OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > LASTENSUOJELUTYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUS > LASTENSUOJELUTYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUS
Erikoistumiskoulutus ...

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
1 Lastensuojelun erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö on perehtynyt lastensuojelutyön teoreettiseen, tutkittuun ja ammatilliseen tietoon.
Hän
- ymmärtää, osaa työtehtävässään soveltaa ja kriittisesti reflektoida teoreettista, tutkittua ja ammatillista tietoa tarkastellessaan
- lastensuojelutyön palveluja sekä työmuotoja, -menetelmiä ja -käytäntöjä,
- lapsen ja nuoren hyvinvointia, osallisuuden toteutumista, kasvuolosuhteita sekä kaltoinkohtelun ja syrjäytymisen riskejä,
- vanhemman/ vanhempien ja perheen hyvinvointia sekä osallisuuteen heijastuvia, toimintaedellytyksiä uhkaavia ja syrjäytymistä tuottavia tekijöitä,
- lasten ja nuorten asemaa ja toimintamahdollisuuksia yhteiskunnassa, eri yhteisöissä ja perheissä, ja
- eriarvoisuutta luovia prosesseja yhteiskunnassa, lapsille, nuorille ja perheille suunnatuissa eri palvelujärjestelmissä sekä eri yhteisöissä.

2 Lastensuojelun erikoistumiskoulutukseen suorittanut henkilö hallitsee lastensuojelun asia-kastyöprosessin ja osaa työskennellä lastensuojelun asiantuntijatehtävissä lapsille, nuorille sekä vanhemmille/ perheille suunnatuissa, monialaisissa ja moniammatillisissa palveluverkostoissa.
Hän
- osaa koota riittävän asiakastiedon lapsen, nuoren ja vanhempien/ perheen osallisuus huomioiden,
- osaa analysoida ja ammatillisesti arvioida lasten, nuorten ja perheiden elinolojen ja elämäntilanteiden vaikutuksia lasten, nuorten ja vanhempien/ perheiden hyvinvointiin ja osallisuuden muodostumiseen,
- osaa jäsentää lasten, nuorten ja perheiden toimintaedellytyksiä ja niitä uhkaavia riskejä,
- osaa tunnistaa lasten, nuorten ja perheen lastensuojelulliset tarpeet ehkäisevien, avohuollon ja korjaavien palvelujen näkökulmasta,
- pystyy tekemään tilannearvion ja suunnittelemaan asiakastyöprosessin siten, että lasten, nuorten sekä vanhempien/ perheiden lastensuojelullisiin tarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti hyödyntäen monialaista ja moniammatillista verkostoa,
- osaa koordinoida asiakastyöprosessia lasten, nuorten ja vanhempien/ perheen osallisuutta lujittaen monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyöverkostossa,
- osaa analysoida, arvioida ja dokumentoida lastensuojelun asiakastyöprosessin etenemistä ja tuloksia yhdessä asiakkaiden, heidän läheistensä sekä monialaisen ja moniammatillisen verkoston toimijoiden kanssa hyödyntäen myös digitaalisia mahdollisuuksia,
- tuntee lastensuojelutyön laadun ja vaikuttavuuden merkityksen asiakastyössä, ja
- tuntee lasten oikeudet ja osaa soveltaa lastensuojelun sekä muuta lapsia, nuoria ja perheitä koskevaa lainsäädäntöä asiakas- ja tilannekohtaisesti.

3 Lastensuojelun erikoistumiskoulutukseen suorittanut henkilö osaa käyttää lasten, nuorten sekä vanhempien/ perheen osallisuutta vahvistavia työmenetelmiä ja -käytäntöjä lastensuojelun ehkäisevissä, avohuollon ja korjaavissa palveluissa. Hän osaa toimia asiantuntijaroolissa lastensuojelun monialaisissa ja moniammatillisissa verkostoissa.
Hän
- osaa työskennellä eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä moninaisten perheiden, esimerkiksi sateenkaariperheiden ja etniseltä taustaltaan erilaisten perheiden sekä perheiden lähiverkostojen kanssa,
- osaa toimia kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti,
- osaa käyttää voimavaralähtöisiä ja ratkaisuihin pyrkiviä toimintatapoja,
- osaa käyttää lapsen, nuoren sekä vanhempien/ perheen osallisuutta vahvistavia työmenetelmiä ja -käytäntöjä asiakas- ja tilannekohtaisesti soveltaen,
- hallitsee kriisi- ja traumatyön työmenetelmiä ja -käytäntöjä työskenneltäessä lasten, nuorten ja aikuisten/ perheiden kanssa,
- osaa käyttää vuorovaikutuksellisia ja toiminnallisia työmuotoja, -menetelmiä ja -käytäntöjä yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen parissa työskennellessään, ja
- osaa koota ja koordinoida monialaisia ja moniammatillisia verkostoja edistämään lapsi- ja perhelähtöistä lastensuojelutyötä sekä toimia monialaisissa ja moniammatillisissa verkostoissa lastensuojelun asiantuntijana siten, että verkosto tukee lasten, nuorten ja vanhempien/ perheen osallisuutta toiminnassa.

4 Lastensuojelun erikoistumiskoulutukseen suorittanut henkilö kykenee kehittämään lastensuojelun palveluja sekä lastensuojelutyön työmuotoja, -menetelmiä ja -käytäntöjä.
Hän
- osaa tunnistaa ja analysoida yhteiskunnallisia kehityssuuntia sekä palvelujärjestelmän, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen muutoksia, jotka heijastuvat lasten, nuorten ja perheiden elinolosuhteisiin ja hyvinvointiin sekä palvelujen ja tuen tarpeisiin,
- tuntee ja osaa soveltaa lastensuojelun palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittämisessä ajankohtaista tietoa, joka perustuu tutkimukseen ja aikaisempaan kehittämiseen,
- osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida lastensuojelun palvelujen ja työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittämisprosessin asiakkaiden sekä monialaisen ja moniammatillisen yhteistyöverkoston osallisuutta edistäen,
- osaa edistää kumppanuuslähtöistä kehittämistyötä ja sen etiikkaa,
- osaa raportoida ja julkaista kehittämistyön tulokset eri julkaisukanavia käyttäen siten, että nämä ovat hyödynnettävissä lastensuojelun palvelujen sekä työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittämisessä sekä vaikuttamistyössä,
- kykenee arvioimaan työyhteisönsä ja -tiiminsä tuottamien lastensuojelun palvelujen sekä työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen vastaavuutta lastensuojelun lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja tuen tarpeisiin lastensuojelun toimintaympäristöissä, ja
- osaa kriittisesti reflektoida työtapojaan ja -käytäntöjään, rooliaan työyhteisön ja -tiimin jäsenenä sekä asemaansa ja toimintaansa monialaisissa ja moniammatillisissa verkostoissa.

KOHDERYHMÄ
Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt,
- jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi AMK) tai muun soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon ja heillä on riitävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja
- joilla on työkokemusta lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelystä, toimimisesta lapsi-, nuoriso- ja perhepalvelujen työtehtävissä, ensisijassa lastensuojelutyössä.

NQF
Taso 6-7

SUORITUSAIKA
Noin yksi kalenterivuosi. Määritellaan kunkin toteutuksen yhteydessä tarkemmin.

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella. Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita.

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Erikoistumiskoulutusten laadunvarmistuksessa noudatetaan TAMKin laatujärjestelmää. Koulutuksen laatua arvioidaan ja koulutusta kehitetään systemaattisesti opiskelija- ja työelämäpalautteen pohjalta.
Jo sopimusvalmistelussa on ollut mukana työelämätahoja, jotka ovat opiskelijoiden työyhteisöiden lisäksi kehittämässä koulutusta.

Arviointiin ja kehittämiseen osallistuvat opiskelijat, opettajat, työ- ja elinkeinoelämäedustajat sekä AMK-yhteistyöverkosto.

ERIKOISTUMISKOULUTUSTEN YLEISET OSAAMISTAVOITTEET
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueella;
2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan;
3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;
4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana.
(Lähde:Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014)

ERIKOISTUMISKOULUTUKSIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN
• Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1173/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista, 1440/2014
Englanniksi