OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA, IKAALINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Matkailun koulutusohjelma, Ikaalinen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                       
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
     
           
                       
Informaatiotekniikka 3
     
             
                           
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                        
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                        
Viestintätaidot
                                                       
Viestintätaidot 5
     
           
                       
100006.53.50000003.33.31.81.8000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Johdatus matkailuun ja sen toimintaympäristöön
                                                       
Matkailun perusteet 3
     
             
                             
Matkailun yhteiskunnallinen toimintaympäristö 3
       
               
                         
Matkailun yritystoiminta
                                                       
Yritystoiminnan perusteet 2
     
             
                           
Tuotetuntemus 1
       
                 
                       
Matkailuyrityksen ravitsemispalvelut 2  
         
                     
               
Matkailumarkkinointi ja -viestintä
                                                       
Palveluyrityksen markkinoinnin perusteet 3
       
               
                       
Matkailupalvelujen markkinointiviestintä 2
       
                 
                       
Matkailuviestintä 3  
       
                 
                   
Matkailun oikeudelliset perusteet
                                                       
Matkailuoikeuden perusteet 2
     
             
                           
Palkkahallinto ja työoikeus 2  
       
                   
                   
Alkoholilainsäädäntö 1
       
                 
                       
Matkailun hallinto
                                                       
Toiminnan organisointi ja henkilöstöhallinto 2  
       
                 
                     
Kirjanpidon perusteet 3
     
             
                           
Taloushallinto 2  
       
               
   
               
Talousmatematiikka 3
     
               
                           
Kotimaan matkailu ja matkailumaantiede
                                                       
Matkailumaantiede 4
       
               
                         
Kotimaan matkailu 5  
       
                 
                   
Suomalainen perinne- ja kulttuuritietous 2  
         
                   
                 
Informaatioteknologian hyväksikäyttö
                                                       
Sähköinen liiketoiminta 3  
         
                     
               
Tekstinkäsittely 1  
       
                   
                   
Grafiikka 1  
       
                   
                   
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
                                                       
Tutkimustyön perusteet 3  
         
                   
                 
Tilastolliset menetelmät 3  
         
                   
                 
Matkailupalvelujen tuottaminen ja johtaminen
                                                       
Matkailuyrityksen palvelutoiminnot ja tuotekehitys 5    
         
                     
           
Matkailuyrityksen kehittäminen ja johtaminen 5    
         
                     
           
Kenttäopinnot matkailualan yrityksessä 5    
         
                     
           
Matkailupalvelujen markkinointi
                                                       
International Cultures 3  
         
                     
               
History of Restaurant Services 2  
         
                     
               
International Marketing 3  
         
                     
               
Future Trends in Tourism 2  
         
                     
               
Matkailuyrityksen markkinointitutkimus ja matkailumarkkinoinnin kilpailukeinot 5  
       
                 
                 
Kieliopinnot
                                                       
Affärssvenska i turism 3
       
               
                         
English at Work for Travel and Tourism 3
     
             
                             
Kundbetjäning på resebyråer 3
       
                 
                       
Turismverksamhet på svenska 3  
       
                 
                     
Om kultur- och landskunskap i Norden 3                                                        
Affärskommunikation inom turismverksamhet 3    
           
                         
       
Travel and Tourism in English 3
     
               
                           
Customer Service in Travel and Tourism 3  
         
                   
                 
Business Communication 3    
         
                   
       
Focus on Finland and the Northern Dimension 3  
       
               
               
British Culture Near and Far 3    
         
                   
       
Saksan alkeet 3
     
             
                           
Saksan jatko 3
       
               
                       
Touristische Geschäftskommunikation 3
     
             
                             
Kundendienst 3  
       
                   
                   
Reiseverkehr 3    
           
                       
         
Kultur- und Landeskunde 3                                                        
Venäjän alkeet 3
     
             
                           
Venäjän jatko 3
       
               
                       
Espanjan alkeet 3
     
             
                           
Espanjan jatko 3
       
               
                       
Italian alkeet 3                                                        
Italian jatko 3                                                        
Ranskan alkeet 3
     
             
                           
Ranskan jatko 3
       
               
                       
VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT
                                                       
Matkailun ohjelmapalvelut sekä luonto- ja maaseutumatkailu 0                                                        
Nature tourism 5  
       
                 
                   
Maaseutumatkailu 5  
       
                 
                   
Elämysmatkailu 5  
       
                 
                   
Matkatoimisto- ja liikennepalveluiden tuottaminen 0                                                        
Matkatoimistoliikenne 5  
         
                     
               
Amadeus-varausjärjestelmä 5  
         
                   
                 
Liikenneyritysten palvelut 5  
         
                   
               
Kokous-, kongressi- ja messupalvelujen tuottaminen 0                                                        
Kongressi- ja messupalvelut 5    
         
                     
           
Tapahtumaviestintä ja etikettikurssi 5    
         
                     
           
Congress and Fair Communication 5    
         
                     
           
Projektiopinnot 0                                                        
Projektityöt 15    
         
                   
       
66865703432404640.516.50018.515.517.514.518.321.821.824.320.320.38.38.30000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Valmentavat opinnot, englanti 3
     
             
                           
Valmentavat opinnot, ruotsi 3
     
             
                           
6000600000003300000000000000
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 1 15  
       
               
               
Harjoittelu 2 15    
         
                   
       
015150007.57.57.57.50000003.83.83.83.83.83.83.83.80000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15    
         
                   
       
0015000007.57.500000000003.753.753.753.750000
60 / 8260 / 10160 / 8760 / 060 / 46.560 / 35.560 / 47.560 / 53.560 / 55.560 / 31.560 / 060 / 060 / 24.860 / 21.860 / 19.360 / 16.360 / 22.160 / 25.660 / 25.660 / 28.160 / 27.8560 / 27.8560 / 15.8560 / 15.8560 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutusohjelman nimi
Matkailun koulutusohjelma

Tutkintonimike
Restonomi (AMK)

Laajuus ja kesto
Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja se kestää 3,5 vuotta

Toteutusmuoto
Kokopäivä

Yksikkö
Liiketalous ja palvelut, Ikaalisten toimipiste

Koulutuspäällikkö
Hanna Saraketo

Hakukelpoisuus
Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Matkailun opiskelija saa ajanmukaisen ja laaja-alaisen matkailualan koulutuksen, joka tukee myös Pirkanmaan matkailustrategioita. Vankan perusopetuksen ja yrityselämälähtöisten ammattiopintojen myötä opiskelijasta tulee asiakassuuntautunut ja yrittäjähenkinen osaaja, jolla on valmiudet toimia laadukkaana asiantuntijana matkailuelinkeinon kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.
Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Tutkinnon suorittanut selviytyy matkailuelinkeinotoiminnan suunnittelusta, käytännöstä, seurannasta ja kehittämisestä. Työuran edetessä ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi myynti- ja markkinointipäällikkö, vastaanottopäällikkö, kohdepäällikkö, tuotantopäällikkö, ohjelmapäällikkö, matkailusihteeri ja -päällikkö tai matkailuyrittäjä.

Koulutuksen arvoperusta
Matkailun koulutus nojautuu kestävän kehityksen, monikulttuurisen oppimisympäristön ja -yhteistyön periaatteisiin edistäen ymmärrystä elinympäristöämme kohtaan ja kulttuurien keskinäistä suvaitsevaisuutta.

Opetuksen toteuttaminen
Opetusmenetelminä käytetään luentoja, harjoituksia, ryhmätöitä, opintokäyntejä, projekteja sekä kenttä- ja virtuaaliopintoja

Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina

Ensimmäinen opintovuosi
Opiskelija on oppinut tuntemaan sekä kotimaisen että kansainvälisen matkailun toimintaympäristön ja osaa hahmottaa siihen olennaisesti liittyvät osa-alueet. Hän ymmärtää matkailun mittasuhteet globaalina, yhteiskuntia taloudellisesti, sosio-kulttuurisesti ja ympäristöllisesti koskettavana ilmiönä, joka elää herkästi ja jatkuvasti trendien ja muiden yhteiskuntaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksesta. Opiskelija on omaksunut matkailun kehityksen tulevaisuusorientoituneen luonteen. Opiskelija hallitsee yritystoiminnan ja markkinoinnin perusteet ja on perehtynyt olennaisimpiin matkailuoikeudellisiin kysymyksiin. Opiskelija on saavuttanut perustiedot viestinnässä, tiedonkeruussa ja -käsittelyssä.

Toinen opintovuosi
Taidot ja tiedot markkinointiosaamisessa ja matkailun hallinnon tuntemuksessa ovat syventyneet. Opiskelija osaa käsitellä tietoa monipuolisemmin erilaisten tietojenkäsittelyohjelmien ja -menetelmien avulla. Hän on oppinut tutkimusprosessin vaiheet, tieteellisen kirjoittamisen tyylin ja säännöt. Kulttuurien tuntemus on laajentunut ja opiskelija tietää matkailun trendit ja osaa ennustaa niiden kehityssuunnan. Opiskelija on suuntautunut valitsemillaan vaihtoehtoisilla opintojaksoilla haluamaansa suuntaan opinnoissaan. Opiskelija on tutustunut opintojen puitteissa työelämään ja saanut kontakteja alan eri yrityksiin tai organisaatioihin.

Kolmas opintovuosi
Opiskelija on saavuttanut asiantuntijuutta matkailun yritys- ja liiketoimintaosaamisessa kyeten itsenäiseen ajatteluun, ongelman ratkaisuun ja työskentelyyn. Oman kiinnostuksen mukaan valittujen vaihtoehtoisten opintojaksojen osaaminen on syventynyt niin, että niistä on apua esimerkiksi opinnäytetyön aiheen valinnassa. Harjoittelun puitteissa opiskelija osaa soveltaa opittua käytäntöön ja on perehtynyt työelämään alalla. Opiskelija pystyy toteuttamaan opinnäytetyöprosessin.

Opintojen rakenne
Koulutus koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, joihin sisältyy ammattia edistävä harjoittelu, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ja painotettavia osa-alueita ovat matkailun ammattiopinnot, johtamistaito ja yrittäjyys, viestintätaidot ja matkailun tutkimus, monipuoliset kieli- ja kulttuuriopinnot sekä harjoittelu kotimaassa tai ulkomailla.

Matkailun koulutusohjelman rakenne
Yhteiset perusopinnot 10 op
Koulutusohjelman ammattiopinnot 140 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op