CURRICULA > MASTER’S DEGREE > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES
Master’s Degree ...

Master's Degree Programme in Social Services, Master of Social Services: 90 cr
Master of Health Care

  • Programme
  • Curricula
  • Studies offered
Contact
Vastuuyliopettaja Merja Sinkkonen: merja.sinkkonen@tuni.fi,
Opinto-ohjaaja Tiina Säilä: tiina.saila@tuni.fi,
Osaamispäällikkö Vesa Joutsen: vesa.joutsen@tuni.fi

Qualification Awarded and the Level of Qualification

Sosionomi (ylempi AMK)
Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma

Special Admission Requirements

Hakukelpoisuus http://www.tuni.fi.Sosionomi (AMK) ja lisäksi vaaditaan kaksi vuotta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemuksen on oltava hankittu kevään haussa 31.7. mennessä.Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta hakijalla on esittää työtodistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.
Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Myöskään varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
Ammattikorkeakoulujen ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa.

Recognition of Prior Learning

TAMKissa on mahdollista hyväksilukea aiempia vastaavalla koulutustasolla hankittuja korkeakouluopintoja sekä myös aiemmin hankittua osaamista (AHOT), joka on saavutettu esimerkiksi työkokemuksen, kurssien, harrastusten tms. avulla.
Opiskelijan aiemmin kertynyt osaaminen kartoitetaan yleensä opintojen alussa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa. Opintojen ja osaamisen hyväksilukuun liittyvät periaatteet on kuvattu tutkintosäännössä.

Qualification Requirements and Regulations

TAMKin hallitus päättää opiskelijavalinnan perusteista. Valinta suoritetaan yhteis- tai erillishaun avulla. TAMK antaa sosiaali- ja terveysalaa opiskelemaan pyrkivälle tiedon terveydentilaa ja toimintakykyä koskevista vaatimuksista. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aikaisempi opiskelupaikan peruutuspäätös, jos toisten henkilöiden terveyden tai turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. TAMK harkitsee tapauskohtaisesti, onko aikaisemmalla peruutuspäätöksellä vaikutusta opiskeltavan alan kannalta.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Profile of the Programme

Sosiaalialan YAMK-opinnot keskittyvät sosiaalityön teoreettisiin lähtökohtiin, palveluohjaukseen sekä toimintaympäristön ajankohtaisiin erityiskysymyksiin. Kansainvälistymistä tuetaan opinnoissa eri tavoin. Vaihtoehtoisten syventävien YAMK-opintojen kautta opiskelija voi rakentaa yksilöllisen opintopolun ja keskittyä mm. johtamisopintoihin, palvelumuotoiluun, tutkimukselliseen kehittämisosaamiseen tai kestävän kehityksen näkökulmaan.

Key Learning Outcomes

Sosiaalialan työtä ohjaavat YK.n ihmisoikeuksia koskevat periaatteet. Nämä periaatteet muodostavat tutkinnon arvoperustan.
1. Ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus
2. Yksilön itsemäärämisoikeuden ja yksityisyyden kunnioittaminen
3. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
4. Syrjinnän ja väkivallan vastustaminen
5. Köyhyyden vähentäminen
Koulutuksessa keskeisiä opiskeltavia aiheita ovat sosiaalityöhön, huono-osaisuuteen, palvelurakenteisiin sekä palveluohjaukseen liittyvät sisällöt. Hyvinvointipalveluiden johtamisen ja kehittämisen osaaminen monimutkaistuvissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä muodostaa tärkeän osan opintoja.

Occupational Profiles of Graduates with Examples

Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulutus tuottaa sosionomi (ylempi AMK) –tutkintonimikkeen. Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin muu ylempi korkeakoulututkinto.
Sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto antaa valmiuksia uudistaa ja kehittää sosiaalialan ammatillista asiantuntijuutta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaalialan asiakastehtäviin, esimiestehtäviin, palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin sekä palvelujen kehittäjiksi. Tutkinto antaa valmiuksia organisaation strategiseen kehittämiseen sekä henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtamiseen. Tutkinnon suorittanut voi sijoittua kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin myös kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Access to Further Studies

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua opettajan pedegogisiin opintoihin ja saada opettajan pätevyyden.

Examination Regulations, Assessment and Grading

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat. Nämä tiedot ja tarkemmat kriteerit löytyvät kunkin opintojakson toteutussuunnitelmasta. Opetuksen toteuttamisessa ja arvioinnissa noudatetaan TAMKin tutkintosääntöä.
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=2198,

Graduation Requirements

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Mode of Study

Tutkinnon suorittaminen kestää 1,5 - 2 vuotta ja se on mahdollista toteuttaa työn ohessa. Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontakti- ja verkko-ohjauksena. Oppimista tuetaan monipuolisin pedagogisin keinoin käyttäen henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi ryhmä- ja vertaisohjausta. Koulutuksen pedagogiset lähtökohdat perustuvat jatkuvan oppimisen periaatteille, jolloin opiskelijalla on päävastuu oman oppimisensa etenemisestä.

Development of the Programme

Opetussuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä TAMKin muiden yamk-koulutusten kanssa. Työelämän kanssa yhteistyö toteutuu opinnäytetöiden hankkeistamisen ja hankeidean kautta sekä säännöllisenä verkostoyhteistyönä ja neuvottelukuntatoimintana. Opiskelijoilta kerätään vuosittain palautetta eri kurssien sekä henkilökohtaisen oppimissuunnitelmahaastattelujen yhteydessä. Valmistuneilta kerätään palautetta säännöllisesti sähköisten kyselyjen muodossa.