OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > VAATIVAN ERITYISEN TUEN ERIKOISTUMISKOULUTUS > VAATIVAN ERITYISEN TUEN ERIKOISTUMISKOULUTUS
Erikoistumiskoulutus ...

Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Vaativan erityisen tuen perusteet 4
 
   
Oppimisen, kuntoutumisen ja työllistymisen tuki
             
Oppimisen tuki 4
 
   
Kuntoutumisen tuki 2
Työllistymisen tuki 2
121025511
Vaativan erityisen tuen asiantuntijana kehittyminen
             
Kehittämistyö 8
 
   
Harjoittelu 8
Vapaasti valittavat opinnot 2
185132.52.56.56.5
60 / 3060 / 1560 / 1560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.5

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa vaativan erityisen tuen tehtävissä toimivien, eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta. Opiskelija kehittää erityispedagogisia ja ohjauksellisia valmiuksiaan ja osaamistaan kohdata opiskelijoiden erilaisuutta sekä edistää yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimisen iloa ja laaja-alaisia mahdollisuuksia. Koulutuksen tavoitteena on kehittää myös toimivia alueellisia yhteistyöverkostoja ja lisätä opiskelijan osaamista moniammatillisessa yhteistyössä. Yleisenä tavoitteena on oma kehittyminen vaativan erityisen tuen asiantuntijana sekä ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön kehittäminen. Asiantuntijuus perustuu yksilön, yhteisön ja ympäristön vuorovaikutuksen tiedostamiseen ja jäsentämiseen.

KOHDERYHMÄ
Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka toimivat ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen opiskelijoiden opetus- ja ohjaustehtävissä. Osallistujalta edellytetään työkokemusta vaativan erityisen tuen ohjauksen, opetuksen ja kuntoutuksen alalta.

NQF
Taso 7

SUORITUSAIKA
Noin yksi kalenterivuosi. Määritellaan kunkin toteutuksen yhteydessä tarkemmin.

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella. Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita.

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Erikoistumiskoulutusten laadunvarmistuksessa noudatetaan TAMKin laatujärjestelmää. Koulutuksen laatua arvioidaan ja koulutusta kehitetään systemaattisesti opiskelija- ja työelämäpalautteen pohjalta.
Jo sopimusvalmistelussa on ollut mukana työelämätahoja, jotka ovat opiskelijoiden työyhteisöiden lisäksi kehittämässä koulutusta.

Arviointiin ja kehittämiseen osallistuvat opiskelijat, opettajat, työ- ja elinkeinoelämäedustajat sekä AMK-yhteistyöverkosto.

ERIKOISTUMISKOULUTUSTEN YLEISET OSAAMISTAVOITTEET
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueella;
2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan;
3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;
4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana.
(Lähde:Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014)

ERIKOISTUMISKOULUTUKSIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN
• Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1173/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista, 1440/2014