OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                       
Informaatiotekniikka 3
     
           
                       
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
     
           
                       
Viestintätaidot 5
     
           
                       
10000550000002.52.52.52.5000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Englanti 5
     
           
                       
Ruotsi 5  
       
               
               
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                        
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                        
Tutkimusosaaminen 3  
       
               
               
Siivouksen teknologia 8  
       
               
               
Puhtauspalvelujen suunnittelu 8    
         
                   
       
Vuorovaikutuksen johtaminen 6  
       
               
               
Ruokapalvelun suunnittelu ja ohjaus 8  
       
               
               
Tuloksellinen toiminta 14  
       
               
               
Liikeideasta palveluyritykseksi 14    
         
                   
       
Palvelutilanteiden johtaminen 7    
         
                   
       
Yhteiskuntavastuu 8  
       
               
               
Toiminnallinen tilasuunnittelu 8  
       
               
               
Kehittämistoiminta 8    
         
                   
       
Cultures and Customs 6  
       
               
               
Kulttuurit ja tavat 6  
       
               
               
Ravintolatoiminta 8    
         
                   
       
Tuotannonohjausjärjestelmä ja asiakkuuksien hallinta ruokapalvelussa 8    
         
                   
       
Ravinto ja terveys 8    
         
                   
       
Toimitilajohtaminen 6    
         
                   
       
Yritysprojektit 14  
       
               
               
Toimitilajohtamisen toimintaympäristö 8    
         
                   
       
Tuotekehitys ja markkinointi 10    
         
                   
       
Ravitsemushoito 6  
       
               
               
Ruoka ja media / Food and Media 6    
         
                     
           
Nutritional Care 6                                                        
Palvelujen tuottaminen
                                                       
Palvelun perusteet 21
     
           
                       
Toimintaympäristö 6
     
           
                       
Palveluosaaminen
                                                       
Asiakaspalvelu ja suhdeverkostot 6
     
           
                       
Palvelutilanteet 5
     
           
                       
439291021.521.5464648.542.50010.810.810.810.82323232324.324.321.321.30000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Informaatiotekniikan perusteet 2  
       
               
               
Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö 5  
       
               
               
Valmentavat opinnot, englanti 3  
       
               
               
Valmentavat opinnot, ruotsi 3  
       
               
               
Puhdastilatyöskentely ja sisäilman puhtaus / Clean Room Work and Cleanliness of Indoor Air 5  
       
               
               
Facility Management 5  
       
               
               
Luomu- ja lähiruoka 5  
       
               
               
Finnish Cuisine and Customs 5                                                        
Kahvilatuotteet kauniisti 5                                                        
Alkoholilainsäädäntö 1                                                        
0280000141400000000777700000000
HARJOITTELU
                                                       
Perusopintoihin liittyvä harjoittelu 15  
       
               
               
Suuntautumisopintoihin liittyvä harjoittelu 15    
         
                   
       
015150007.57.57.57.50000003.83.83.83.83.83.83.83.80000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15    
         
                   
       
0015000007.57.500000000003.753.753.753.750000
60 / 5360 / 13560 / 12160 / 060 / 26.560 / 26.560 / 67.560 / 67.560 / 63.560 / 57.560 / 060 / 060 / 13.360 / 13.360 / 13.360 / 13.360 / 33.860 / 33.860 / 33.860 / 33.860 / 31.8560 / 31.8560 / 28.8560 / 28.8560 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutusohjelman nimi
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Tutkintonimike
restonomi

Laajuus ja kesto
210 op, 3,5 vuotta

Toteutusmuoto:
nuoret: kokopäivä
aikuiset: monimuoto

Liiketoiminta ja palvelut
Koulukatu 18
33200 Tampere

Koulutuspäällikkö
Satu Kylmälä

Hakukelpoisuus teksti: katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa saadaan koulutuksen kautta laaja-alaiset valmiudet toimia ravitsemis- ja toimitilapalveluissa. Koulutusohjelmasta valmistuneet restonomit ovat perehtyneet ravitsemis- ja / tai toimitilapalvelujen toteuttamiseen, suunnitteluun, kehittämiseen, markkinointiin ja esimiestehtäviin. Heillä on valmiuksia toimia kielitaitoa vaativissa alan esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tiedotus-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Koulutuksesta valmistuneet sijoittuvat julkishallinnon organisaatioihin ja yksityisiin yrityksiin. Ravitsemispalveluissa työskentelevät vastaavat mm. erilaisista ateria- ja ruokapalvelujen tuottamisen esimies- ja tuotekehitystehtävistä (ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi ruokapalvelu-, ravintolapäällikkö ja palveluesimies). Toimitilapalveluissa työskentelevät vastaavat kiinteistöjen puhtaanapitoon, toimitilapalveluihin - ja ympäristönhuoltoon liittyvistä asiantuntijatehtävistä (ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi siivoustyönjohtaja, suunnittelija, myyntineuvottelija, palveluesimies ja siivouspäällikkö).

Koulutuksen arvoperusta
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman arvoperusta on hyvinvointi-, estetiikka-, verkosto- ja vieraanvaraisuus osaamisessa, jonka pohjan muodostavat kyky tunnistaa asiakaskäyttäytymisen periaatteet ja käyttäytymisen muutokset. Hyvinvointiosaamista on terveellisten, turvallisten ja taloudellisesti kannattavien palvelujen tuottaminen asiakkaiden ja työyhteisön hyvinvointia edistäen. Keskeistä on toimialan tuntemus, kyky huomioida esteettiset näkökulmat palvelutoiminnassa ja ymmärtää vieraanvaraisuus alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä.

Opetuksen toteuttaminen
Opiskelu tapahtuu soveltamalla ongelmaperustaista oppimista. Oppimista ja osaamista arvioidaan tarkastellen sosiaalisia taitoja, tiedollista osaamista, käytännön työtaitoja ja arviointiosaamista.

Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa toteuttaa ruoka- ja puhtauspalveluja annetun ohjeistuksen mukaisesti ja tunnistaa asiakaslähtöisen palvelutilanteen ominaispiirteet palvelun laadun ja kustannusten näkökulmasta.
Toisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa tarkastella tulokselliseen toimintaan vaikuttavia tekijöitä ravitsemis/toimitilapalveluprosessien kautta.
Kolmannen ja neljännen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, organisoida ja arvioida ravitsemis/toimitilapalvelutilanteita kokonaisuudessaan. Opintojen aikana syvennetään prosessinomaisesti palvelukulttuurin , palvelujärjestelmän, palvelujohtamisen, liiketoiminnan sekä palvelujen tuottamisen ja johtamisen palveluympäristön osaamista.

Opintojen rakenne
Perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 110 op
• Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 30 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op