö-, performanssi- ja hybriditaiteet sekä maalaus, piirustus ja grafiikka. Ammattiopintojen valinta perustuu kuvataiteen koulutusohjelmassa laadittavaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.

Neljäntenä vuonna opiskelija tekee nykytaiteen kenttään sijoittuvan opinnäytetyön, joka muodostuu taiteellisesta näyttelykokonaisuudesta. Opintoihin kuuluu myös harjoittelujaksoja, joita tehdään ensimmäisen vuoden kesästä lähtien. Harjoittelu suoritetaan kulttuurialan työpaikoissa, kuten muun muassa kuvataiteilijan assistenttina, galleriatyöntekijänä, näyttelyoppaina, alan järjestötöissä tai esimerkiksi taidekasvatustehtävissä. Kieliopintojen lisäksi kuvataiteilija (AMK) -tutkintoon sisältyy vapaasti valittavia opintoja, jotka voivat olla mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja.