OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Viestintätaidot 5
     
           
                       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                       
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
     
           
                       
Informaatiotekniikka 3
     
           
                       
10000550000002.52.52.52.5000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Yrittäjyys ja yhteiskunta 8
     
           
                       
Toimintaympäristön hallinta 10
     
           
                       
Lähiesimiestoiminta 5  
       
               
               
Logistiikka 5  
       
               
               
Majoitustoiminta ja markkinoinnin kilpailukeinot 7  
       
               
               
Ravintolatoiminta 18  
       
               
               
Palvelun hallinta 10  
       
               
               
Klassisesta trendeihin 6    
         
                   
       
Yrityksen perustaminen/kehittäminen 10    
         
                   
       
Teematapahtuma 10    
         
                   
       
Yöpymisestä elämyksiin 6    
         
                   
       
Tutkimusosaaminen 3    
         
                   
       
Syventävä ammattialan ruotsi 3    
         
                   
       
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                        
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                        
Syventävä ammattialan englanti 3    
         
                   
       
Projektiopinnot/Kansainvälisyys 0                                                        
Yritystoiminnan kehittäminen ja hallinta 10    
         
                   
       
Kansainväliset tapa- ja työkulttuurit 2
     
           
                       
Tuotekehitys 4  
       
               
               
Palvelun perusteet
                                                       
Tutkimusosaamisen perusteet 2
     
           
                       
Matkailu- ja majoituspalvelu 4
     
           
                       
Alkoholilainsäädäntö 1
     
           
                       
Tarjoilun perusteet 4
     
           
                       
Hygieniaosaaminen 1
     
           
                       
Ruoanvalmistuksen perusteet 6
     
           
                       
Ammattialan ruotsi 3
     
           
                       
Ammattialan englanti 3
     
           
                       
Palvelujen markkinointi 3
     
           
                       
Ammattityö 5
     
           
                       
5249510262624.524.525.525.5001313131312.312.312.312.312.812.812.812.80000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Venäjän jatkokurssi 5                                                        
Venäjä alkeet 5                                                        
Hospitality Business Game 3                                                        
Arvonlisäverotuksen perusteet 3                                                        
Belgium Culture and Gastronomy 3                                                        
Gastromatkailu 5                                                        
Development of Hotel Operations 5                                                        
0000000000000000000000000000
HARJOITTELU
                                                       
Perusopintoja tukeva harjoittelu 15  
       
               
               
Syventäviä opintoja tukeva harjoittelu 15    
         
                   
       
015150007.57.57.57.50000003.83.83.83.83.83.83.83.80000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
60 / 6260 / 6460 / 6660 / 1560 / 3160 / 3160 / 3260 / 3260 / 3360 / 3360 / 7.560 / 7.560 / 15.560 / 15.560 / 15.560 / 15.560 / 16.160 / 16.160 / 16.160 / 16.160 / 16.660 / 16.660 / 16.660 / 16.660 / 3.7560 / 3.7560 / 3.7560 / 3.75
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutusohjelman nimi.: Hotelli – ja ravintola-ala
Tutkintonimike: Restonomi
Laajuus ja kesto: 210 op, 3½v
Toteutusmuoto: kokopäivä
Toimipiste, osoite: Åkerlundinkatu, Åkerlundinkatu 8 33100 Tampere
Koulutusjohtaja: Ari – Pekka Anttila
Koulutuspäällikkö: Ilkka Säteri

Hakukelpoisuus: Yleisen hakukelpoisuuden koulutusohjelmiin antavat:
•lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitettu tutkinto
•International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European Baccalaureate -tutkinto
•opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (mm. insinööri)
•ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto, ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (630/98)
•vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot, nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annettu laki (391/91)
•ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammatti- tai erikoisammattitutkinto
•ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman tutkinnon suorittaneella restonomilla on ammatillisia valmiuksia alan työnjohdon ja liikkeenjohdon tehtäviin, markkinointi- ja myyntitehtäviin sekä käytännön työtehtäviin. Hänellä on selkeä käsitys työelämästä, sen tavoitteista ja hän osaa hyödyntää alan kehitystä ammatillisessa työssään sekä seurata viimeisimpiä uudistuksia.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Koulutusohjelmasta valmistunut restonomi sijoittuu ammattialansa asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtäviin. Hänellä on valmiuksia toimia PK -yrittäjänä hotelli- ja ravintola-alalla. Yhtenä tavoitteena on kouluttaa arvostettuja alan asiantuntijoita sekä kotimaahan että ulkomaille.

Koulutuksen arvoperusta ja ydinsisältö
Hotelli- ja ravintola-alan arvoperustana on taloudellinen ja tuloksellinen toiminta, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys

Koulutuksessa keskeisiä opiskeltavia aiheita ovat
- kansainvälisyys
- johtaminen ja yrittäjyys
- projektit ja elinkeinoyhteistyö
- lähtökohtana on yritystoiminnallinen näkökulma

Opetuksen toteuttaminen
Opetus toteutetaan päiväopetuksena.
Opetus sisältää yhteisiä projekteja työelämän kanssa ja opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä. Hallitsevana oppimiskäsityksenä on konstruktivismi.

Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa havainnoida yritystoimintaan vaikuttavia ja sitä sääteleviä tekijöitä. Hän ajattelee palvelulähtöisesti ja ymmärtää kannattavuuden toiminnan perusedellytyksenä.

Toisen vuoden opintojen aikana opiskelija tuntee palvelukokonaisuuden ja osaa toimia erilaisissa palvelutilanteissa. Hän osaa tehdä kannattavuutta vahvistavia valintoja ja ylläpitää tavoiteltua laatutasoa.

Kolmantena opintovuotena opiskelija osaa toimia hotelli- ja ravintola-alalla lähiesimiehenä. Hänellä on hyvät leadership -taidot ja hän osaa tehdä strategiasia valintoja. Opiskelijalla on valmiudet kehittyä esimiestyössä sekä ryhtyä itse yrittäjäksi.

Neljäntenä vuonna opiskelija syventää osaamistaan vallitsemallaan alueella sekä vahvistaa työelämäyhteyksiään rekrytoituakseen elinkeinoon.

Perusopintoja tukevassa harjoittelussa opiskelija voi toimia työntekijätason tehtävissä hotelli- ja ravintola-alalla.

Syventäviä opintoja tukevassa harjoittelussa opiskelijalla on valmiuksia toimia alan perus-, esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Opintojen rakenne
Perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 140 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op