OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOTUOTETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > BIOTUOTETEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Biotuotetekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
TalenttiTehdas
                                                       
Insinöörin liiketoimintaosaaminen 10
     
             
                           
Biotuote- ja prosessitekniikan perusteet 10
     
             
                           
20000200000000101000000000000000
Opiskelu- ja työelämävalmiudet
                                                       
Opiskelutaidot ja tietotekniikan sovellutukset 5
     
             
                           
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Työnjohtaminen ja esimiesvalmiudet 4  
         
                   
               
Projektityö/Project Work 5  
         
                   
               
8900530900002.52.51.51.5004.54.500000000
Työelämän kielet ja viestintä
                                                       
Working English for Engineers 3
     
             
                           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
                 
                   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
       
                 
                   
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
3430304030001.51.50022001.51.5000000
Insinöörin matematiikka
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
       
                 
                   
123006630000033331.51.50000000000
Tekniikan fysiikka
                                                       
Mekaniikka 3
       
               
                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
Termodynamiikka 4  
         
                   
               
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
3130003670000001.51.5333.53.500000000
Biotuotetekniikan kemia
                                                       
Epäorgaaninen kemia 5
       
               
                       
Epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 5
       
               
                       
Orgaaninen kemia 5  
         
                   
               
Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
105500100550000055002.52.52.52.5000000
Prosessitekniikan osaaminen
                                                       
Biotuoteteollisuuden tuotantotalous 4    
           
                       
       
Biotuoteteollisuuden energiatalous 5  
         
                   
               
Puu- ja tekstiilikuitujen prosessointi 4  
         
                   
               
Virtaustekniikka ja laitteet 5  
       
                 
                   
Aineensiirto ja kemialliset yksikköprosessit 5  
       
                 
                   
Prosessiteollisuuden materiaalit ja kemikaalit 4
       
               
                       
Mekaaniset yksikköprosessit ja laitteet 5      
           
                         
   
Prosessiteollisuuden automaation sovellutukset 4      
           
                         
   
Prosessien säätö, mittaus ja käynnissäpito 5      
           
                         
   
Tehdassuunnittelu ja prosessien mallintaminen 4    
           
                       
       
Biorefinery 3    
         
                     
           
419111404109381400022554.54.51.51.5447700
Suomenkielinen tai englanninkielinen kokonaisuus
(Valitaan yksi)
                                                       
Kemiallisen metsäteollisuuden osaaminen
                                                       
Sellujen valmistus 5    
         
                     
           
Paperin ja kartongin valmistus 5    
         
                     
           
Paperitekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
Biotuotetekniikan opintokokonaisuus, 5 op
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                       
Paperin ja kartongin pintakäsittely 5      
           
                         
   
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 5      
           
                         
   
International Bioproduct Engineering 1
                                                       
Paper and Paper Board Production 5    
         
                     
           
Paper Laboratory Work 5    
         
                     
           
Pulping and Recycling Technologies 5    
         
                     
           
Paper SurfaceTreatment 5      
           
                         
   
0030150000300150000000001515007.57.500
Vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 14 op)
                                                       
Pakkaus- ja markkinointiosaaminen
                                                       
Biotuotteiden B2B -markkinointi 4    
           
                       
       
Paperin jalostus ja painatus 5    
           
                       
       
Pakkaukset ja uudet tuotteet 5    
           
                       
       
International Bioproduct Engineering 2, select 14 cr
(Valitaan opintoja 14 op)
                                                       
Customer Management and Marketing 4    
           
                       
       
Paper Converting and Printing 5    
           
                       
       
Polymers and Composites 5    
           
                       
       
Packaging and New Products 5    
           
                       
       
Polymer Processing and Laboratory Work 5    
           
                       
       
Tekstiiliosaaminen
                                                       
00380000003800000000000019190000
Biotuotetekniikan vaihtoehtoiset opintojaksot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Soveltava insinööriosaaminen
                                                       
Harjoittelu 1 10
     
           
                       
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
Harjoittelu 3 10    
         
                   
       
1010100555555002.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.50000
Biotuotetekniikan vapaasti valittavat opintojaksot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Analyyttinen kemia ja laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
English for Engineers 3
       
               
                       
Työelämän valttikortit 2
     
             
                           
Julkaisu ja opintomatka 3      
           
                         
   
8053530050302.52.51.51.500002.52.5001.51.500
60 / 7860 / 6360 / 10260 / 3260 / 4460 / 3460 / 2860 / 3560 / 5160 / 5160 / 3260 / 060 / 2260 / 2260 / 1760 / 1760 / 1460 / 1460 / 17.560 / 17.560 / 25.560 / 25.560 / 25.560 / 25.560 / 1660 / 1660 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Biotuotetekniikan koulutus:

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Uusiutuva metsäteollisuus luo yhteiskunnalle menestystä biotalouden kautta. Markkinoille tulee uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista valmistettuja ekologisesti kestäviä tuotteita, joilla ihmisten ja yhteiskunnan riippuvuutta ehtyvistä luonnonvaroista voidaan vähentää. Biotuotetekniikan koulutuksessa keskeinen tavoite on tarjota kansainvälisesti arvostettua koulutusta, joka vastaa sisällöltään työelämän osaamistarpeita. Biotuotetekniikan ohjelmasta valmistuu insinööri, jolla on monipuolinen kemian- ja metsäbiotuotealan prosessiosaaminen. Osaamisen kehittymisessä korostetaan ammatillisen kokonaisnäkemyksen kasvamista ja globaalin kiertotalouden, kestävän kehityksen näkökulmaa sekä aloitteellisuutta ja luovuutta. Ammattiopintojen ohella energia-, laatu- ja ympäristöasiat, turvallisuusasiat ja esimiesvalmius sekä liiketoiminnan ymmärtäminen ja markkinointi kuuluvat oleellisesti valmistuvan insinöörin osaamiseen.Koulutuksen tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti arvostettua koulutusta työelämän tarpeisiin.

Koulutuksen oppimistulokset vastaavat Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) tasoa 6.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Opiskelija saa kattavan koulutuksen sekä tuotanto-, suunnittelu - että kehitystehtäviin. Metsälähtöisen biotuoteteollisuuden ja prosessiteollisuuden lisäksi teollisuuden alihankintayritykset, kone- ja laitetoimittajat sekä raaka-ainetoimittajat tarjoavat mielenkiintoisia, kansainvälisiä tehtäviä tämän osaamisen omaaville insinööreille.

Tyypillisiä vastavalmistuneen ammattinimikkeitä ovat:
vuoromestari,
käyttöinsinööri,
tuotantoinsinööri,
osastoinsinööri,
myynti-insinööri,
asiakaspalveluinsinööri,
projekti-insinööri,
tutkimus- ja kehitysinsinööri,
laatuinsinööri,
tuotannonsuunnittelija,
laboratorioinsinööri,
laboratoriopäällikkö.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Koulutukselle keskeisiä arvoja ovat elinkaariajattelu, luonnonvarojen säästäminen ja kestävä kehitys. Bio-osaaminen on koulutuksessa otettu huomioon näkökulmana kestävän tuotannon kehittämiseen, sillä se vaikuttaa nyt ja tulevaisuudessa keskeisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Koulutuksen sisältöä on suunniteltu yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Oppiminen tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä kontaktiopetuksen, projektiopintojen ja itsenäisen opiskelun avulla. Opintojaksot sisältävät harjoitustehtäviä ja oppimistehtäviä sekä yksilötehtävinä että tiimeissä. Opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana työelämäprojekti-opintojaksoon ja voivat halutessaan suorittaa opintonsa aikana useita työelämälähtöisiä projekteja, joista sovitan aina erikseen. Laboratorioharjoitukset ja projektityöt antavat käytännön näkökulmaa.
Ammatillinen harjoittelu on oleellinen osa opintoja ja se tukee opiskelijan kasvua asiantuntijaksi omalla alallaan. Ohjattu harjoittelu alkaa heti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä. Se kehittää opiskelijan ammattilaiseksi kasvua, antaa mahdollisuudet luoda kontakteja työelämään ja siten edesauttaa myös opiskelijan opinnäytetyön saantia ja työllistymistä valmistumisen jälkeen. Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa harjoittelun palkallisessa työsuhteessa yritykseen.
Kansainvälisyys on tärkeä osa opintoja. Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa englanninkielellä ja opiskelija voi valita myös kokonaan englanninkielisen opintosuunnan. Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisessä opiskelijavaihdossa yhteistyöyliopistoissa ja/tai harjoittelussa ulkomailla.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA
Ensimmäisen opiskeluvuotesi opinnot painottuvat biotuote- ja prosessitekniikan alan tuntemiseen ja matemaattis-luonnontieteellisen perusosaamiseen. Osaat työskennellä turvallisesti laboratorioissa ja suoritat työturvallisuuskortin työelämää varten. Laadit sujuvasti teknisiä raportteja, joissa sovelletaan tietotekniikkaa. Saat hyödyllisiä työelämävalmiuksia "TalenttiTehdas"-oppimisympäristössä, jossa opit tarkastelemaan alan liiketoimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta. Opintojen kautta opit tuntemaan metsäbioalan ja prosessiteollisuuden yritykset niin Suomessa kuin maailmallakin sekä niiden päätuotteet.
Toisena opiskeluvuonna hallitset insinöörin perusosaamisen lisäksi perustiedot teollisuuden energiataloudesta. Osaat soveltaa lämpöopin periaatteita käytäntöön. Opit tuntemaan puu- ja tekstiilikuitujen prosessoinnin sekä alalla käytettävät kemikaalit ja laitteet. Käytät kemian ja fysiikan osaamistasi prosessitekniikan ongelmien ratkaisuun.
Kolmantena vuonna tunnet esimiehen tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet ja saat valmiudet toimia työnjohtajana. Osallistut työelämäprojektiin, jossa hyödynnät monipuolisesti osaamistasi tiimin jäsenenä. Ymmärrät sellun, paperin ja kartongin valmistusprosessit ja saat käytännön osaamista paperi- ja prosessilaboratorioissa. Tunnet myös automaation merkityksen ja sen mahdollisuudet teollisuuden osana. Voit vaihtoehtoisesti valita englanninkielisen "International Bioproduct Engineering" -opintosuunnan, missä opiskelet yhdessä ulkomaalaisten vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden kanssa. Englanninkielinen opintosuunta jatkuu neljäntenä vuotena.
Neljäntenä vuotena vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet tukevat kasvuasi biotuote- ja prosessiteollisuuden asiantuntijuuteen. Ymmärrät tuotantotalouden merkityksen yrityksen menestymisessä.


Opintojen päätteeksi opiskelija hankkii itse opinnäytetyöaiheen työelämästä. Opiskelija osaa soveltaa ammatillista osaamistaan opinnäytetyössä.

BIOTUOTE- ja PROSESSIEKNIIKAN ydinosaamista ovat
1. metsäbiotuotteiden, paperi- ja kartonkiteollisuuden raaka-aineet, tuotantoprosessit puusta lopputuotteeksi, eri lopputuotteiden kuten pakkauskartonkien, painopaperien ja erikoispaperin erityisominaisuudet ja kuluttajavaatimukset. Biotuotetekniikka käsittää uusiutuvien materiaalien, kuten biomassojen tuotantoratkaisuja ja ominaisuuksia. Keskeistä on metsäbiotalouden raaka-aineiden mahdollisuudet biotuotteiksi kuten paperiksi, kartongiksi, pakkauksiksi ja niiden kehittäminen aivan uudenlaisiksi tuotteiksi.
2. kemianteollisuuden valmistusmenetelmät, tuotteet ja niiden ympäristönäkökohdat. Syventävä kemia painottuu analyyttiseen kemiaan, polymeerikemiaan ja komposiitteihin.
Osa opinnoista toteutetaan projekteina hyödyntäen innovoinnin työkaluja.