OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOTUOTETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Biotuotetekniikan tutkinto-ohjelma, Insinööri (AMK): 240 op
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Timo Parkkinen, Osaamispäällikkö +358 40 548 0036
Päivi Viitaharju, Tutkintovastaava + 358 40 847 0241
Harri Laaksonen, Opinto-ohjaaja
Johanna Nilkku, opintoasiainkoordinaattori
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK), EQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Uusiutuva metsäteollisuus luo yhteiskunnalle menestystä biotalouden kautta. Markkinoille tulee uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista valmistettuja ekologisesti kestäviä tuotteita, joilla ihmisten ja yhteiskunnan riippuvuutta ehtyvistä luonnonvaroista voidaan vähentää. Biotuotetekniikan koulutuksessa keskeinen tavoite on tarjota kansainvälisesti arvostettua koulutusta, joka vastaa sisällöltään työelämän osaamistarpeita. Biotuotetekniikan ohjelmasta valmistuu insinööri, jolla on monipuolinen kemian- ja metsäbiotuotealan prosessiosaaminen.
Osaamisen kehittymisessä korostetaan ammatillisen kokonaisnäkemyksen kasvamista ja globaalin kiertotalouden, kestävän kehityksen näkökulmaa sekä aloitteellisuutta ja luovuutta. Ammattiopintojen ohella energia-, laatu- ja ympäristöasiat, turvallisuusasiat ja esimiesvalmius sekä liiketoiminnan ymmärtäminen ja markkinointi kuuluvat oleellisesti valmistuvan insinöörin osaamiseen.Koulutuksen tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti arvostettua koulutusta työelämän tarpeisiin.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Ensimmäisen opiskeluvuotesi opinnot painottuvat biotuote- ja prosessitekniikan alan tuntemiseen ja matemaattis-luonnontieteellisen perusosaamiseen. Osaat työskennellä turvallisesti laboratorioissa ja suoritat työturvallisuuskortin työelämää varten. Laadit sujuvasti teknisiä raportteja, joissa sovelletaan tietotekniikkaa. Saat hyödyllisiä työelämävalmiuksia "TalenttiTehdas"-oppimisympäristössä, jossa opit tarkastelemaan alan liiketoimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta. Opintojen kautta opit tuntemaan metsäbioalan ja prosessiteollisuuden yritykset niin Suomessa kuin maailmallakin sekä niiden päätuotteet.
Toisena opiskeluvuonna hallitset insinöörin perusosaamisen lisäksi perustiedot teollisuuden energiataloudesta. Osaat soveltaa lämpöopin periaatteita käytäntöön. Opit tuntemaan puu- ja tekstiilikuitujen prosessoinnin sekä alalla käytettävät kemikaalit ja laitteet. Käytät kemian ja fysiikan osaamistasi prosessitekniikan ongelmien ratkaisuun.
Kolmantena vuonna tunnet esimiehen tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet ja saat valmiudet toimia työnjohtajana. Osallistut työelämäprojektiin, jossa hyödynnät monipuolisesti osaamistasi tiimin jäsenenä. Ymmärrät sellun, paperin ja kartongin valmistusprosessit ja saat käytännön osaamista paperi- ja prosessilaboratorioissa. Tunnet myös automaation merkityksen ja sen mahdollisuudet teollisuuden osana. Voit vaihtoehtoisesti valita englanninkielisen "International Bioproduct Engineering" -opintosuunnan, missä opiskelet yhdessä ulkomaalaisten vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden kanssa. Englanninkielinen opintosuunta jatkuu neljäntenä vuotena.
Neljäntenä vuotena vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet tukevat kasvuasi biotuote- ja prosessiteollisuuden asiantuntijuuteen. Ymmärrät tuotantotalouden merkityksen yrityksen menestymisessä.
Opintojen päätteeksi opiskelija hankkii itse opinnäytetyöaiheen työelämästä. Opiskelija osaa soveltaa ammatillista osaamistaan opinnäytetyössä.

Sijoittuminen työelämään

Opiskelija saa kattavan koulutuksen sekä tuotanto-, suunnittelu - että kehitystehtäviin. Metsälähtöisen biotuoteteollisuuden ja prosessiteollisuuden lisäksi teollisuuden alihankintayritykset, kone- ja laitetoimittajat sekä raaka-ainetoimittajat tarjoavat mielenkiintoisia, kansainvälisiä tehtäviä tämän osaamisen omaaville insinööreille.
Tyypillisiä vastavalmistuneen ammattinimikkeitä ovat:
vuoromestari,
käyttöinsinööri,
tuotantoinsinööri,
osastoinsinööri,
myynti-insinööri,
asiakaspalveluinsinööri,
projekti-insinööri,
tutkimus- ja kehitysinsinööri,
laatuinsinööri,
tuotannonsuunnittelija,
laboratorioinsinööri,
laboratoriopäällikkö.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Oppiminen tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä kontaktiopetuksen, projektiopintojen ja itsenäisen opiskelun avulla. Opintojaksot sisältävät harjoitustehtäviä ja oppimistehtäviä sekä yksilötehtävinä että tiimeissä. Opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana työelämäprojekti-opintojaksoon ja voivat halutessaan suorittaa opintonsa aikana useita työelämälähtöisiä projekteja, joista sovitan aina erikseen. Laboratorioharjoitukset ja projektityöt antavat käytännön näkökulmaa.
Ammatillinen harjoittelu on oleellinen osa opintoja ja se tukee opiskelijan kasvua asiantuntijaksi omalla alallaan. Ohjattu harjoittelu alkaa heti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä. Se kehittää opiskelijan ammattilaiseksi kasvua, antaa mahdollisuudet luoda kontakteja työelämään ja siten edesauttaa myös opiskelijan opinnäytetyön saantia ja työllistymistä valmistumisen jälkeen. Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa harjoittelun palkallisessa työsuhteessa yritykseen.
Kansainvälisyys on tärkeä osa opintoja. Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa englanninkielellä ja opiskelija voi valita myös kokonaan englanninkielisen opintosuunnan. Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisessä opiskelijavaihdossa yhteistyöyliopistoissa ja/tai harjoittelussa ulkomailla.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.