OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOTUOTE- JA PROSESSITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > BIOTUOTE- JA PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan valmentavat opinnot
                                                       
Opiskelutaidot ja tietojärjestelmät 3
     
             
                             
Yleinen kemia 3
     
             
                             
Mekaniikka 3
     
             
                             
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
     
             
                           
1200012000000010.51.500000000000000
Insinöörin kemian perusteet
                                                       
Prosessitekniikan epäorgaaninen kemia 3
     
               
                           
Prosessitekniikan epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 4
     
               
                           
Tietotekniikan sovellutukset 3
     
               
                           
1000010000000001000000000000000
Insinöörin matematiikan perusteet
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
6000600000003300000000000000
Kykylaakso/ BioHub
                                                       
Insinöörin liiketoimintaosaaminen 7
       
               
                       
Biotuote- ja prosessiteollisuuden perusteet 9
       
               
                       
Teollisuuden työelämävalmiudet 8
       
               
                       
24000024000000001212000000000000
Insinöörin syventävä matematiikka
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
6000060000000033000000000000
Insinöörin syventävä kemia
                                                       
Orgaanisen kemian perusteet 3  
       
                 
                     
Prosessitekniikan orgaanisen kemian laboratoriotyöt 4  
       
                 
                     
Kemialliset yksikköprosessit 3  
       
                 
                     
0100000100000000001000000000000
Insinöörin fysiikka
                                                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                   
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                   
Lämpöopin perusteet 4  
       
                   
                   
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
       
                   
                   
0130000130000000000130000000000
Energiaosaaminen
                                                       
Energian tuotanto ja käyttö 3  
         
                   
                 
Basics in Environmental Management and Engineering 3  
         
                   
                 
Lämmönsiirtotekniikka 3  
         
                   
                 
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
         
                   
                 
Working English for Engineers 3  
         
                   
                 
0150000015000000000015000000000
Prosessiosaaminen
                                                       
Aineensiirtotekniikka 4  
         
                     
               
Prosessiteollisuuden koneet, laitteet ja käynnissäpito 4  
         
                     
               
Virtaustekniikka 3  
         
                     
               
Mekaaniset yksikköprosessit 4  
         
                     
               
Prosessitekniikan analyyttinen kemia ja laboratoriotyöt 5  
         
                     
               
0200000020000000000002000000000
Työelämävalmiudet
                                                       
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
Työnjohtaminen ja esimiesvalmiudet 4    
         
                     
           
Tehdassuunnittelu ja prosessien mallintaminen 5    
         
                     
           
Sähkö- ja automaatiotekniikka 3    
         
                     
           
00170000017000000000008.58.5000000
Sellutekniikka ja kemikaalit
                                                       
Sellujen valmistus ja tuotteet 4    
         
                     
           
Materiaalikemia 3    
         
                     
           
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Biotuote- ja prosessiteollisuuden syventävä osaaminen
                                                       
Kartongin ja eri paperien valmistus 5    
           
                       
       
Biotuotteiden laboratoriotyöt 4    
           
                       
       
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
001400000014000000000000770000
Prosessiteollisuuden automaatio
                                                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
           
                       
       
Prosessiteollisuuden automaation sovellutukset 5    
           
                       
       
00900000090000000000004.54.50000
Vaihtoehtoiset biotuotetekniikan tai prosessitekniikan opintopolut
(Valitaan opintoja 14 op)
                                                       
Polymers and Composites
                                                       
Polymer Processing 5      
           
                         
   
Polymer Chemistry and Laboratory Work 5      
           
                         
   
Composite Engineering 4      
           
                         
   
Metsäbiotuotteiden viimeistely ja markkinointi
                                                       
Metsäbiotuotteiden jälkikäsittely 4      
           
                         
   
Asiakastuotteet ja niiden markkinointi 3      
           
                         
   
Pakkaukset ja painatus 7      
           
                         
   
00028000000280000000000000141400
Bioproduct and Polymer Studies in English
()
                                                       
Bioproduct Management
                                                       
Paper Board and Paper Production 5    
         
                     
           
Laboratory Work 4    
         
                     
           
Professional Communication in Business 3    
         
                     
           
Paper and Packaging Customer Management
                                                       
SurfaceTreatment Engineering 5    
           
                       
       
Printing Technologies 6    
           
                       
       
Packaging and New Products 6    
           
                       
       
Bioeconomy Products and Services
                                                       
Biorefinery 3      
           
                         
   
Forest Resources and Fiber Management 3      
           
                         
   
Pulping and Recycling Technologies 5      
           
                         
   
Customer Management in Forest Based Industry 3      
           
                         
   
0029140000121714000000000668.58.57700
Soveltava insinööriosaaminen
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
Harjoittelu 1 10
     
           
                       
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
Harjoittelu 3 10    
         
                   
       
101010155555557.57.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.53.83.83.83.8
Vapaasti valittavat opintojaksot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Työelämän valttikortit 2
 
 
     
     
             
           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                             
English for Engineers 3  
       
                   
                   
Design Management and Innovations 3      
           
                         
   
Kiertokuitu ja uusiomassat 3    
           
                       
         
Julkaisu ja opintomatka 3      
           
                         
   
Tekstiiliraaka-aineet ja –rakenteet 5      
           
                         
   
Tekstiilien ominaisuudet ja laadunvarmistus 4      
           
                         
   
Tekstiilien käyttökohteet ja tuotekehitys 3      
           
                         
   
Tekstiilien ekologisuus, eettisyys ja turvallisuus 2      
           
                         
   
43420403013200400003000.50.530101000
60 / 7260 / 7160 / 9360 / 7760 / 3760 / 3560 / 3160 / 4060 / 4560 / 4860 / 69.560 / 7.560 / 2060 / 1760 / 17.560 / 17.560 / 12.560 / 18.560 / 17.560 / 22.560 / 22.560 / 22.560 / 25.560 / 22.560 / 34.860 / 34.860 / 3.860 / 3.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus:

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Biotuote- ja prosessitekniikan koulutuksessa keskeinen tavoite on tarjota kansainvälisesti arvostettua koulutusta, joka vastaa sisällöltään työelämän osaamistarpeita. Biotuote- ja prosessitekniikan ohjelmasta valmistuu insinööri, jolla on monipuolinen kemian- ja metsäbiotuotealan prosessiosaaminen. Osaamisen kehittymisessä korostetaan ammatillisen kokonaisnäkemyksen kasvamista ja globaalin kestävän kehityksen näkökulmaa sekä aloitteellisuutta ja luovuutta. Ammattiopintojen ohella energia-, laatu- ja ympäristöasiat, turvallisuusasiat ja esimiesvalmius sekä liiketoiminnan ymmärtäminen ja markkinointi kuuluvat oleellisesti valmistuvan insinöörin osaamiseen.Koulutuksen tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti arvostettua koulutusta työelämän tarpeisiin.

Koulutuksen oppimistulokset vastaavat Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) tasoa 6.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Opiskelija saa kattavan koulutuksen sekä tuotanto-, suunnittelu - että kehitystehtäviin. Metsälähtöisen biotuoteteollisuuden ja prosessiteollisuuden lisäksi teollisuuden alihankintayritykset, kone- ja laitetoimittajat sekä raaka-ainetoimittajat tarjoavat mielenkiintoisia, kansainvälisiä tehtäviä tämän osaamisen omaaville insinööreille.

Tyypillisiä vastavalmistuneen ammattinimikkeitä ovat:
vuoromestari,
käyttöinsinööri,
tuotantoinsinööri,
osastoinsinööri,
myynti-insinööri,
asiakaspalveluinsinööri,
projekti-insinööri,
tutkimus- ja kehitysinsinööri,
laatuinsinööri,
tuotannonsuunnittelija,
laboratorioinsinööri,
laboratoriopäällikkö.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Koulutukselle keskeisiä arvoja ovat elinkaariajattelu, luonnonvarojen säästäminen ja kestävä kehitys. Bio-osaaminen on koulutuksessa otettu huomioon näkökulmana kestävän tuotannon kehittämiseen, sillä se vaikuttaa nyt ja tulevaisuudessa keskeisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Koulutuksen sisältöä on suunniteltu yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Oppiminen tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä kontaktiopetuksen ja projektiopintojen avulla. Opintojaksot sisältävät harjoitustehtäviä ja oppimistehtäviä sekä yksilötehtävinä että tiimeissä. Opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana työelämäprojekti-opintojaksoon ja voivat halutessaan suorittaa opintonsa aikana useita työelämälähtöisiä projekteja, joista sovitan aina erikseen. Laboratorioharjoitukset ja projektityöt antavat käytännön näkökulmaa.
Ammatillinen harjoittelu on oleellinen osa opintoja ja se tukee opiskelijan kasvua asiantuntijaksi omalla alallaan. Ohjattu harjoittelu alkaa heti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä. Se kehittää opiskelijan ammattilaiseksi kasvua, antaa mahdollisuudet luoda kontakteja työelämään ja siten edesauttaa myös opiskelijan opinnäytetyön saantia ja työllistymistä valmistumisen jälkeen. Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa harjoittelun palkallisessa työsuhteessa yritykseen.
Kansainvälisyys on tärkeä osa opintoja. Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa englanninkielellä ja opiskelija voi valita myös kokonaan englanninkielisen opintopolun. Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisessä opiskelijavaihdossa yhteistyöyliopistoissa ja/tai harjoittelussa ulkomailla.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA
Ensimmäisen opiskeluvuotesi opinnot painottuvat matemaattis-luonnontieteellisen perusosaamiseen sekä biotuote- ja prosessitekniikan alan tuntemiseen. Osaat työskennellä turvallisesti laboratorioissa ja suoritat työturvallisuuskortin työelämää varten. Laadit sujuvasti teknisiä raportteja, joissa sovelletaan tietotekniikkaa. Saat hyödyllisiä työelämävalmiuksia "Kykylaakso/BioHub"-oppimisympäristössä, jossa opit tarkastelemaan alan liiketoimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta. Osaat tulkita yrityksen toimintaa ja ratkaisuja yrityksen strategioiden ja kannattavuuden pohjalta. Opintojen kautta opit tuntemaan metsäbioalan ja prosessiteollisuuden yritykset niin Suomessa kuin maailmallakin sekä niiden päätuotteet. Ymmärrät laadun merkityksen yrityksen menestymisessä.
Toisena opiskeluvuonna hallitset insinöörin perusosaamisen lisäksi perustiedot energian tuotannosta ja käytöstä. Osaat soveltaa lämpöopin periaatteita käytäntöön ja osaat käyttää englannin kieltä ammatillisissa yhteyksissä. Käytät matematiikkaa ja fysiikkaa sujuvasti prosessitekniikan ongelmien ratkaisuun. Tunnet yleisperiaatteet teollisuuden prosesseista ja tiedät koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita sekä niiden käynnissäpidon merkityksen.
Kolmantena vuonna tunnet esimiehen tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet ja saatvalmiudet toimia työnjohtajana. Osallistut työelämäprojektiin, jossa hyödynnät monipuolisesti osaamistasi tiimin jäsenenä. Tunnet yleisperiaatteet teollisuuden prosesseista ja saat käytännön osaamista prosessi- sekä paperi- ja pakkauslaboratorioissa. Tunnet myös automaation merkityksen ja sen mahdollisuudet teollisuuden osana. Voit vaihtoehtoisesti valita englanninkielisen "Bioproducts and Polymers" -suuntautumisen, missä opiskelet yhdessä ulkomaalaisten vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden kanssa.
Neljäntenä vuotena vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet tukevat kasvuasi oman alasi asiantuntijuuteen.
Osaamisesi kehittyy biotuote- ja prosessiteollisuuden lopputuotteisiin seuraavien opintokokonaisuuksien avulla:
1. Metsäbiotalouden tuotteiden viimeistely ja markkinointi
2. Polymers and Composites
3. Bioeconomy Products and Services
4. Energy Technology and Water Management

Opintojen päätteeksi opiskelija hankkii itse opinnäytetyöaiheen työelämästä. Opiskelija osaa soveltaa ammatillista osaamistaan opinnäytetyössä.

BIOTUOTE- ja PROSESSIEKNIIKAN ydinosaamista ovat
1. metsäbiotuotteiden, paperi- ja kartonkiteollisuuden raaka-aineet, tuotantoprosessit puusta lopputuotteeksi, eri lopputuotteiden kuten pakkauskartonkien, painopaperien ja erikoispaperin erityisominaisuudet ja kuluttajavaatimukset. Biotuotetekniikka käsittää uusiutuvien materiaalien, kuten biomassojen tuotantoratkaisuja ja ominaisuuksia. Keskeistä on metsäbiotalouden raaka-aineiden mahdollisuudet biotuotteiksi kuten paperiksi, kartongiksi, pakkauksiksi ja niiden kehittäminen aivan uudenlaisiksi tuotteiksi.
2. kemianteollisuuden valmistusmenetelmät, tuotteet ja niiden ympäristönäkökohdat. Syventävä kemia painottuu analyyttiseen kemiaan, polymeerikemiaan ja komposiitteihin.
Osa opinnoista toteutetaan projekteina hyödyntäen innovoinnin työkaluja.