OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOTUOTE- JA PROSESSITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Biotuote- ja prosessitekniikan tutkinto-ohjelma, vuosina 2014-2018 aloittaneet

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Päivi Viitaharju, tutkintovastaava
Harri Laaksonen, opintojen ohjaaja
Noora Koskinen, opintoasiainkoordinaattori
etunimi.sukunimi@tamk.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK), EQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Biotuote- ja prosessitekniikan ohjelmasta valmistut insinööriksi, jolla on monipuolinen kemian- ja metsäbiotalouden alan prosessiosaaminen. Osaamisesi painottuu ammatillisen kokonaisnäkemyksen kasvamiseen, globaalin kestävän kehityksen näkökulmaan sekä aloitteellisuuteen ja luovuuteen. Ammattiopintojen ohella saat osaamista energia-, laatu- ja ympäristöasioista. Turvallisuusasiat ja esimiesvalmiudet sekä liiketoiminnan ymmärtäminen ja markkinointi kuuluvat myös osaamisalueisiisi.
Saat hyödyllisiä työelämävalmiuksia "Kykylaakso/BioHub"-oppimisympäristössä, jossa opit tarkastelemaan alan liiketoimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta. Osaat tulkita yrityksen toimintaa ja ratkaisuja yrityksen strategioiden ja kannattavuuden pohjalta. Opintojen kautta opit tuntemaan metsäbioalan ja prosessiteollisuuden yritykset niin Suomessa kuin maailmallakin sekä niiden päätuotteet. Ymmärrät laadun merkityksen yrityksen menestymisessä.
Osa opinnoista toteutetaan englanniksi ja voit valita myös kokonaan englanninkielisen "Bioproducts and Polymers" -osaamiskokonaisuuden, missä opiskelet yhdessä ulkomaalaisten vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden kanssa.
Vuositeemat ovat 1) insinöörin perusosaaminen, 2) prosessitekniikan perusosaaminen, 3) työelämävalmiudet, 4) syventävä ammatillinen osaaminen

Sijoittuminen työelämään

Saat kattavan koulutuksen sekä tuotanto-, suunnittelu - että kehitystehtäviin. Metsälähtöisen biotuoteteollisuuden ja prosessiteollisuuden lisäksi teollisuuden alihankintayritykset, kone- ja laitetoimittajat sekä raaka-ainetoimittajat tarjoavat mielenkiintoisia, kansainvälisiä tehtäviä tämän osaamisen omaaville insinööreille.
Tyypillisiä vastavalmistuneen ammattinimikkeitä ovat: vuoromestari, käyttöinsinööri, tuotantoinsinööri, osastoinsinööri, myynti-insinööri, asiakaspalveluinsinööri, projekti-insinööri, tutkimus- ja kehitysinsinööri, laatuinsinööri, tuotannonsuunnittelija ja laboratoriopäällikkö.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Ensimmäisen opiskeluvuotesi opinnot painottuvat matemaattis-luonnontieteellisen perusosaamiseen sekä biotuote- ja prosessitekniikan alan tuntemiseen. Osaat työskennellä turvallisesti laboratorioissa ja suoritat työturvallisuuskortin työelämää varten. Laadit sujuvasti teknisiä raportteja, joissa sovelletaan tietotekniikkaa. Saat hyödyllisiä työelämävalmiuksia "Kykylaakso/BioHub"-oppimisympäristössä, jossa opit tarkastelemaan alan liiketoimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta. Osaat tulkita yrityksen toimintaa ja ratkaisuja yrityksen strategioiden ja kannattavuuden pohjalta. Opintojen kautta opit tuntemaan metsäbioalan ja prosessiteollisuuden yritykset niin Suomessa kuin maailmallakin sekä niiden päätuotteet. Ymmärrät laadun merkityksen yrityksen menestymisessä.
Toisena opiskeluvuonna hallitset insinöörin perusosaamisen lisäksi perustiedot energian tuotannosta ja käytöstä. Osaat soveltaa lämpöopin periaatteita käytäntöön ja osaat käyttää englannin kieltä ammatillisissa yhteyksissä. Käytät matematiikkaa ja fysiikkaa sujuvasti prosessitekniikan ongelmien ratkaisuun. Tunnet yleisperiaatteet teollisuuden prosesseista ja tiedät koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita sekä niiden käynnissäpidon merkityksen.
Kolmantena vuonna tunnet esimiehen tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet ja saatvalmiudet toimia työnjohtajana. Osallistut työelämäprojektiin, jossa hyödynnät monipuolisesti osaamistasi tiimin jäsenenä. Tunnet yleisperiaatteet teollisuuden prosesseista ja saat käytännön osaamista prosessi- sekä paperi- ja pakkauslaboratorioissa. Tunnet myös automaation merkityksen ja sen mahdollisuudet teollisuuden osana. Voit vaihtoehtoisesti valita englanninkielisen "Bioproducts and Polymers" -suuntautumisen, missä opiskelet yhdessä ulkomaalaisten vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden kanssa.
Neljäntenä vuotena voit valita vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, jotka tukevat kasvuasi oman alasi asiantuntijuuteen.
Osaamisesi kehittyy biotuote- ja prosessiteollisuuden lopputuotteisiin seuraavien opintokokonaisuuksien avulla:
1. Metsäbiotalouden tuotteiden viimeistely ja markkinointi
2. Polymers and Composites
3. Bioeconomy Products and Services
4. Energy Technology and Water Management

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.